Fimpa ciggen tillsammans

Året började med Fimpa ciggen tillsammans, en kampanj med fem korta filmer med fakta om rökning:

Tobak är det värsta beroendet av alla

Fimpa ciggen tillsammans 

Rökningen minskar men ojämlikheten ökar

Tobaksindustrin har medvetet gjort cigaretterna ännu giftigare

Goda nyheter till politiker

Fortsätt gärna att sprida dem!

I samband med filmkampanjen fick samtliga ministrar ett brev med tips om hur just de kan bidra till att minska tobaksbruket. De fick även ett exemplar av tobakskonventionen för att påminna om de åtgärder som Sverige har åtagit sig att genomföra. Nyhetsportalen Altinget publicerade det öppna brevet från Tobaksfakta och Läkare mot Tobak.

En annan film, ”Skydda barn mot tobaksrök” som region Sörmland tog fram, väckte stort intresse på sociala medier runt om i världen och hade i augusti visats 70 000 gånger på Youtube. Den blev även publicerad på WHO:s Facebook-sida.

Kostnaderna för rökningen

Vi berättade i januari att samhällets kostnader för rökning uppskattas till mer än dubbelt så höga som tidigare beräkningar visat: 75 miljarder kronor, lika mycket som hela utbildningsväsendet, var den kostnad som Hans Gilljam, professor emeritus i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, kom fram till.

Vi ställde frågan hur de åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ ser på de nya uppgifterna om samhällets kostnader. ”Anmärkningsvärd”, ”skrämmande hög”, ”alarmerande” var några av de kommentarer vi fick från företrädarna.

Läs partiernas svar i sin helhet här 

Tobaken synliggör den ojämlika hälsan

Det finns stora skillnader när det gäller rökvanor i samhället utifrån faktorer som till exempel kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. Rökning är ett ojämlikt hälsoproblem – de som är mest utsatta röker mest.

Att unga med psykosomatiska besvär röker mer än andra ungdomar framgick av en ny rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som vi skrev om i januari.

Våra läsare kunde även ta del av en artikel om att ny forskning tyder på att nikotin kan förvärra psykiatriska diagnoser, har effekter över generationerna och ökar risken att bli beroende av alkohol.

Tobaksindustrins metoder

Oberoende tankesmedjor i Nordamerika, Europa och Sydasien tar emot bidrag från tobaksindustrin – och flera av dem argumenterar kraftfullt mot tobakskontroll. Det visar en kartläggning som den brittiska tidningen The Guardian publicerade i februari.

Tobaksindustrins metoder för att fånga nya kunder är tyvärr ett tema som ständigt återkommer. De nio mest använda metoderna presenterades i oktober av nätverket Stop.

Ju mer tobaksindustrin hamnar utanför de beslutande rummen, desto viktigare blir dess allierade för att påverka tobakspolitiken. På University of Bath i England finns en forskargrupp som kartlägger tobaksbolagens frontgrupper. Timbro är ett av tre svenska namn i databasen.

Utsatta kvinnor i tobaksodlingarna

I januari gjorde vi en internationell utblick och berättade att kvinnor i tobaksodlingarna är ekonomiskt, hälsomässigt och socialt utsatta. Utsattheten går dock att åtgärda – om länder som har skrivit under både WHO:s tobakskonvention och FN:s kvinnokonvention skulle implementera det som åligger dem skulle situationen för kvinnor som arbetar med tobak förändras dramatiskt.

Skolungdomars tobaksvanor

I februari kom resultatet av Folkhälsomyndighetens enkät Skolbarns hälsovanor 2018, och enligt den minskar den traditionella rökningen bland 15-åringarna. För första gången fanns frågor om e-cigaretter och vattenpipa med. Ungefär en fjärdedel av flickorna och en tredjedel av pojkarna hade använt e-cigaretter någon gång.

33 procent av eleverna i årskurs 9 och 37 procent av eleverna i gymnasiets årskurs 2 har någon gång använt e-cigaretter, enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) som kom i slutet av året. I rapporten framgår också att rökningen minskar och snusningen ökar bland eleverna.

Illegal handel med tobaksprodukter

Tobaksfakta publicerade i februari ett nytt faktablad om illegal handel med tobaksprodukter.

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen i dag kommer från illegal tobakshandel. Låga tillverkningskostnader, hög efterfrågan, höga vinster och låga straff gör illegala cigaretter till en av de olagliga produkter som det handlas mest med i världen.

Sverige ratificerade under året WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter, enligt den nya tobakslagen som antogs i december 2018.

