När det gäller effekten av e-cigaretter på det kardiovaskulära systemet vid en kortvarig exponering är resultaten blandade, enligt sammanställningen. Medan vissa studier fann en högre risk jämfört med att röka konventionella cigaretter, är kortvarig användning av e-cigaretter troligen mindre skadlig för det kardiovaskulära systemet än att röka konventionella cigaretter. Men det är på intet sätt ofarligt, de långvariga effekterna på det kardiovaskulära systemet är fortfarande okända, skriver EHN. Det faktum att det inte finns några bevis för långtidseffekter kan inte tolkas som att de inte har någon effekt, och fynd från nyligen genomförda studier tyder på att användning kan utgöra en högre risk än vad man hittills antagit. Flera frågor är fortfarande outforskade och det finns ett behov av långsiktiga uppföljningsstudier.

Oklar effekt vid tobaksavvänjning

Studien tar också upp e-cigaretter som verktyg att sluta röka. Det finns avgörande bevis för att användare som helt byter ut de vanliga rökcigaretterna mot e-cigaretter minskar sin exponering för många toxiska och cancerframkallande ämnen. Det finns även betydande bevis för att de negativa hälsoeffekterna i flera organsystem minskar på kort sikt vid en övergång från regelbunden användning av rökcigaretter till e-cigaretter, enligt forskningssammanställningen.

Men konventionella cigaretter är utan tvekan de farligaste produkterna som kan köpas, skriver EHN. Eftersom e-cigaretter saknar tjära, en av de mest giftiga och studerade komponenterna i cigaretter, är det möjligt att e-cigaretter kan vara något säkrare. Emellertid producerar e-cigaretter giftiga ämnen, främst smaker, som inte finns i cigaretter, vilket är mycket mindre undersökt.

Kompletterar vanlig rökning

Det finns inte heller tillräckligt med bevis för att e-cigaretter är effektiva som ett verktyg för att sluta röka. Eftersom upp till 90 procent använder e-cigaretter som ett komplement till vanlig rökning har e-cigaretter inga hälsofördelar jämfört med konventionell rökning för de flesta rökare.

Tvärtom riskerar de som aldrig tidigare har rökt att bli cigarettanvändare genom att de börjar använda e-cigaretter. Det finns starka bevis för att e-cigarettanvändning är en inkörsport till vanlig rökning, enligt rapporten. Vissa smaker är särskilt attraktiva för ungdomar, som kanske inte skulle ha börjat röka om de inte hade börjat med e-cigaretter.

Det finns också en fråga om intressekonflikt i studier om hälsoeffekter av e-cigaretter. En studie från 2019 visade att 95 procent av studierna som var oberoende av tobaksindustrin hittade potentiellt skadliga effekter av e-cigaretter, medan de studier som var starkt förknippade med tobaksindustrin inte gjorde det.

Med tanke på den mycket höga belastningen av hjärt- och kärlsjukdomar i Europa är farhågan att e-cigarettanvändning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar en oro. Sammantaget är det avgörande att vara extremt försiktig när det gäller användning av e-cigaretter, skriver EHN som i rapporten både kommer med nya rekommendationer när det gäller e-cigaretter och reviderar sina gamla.

Nya rekommendationer från EHN:

  • Det behövs longitudinella studier för att belysa långtidseffekterna på det kardiovaskulära systemet av e-cigarettanvändning och om det är mindre skadligt för hjärt-kärlhälsan än rökning av konventionella cigaretter.
  • Medicinska tidskrifter bör avstå från att publicera studier som helt eller delvis finansieras av organisationer med koppling till e-cigindustrin.
  • Sjukvårdspersonal bör informera patienter och allmänheten om riskerna med e-cigarettanvändning.
  • Smaker bör förbjudas, särskild de smaker som sannolikt lockar barn och ungdomar.

Reviderade rekommendationer från EHN:

  • Samma köpbegränsningar och åldersgränser bör gälla för e-cigaretter som för konventionella cigaretter.
  • Begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter bör vara desamma som för konventionella cigaretter.
  • Användning av e-cigaretter på offentliga platser bör förbjudas. Passiv rökning har påverkan på hälsan och användningen av e-cigaretter kan göra det mer komplicerat att verkställa lagstiftning om rökfrihet. Användningen av e-cigaretter kan också bidra till att ändra normen när det gäller användning av konventionella cigaretter på offentliga platser.
  • Skatteåtgärder bör användas vid behov: en särskild skatt på e-cigaretter har fördelen att den både motverkar användning – särskilt bland unga människor – och ger skatteinkomster. EHN rekommenderar att man har tillräckligt hög skatt på e-cigaretter för att inte locka till användning.

Läs rapporten här

 

 

 

Läs vidare