Tobaksindustrin upprätthåller gärna myten att prishöjningar på tobaksprodukter leder till att smugglingen och den illegala handeln ökar. Fakta är att det är i länder med svaga rättssystem som den illegala handeln blomstrar. Och de länderna har ofta låga priser på tobak. Tobaksfakta lyfte frågan i en artikel i slutet av året.

Tobaksprevention

Vi berättade i februari att Kanada kan bli den första nationen i världen som sätter en varningsetikett på varje cigarett som säljs. Det är en av de insatser som skulle kunna få ned tobaksanvändningen till mindre än 5 procent till 2035.

I USA beslutade en federal domstol i Massachusetts i mars att den amerikanska livsmedel- och drogadministrationen, FDA, ska utfärda direktiv om att grafiska hälsovarningar ska finnas på amerikanska cigarettpaket senast 15 mars 2020.

Andra exempel på tobakspreventiva åtgärder var till exempel att Thailand, som första land i Asien, beslutade om standardiserade reklamfria cigarettpaket. Senast den 12 december skulle alla paket som säljs vara helt utan reklam, brunfärgade och ha all text i samma typsnitt, oavsett märke.

I England föreslog en grupp parlamentsledamöter att åldersgränsen för att köpa tobak skulle höjas, från nuvarande 18 år till 21. Även i USA kommer förslag om att åldersgränsen ska höjas till 21. Det berättade vi om i mars.

Den 1 juli började cirka 2 000 butiker i Danmark att frivilligt dölja tobak för sina kunder. Orsaken är att man vill skydda ungdomar från frestelsen att börja röka.

Under hösten kom danska regeringen med en handlingsplan för att stärka ett rökfritt liv för ungdomar. Dyrare cigaretter, reklamfria standardiserade cigarettpaket och rökfri skoltid var några av åtgärderna i den danska handlingsplanen.

Frågan om tobaksfri skoltid togs upp av en skolklass från Myrsjöskolan i Nacka som tillsammans med A Non Smoking Generation fick träffa socialminister Lena Hallengren i september.

För den som arbetar med tobaksprevention kan en ny gratistjänst, Tobaccowatcher, som dagligen bevakar 100 000-tals medier världen över, öka möjligheten att ha koll på utvecklingen inom området.

Det finns fortfarande 2,6 miljarder människor i världen som inte nås av några statliga tobakspreventiva insatser alls. Det framgick av en rapport från Världshälsoorganisationen WHO i september.

Hälsovarningar direkt på cigaretter kan vara mer effektiva än varningstext på cigarettpaketet för att få människor att avstå från att röka. Det visar forskning från Australien.

Tobakens miljöpåverkan

Utarmade jordar, förorenade vatten, skövlade skogar – det är några av de effekter som tobaksodling orsakar runt om i världen. I mars publicerade Tobaksfakta ett nytt faktablad om tobakens miljöpåverkan.

EU-parlamentet klubbade i mars igenom ett förslag om att förbjuda vissa artiklar av engångsplast. I åtgärderna ingår ett utökat producentansvar, särskilt för tobaksföretag, för att stärka principen om att förorenaren betalar, och krav på att korrekt märkning för avfallshantering finns på tobaksprodukter med filter. I Sverige pågår arbetet med att se över lagstiftningen för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv.

Vi berättade senare under året att skräpet från e-cigaretter har blivit en ny plåga i USA.

Thomas E Novotny är en amerikansk forskare med fokus på det vanligaste skräpet i världen – cigarettfimpar. I november besökte han Sverige för att bland annat tala om två saker som är okända för många: fimparnas miljöpåverkan och cigarettfilterbluffen. Hans förslag är att helt förbjuda försäljning av cigaretter med filter.

Dödligt farligt

Cigaretter har dödat fler än de båda världskrigen tillsammans, enligt en artikel i mars i den brittiska tidningen The Guardian. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att 100 miljoner personer dog av tobaksrelaterade sjukdomar under 1900-talet. De båda världskrigen orsakade mellan 50 och 90 miljoner människors död.

Från att ha varit den fjärde viktigaste riskfaktorn för dödsfall 1990 har rökning seglat upp som den näst viktigaste 2017. Bland män är det den viktigaste riskfaktorn. Det visar en ny studie publicerad i den medicinska tidskriften The Lancet som vi skrev om i april.

Konferenser

Tobaksfakta deltog tillsammans med 300 deltagare från ett 40-tal länder i European Network for Smoking Preventions internationella konferens för tobakskontroll i mars. Tobaksfaktas expert Margaretha Haglund var inbjuden till konferensen i Bukarest, Rumänien, för att föreläsa om kvinnligt ledarskap i det tobaksbekämpande arbetet, hur tobaksindustrin försöker stoppa tobakspolitiska åtgärder i Sverige, genusperspektiv i tobakspolitiken och tobak och mänskliga rättigheter.

Experter från 23 länder träffades i november på den årliga Smokefree Partnership-konferensen i Bryssel för att diskutera tobaksbeskattning, som är ett viktigt verktyg för att bidra till ett hälsosammare Europa.

Hur höjda tobaksskatter minskar konsumtionen av tobak förklaras av Smokefree Partnership i en ny film.

Inspiration och inspirerande eldsjälar

I Helsingborgs kommun har man tagit fram en verktygslåda för skolpersonal och andra som ska arbeta med alkohol, narkotika, doping, tobak eller spel (ANDTS) i sin undervisning. Det berättade vi i mars.

Projektet BRiT – Barns Rätt i Tobaksfrågan – har tagit fram ett presentationsmaterial som är användbart för alla som arbetar med tobaksprevention och vill belysa tobaksfrågan utifrån ett barnperspektiv.

Hässleholms kommun har rökfria entréer sedan 2008, rökfri arbetstid för kommunens anställda sedan 2009 och tobaksfri skoltid sedan 2015. Men för att bli riktigt framgångsrik krävs insatser även på nationell nivå. Det berättade folkhälsostrategen Vidar Albinsson, som har arbetat med tobaksprevention och hälsa större delen av sitt liv, i en artikel i september.

Under årets sista månad intervjuade vi Anna Haid. Som fältsekreterare i Tierp märkte hon att tobaksbruk är det första av gränsöverskridande beteenden bland utsatta barn. Att försöka hindra unga från att börja använda tobak har allt sedan dess varit en prioritet i hennes liv.

Lagen om rökfria utemiljöer

Den första juli blev det förbjudet att röka på uteserveringar och andra platser utomhus, som hållplatser och perronger, entréer och idrottsarenor. Vi tog upp den nya lagen i flera artiklar, bland annat att Folkhälsomyndigheten inte hade några medel avsatta för information riktad till allmänheten om den nya tobakslagen.

I maj kom dock beskedet att regeringen skjuter till pengar för tobaksförebyggande arbete och informationsinsatser till allmänheten om den nya lagen.

Tobaksfaktas faktablad om rökfria utemiljöer kom i en uppdaterad version i april.

Om den nya lagen ska få effekt handlar det om att allmänheten och alla olika aktörer, som till exempel fastighetsägare och försäljare av tobaksvaror, får kunskap om den. Det var de regioner och länsstyrelser, som svarade på Tobaksfaktas enkät om hur de förberett sig inför den nya lagens ikraftträdande, överens om.

I den nya lagen infördes också tillståndsplikt för den som vill sälja tobaksprodukter. Tillståndsplikten började gälla från första november.

Under sommaren rapporterade flera medier om hur det gick med den nya lagen om rökförbud på bland annat uteserveringar. Överlag tycks lagen ha följts och responsen var positiv.

Efter lagändringen fick Sluta Röka-linjen en markant ökning av samtal och Apoteket sålde fler rökavvänjningsprodukter än motsvarande period förra året.

Vid en uppföljning som Tobaksfakta gjorde med hjälp av SIFO i december tyckte hela 84 procent av de tillfrågade att den nya tobakslagen om rökfria utomhusmiljöer som infördes den 1 juli var bra eller mycket bra.

Tobaksavvänjning

I april berättade vi om den mycket framgångsrika tobaksavvänjningsmetod som Sjuksköterskor mot Tobak och Vårdförbundet sedan 2007 har använt. Cirka 80 procent av deltagarna är tobaksfria efter tolv månader, vilket är nästan tre gånger så bra som det som räknas som ett lyckat resultat annars. Framgångsfaktorerna: Tobaksavvänjning på internat, peppande Facebookgrupper och uppföljning var tredje månad.

Det finns begränsad forskning om vilka metoder som fungerar bäst när det gäller tobaksavvänjning, men det ska det bli ändring på. Rökstoppsprojektet ska bygga upp en databas där man ska följa upp resultaten av tobaksstopp. Projektet var i december redo att starta och ledarna hoppades på stor anslutning.

Snusåret

Minst två tredjedelar av den vuxna befolkningen i Sverige är positiv till en ökad reglering av snuset, kvinnor oftare än män. Aktiva snusare är minst positiva till en skärpning av regelverket – men snusare som slutat snusa tycks ändra mening och är nästan lika positiva till skärpningar som befolkningen i stort. Det framgick av en undersökning som SIFO har gjort på uppdrag av Tobaksfakta och som presenterades under våren.

Enligt den nya tobakslagen, som trädde ikraft 1 juli, måste snusdosorna innehålla minst 20 prillor.

Inför valet till EU-parlamentet 26 maj tog vi pulsen på de svenska partier som har ledamöter där. Hur förhåller de sig till snuset och exportförbudet? Inte helt oväntat gick det en skiljelinje i åsikterna mellan de borgerliga partierna –Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – och det röd-grön-rosa blocket Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.

En ny studie från Karolinska institutet i maj visade att barn till kvinnor som snusar under graviditeten löper risk att få påverkan på blodtryck, kärl och autonom reglering, vilket i sin tur är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Barnen påverkas redan tidigt i graviditeten och studien har inte kunnat visa på några säkra doser.

Ny webbplats

Tobaksfaktas uppfräschade webbplats lanserades i slutet av maj.

Tobaksfria dagen

Lunghälsa var temat för World no Tobacco Day 31 maj.

Att andelen dagligrökare går ner är inget som märks på lungklinikerna i Sverige, som i huvudsak ägnar sig åt att behandla patienter som är skadade av sitt tobaksbruk. Med anledning av årets tema uppmärksammade Svensk Lungmedicinsk Förening riksdagspolitikerna på hur tobaksbruket påverkar arbetssituationen på klinikerna – och hur lagstiftarna kan förbättra förhållandena.

Prisade medarbetare

I anslutning till Tobaksfria dagen blev Hans Gilljam, ordförande för och medgrundare av Läkare mot Tobak, en av sex mottagare av Världshälsoorganisationen WHO:s utmärkelse för deras arbete inom tobaksprevention. I en intervju med Tobaksfakta framhöll han Sluta Röka-linjen som det viktigaste han åstadkommit när det kommer till tobaksprevention.

När A Non Smoking Generation i slutet av november firade sina första 40 år hyllades fyra personer för sina insatser i det tobaksförebyggande arbetet genom utdelning av Guldvinge-priset. En av pristagarna var Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta.

Om e-cigaretter

Under 2019 skrev vi många artiklar om e-cigaretter. I juni berättade vi att ungdomar som börjar röka e-cigaretter har en ökad risk att också börja röka vanliga cigaretter. Källan var den amerikanska expertkommittén för e-cigaretter.

Vi tog också upp osäkerheten kring e-cigaretters hälsorisker på lång sikt. Osäkerheten förstärks av att e-cigaretternas giftighet varierar beroende på innehållet i använd vätska, utrustning och hur utrustningen används.

Det behövs mer forskning för att säkert veta om e-cigaretter är ett effektivt sätt att sluta röka vanliga cigaretter. Det blev slutsatsen från den expertkommitté i USA som gick igenom den senaste forskningen på området.

E-cigarettbruket är ett dåligt kontrollerat experiment. Något liknande skulle aldrig accepteras för nya läkemedel. Det skrev Göran Boëthius, styrelseledamot i Läkare mot Tobak, i en krönika.

En ny studie som publicerades i Radiology visar att e-cigarettbruk omedelbart stör lungornas kärlfunktion och på sikt kan bidra till inflammation även om lösningen inte innehåller nikotin. Det berättade vi i augusti.

Under hösten kom rapporter om ett ständigt ökande antal personer som drabbades av allvarlig lungsjukdom och ett antal dödsfall i samband med användning av e-cigaretter. Orsaken tros vara e-cigarettlösningar från den svarta marknaden.

I slutet av året var det cirka 2560 insjuknade och 55 döda.
Som en reaktion på sjukdomsfallen och dödsfallen meddelade USA:s president Donald Trump att smaksatta e-cigaretter skulle förbjudas.

Juul Labs, företaget bakom e-cigaretten Juul, hade under året hög prioritet att komma ut på den asiatiska marknaden, där hälften av världens rökare finns. Under sommaren och hösten började Juul säljas i Sydkorea, Indonesien och på Filippinerna, och fler länder lär följa.

Bloomberg Philanthropies satsar 160 miljoner US-dollar, cirka 1,6 miljarder kronor, på ett initiativ att få slut på det organisationen kallar för e-cigarettepidemin bland ungdomar i USA. Programmet kommer att pågå under tre år och ska ledas av organisationen Campaign for Tobacco-Free Kids. Det berättade vi om i september.

De åtgärder för att möta det alltmer utbredda e-cigarettbruket bland ungdomar som är på gång från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har övertolkats av medierna. Det skrev Stanton A Glantz, professor och chef för Center for Tobacco Research Control and Education vid University of California San Fransisco i ett blogginlägg i september.

Efter flera dödsfall och hundratals insjuknade i samband med användning av e-cigaretter förbjöd New York tillverkning och försäljning av e-cigaretter med smakämnen i. Smaksatta e-cigaretter var sedan tidigare förbjudna i Michigan och San Fransisco. Det berättade vi i september.

Den snabba spridningen av vejpning bland unga ledde till att regeringen i Indien beslutade att förbjuda e-cigaretter i september.

Det kommer troligen att ta flera årtionden innan man vet vilka hälsokonsekvenser på andningsorganen som e-cigaretter leder till. Det menar en forskargrupp som i en studie granskat bevis för hälsoeffekter på andningsorganen kopplat till användning av e-cigaretter.

E-cigaretter innehåller lägre nivåer av tobaksspecifika nitrosaminer än konventionella cigaretter vilket har lett till antagandet att bruket av e-cigaretter har lägre cancerrisk. En ny studie, som publicerades under hösten, visar dock att e-cigaretter orsakar cancer hos möss.

Kortvarig användning av e-cigaretter är troligtvis mindre skadligt för det kardiovaskulära systemet än vanliga cigaretter. Men långtidseffekterna är okända och mer forskning behövs. Det skrev European Heart Network i en forskningssammanställning i november.

Marknadsföring av tobak

I sitt remissvar till Konsumentverket om marknadsföring av tobaksvaror lyfte Tobaksfakta problemen med att marknadsföringen når barn i hög utsträckning och att nikotinprodukter marknadsförs som tobaksfria trots att de innehåller nikotin.

YmT i Almedalen

Yrkesföreningar mot Tobak (YmT) deltog för elfte året i politikerveckan i Almedalen på Gotland. Aktiviteterna i år fokuserade på den nya lagen om rökfria miljöer och miljöaspekten i stort, berättade Lena Sjöberg, (YmT), i en intervju.

Almedalsveckan var intensiv med många matnyttiga seminarier. Så sammanfattade Yrkesföreningar mot Tobaks sammanfattning deltagandet efteråt.

Investeringar i tobaksbolag

När Mats Andersson, dåvarande chef för Fjärde AP-fonden, insåg vilken skada tobaken gör tog han 2015 beslutet att fonden skulle avstå investeringar i tobaksaktier. Det var ett beslut grundat på både etiska, moraliska och affärsmässiga överväganden. Det berättade han i en artikel som vi publicerade i samband med Almedalsveckan, där han deltog.

Tobaksfakta frågade sex stora fondförvaltare och av dem avstår fem helt från att placera pengar i bolag som producerar tobak. Det framgick av en artikel i oktober.

Nya tobaksprodukter

I oktober berättade vi på hemsidan om nya tobaksprodukter som är på väg till Sverige: Juul och HTP – heat not burn och det så kallade tobaksfria snuset, som undgår tobakslagen.

I november publicerade Tobaksfakta ett uppdaterat faktablad om nya produkter med tobak och nikotin.

I anslutning till det uppdaterade faktabladet skrev Tobaksfaktas experter Göran Boëthius, ordförande Tobaksfakta och Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, i en debattartikel att ”det är dags för hälsopolitiken att vakna och dämma upp floden av nya nikotinprodukter”.

Tobacco Endgame

Fokus under årets Tobacco Endgame-konferens, som ägde rum under tobaksfria veckan i november, var barnens rätt i tobaksfrågan, hur det har gått sen nya lagen om rökfria miljöer infördes och information om ANDTS – skuggstrategi.

Tobaksfakta tog under hösten fram ett nytt informationsblad om vad Tobacco Endgame 2025 egentligen är.

Barnen i fokus

Den första januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige, vilket är ett utmärkt tillfälle att lyfta tobaksfrågan och nå nya målgrupper. Det sa Margareta Pantzar från Yrkesföreningar mot Tobak i en intervju.

Fakta i kortformat

Tobaksfakta hade i år en julkalender med kort information om tobak som publicerades 1–24 december på Facebook.

Vad händer 2020?

Det kommer att hända mycket under 2020. Vi kommer att börja året med en kampanj om tobakens påverkan på miljön. Håll utkik efter vår nya animerade film på tobaksfakta.se, i nyhetsbrevet och på sociala medier! Och hjälp oss gärna att sprida den!

Nu har vi fem år kvar till Tobacco Endgame. Under 2020 hoppas vi på stort engagemang för att ta ett steg närmare målet!

 

Läs vidare