Foto: Istock

Barn och nikotinbruk

Nästan alla som är beroende av nikotin blev det när de var barn. Många barn börjar fortfarande röka, och allt fler unga använder nya nikotinprodukter som e-cigaretter och vitt snus. Barn lockas att prova olika nikotinprodukter på grund av tobaksbolagens marknadsföring. Grupptryck bland vänner är också en vanlig orsak till att barn börjar röka eller snusa.

Fakta om barns tobaksbruk

Av skolelever i årskurs 9 i grundskolan

 • snusar 14 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna, inkluderat vitt snus.(med olika frekvens)
 • röker 8 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna. (med olika frekvens)
 • har 35 procent av pojkarna och 37 procent av flickorna prövat e-cigaretter

Av skolelever i årskurs 2 i gymnasiet i grundskolan

 • snusar 27 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna, inkluderat vitt snus. (med olika frekvens)
 • röker 18 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna (med olika frekvens)
 • har 50 procent av pojkarna och 48  procent av flickorna prövat e-cigaretter

Barn i årskurs 9 svarar att de får sin tobak genom att handla själva i butiken, från vuxna som köper ut åt dem, från sina vänner och från föräldrarna. Internetförsäljning har gjort det enklare för barn att komma över tobak. Sverige har därmed en bit kvar innan tobakslagens krav om 18-års åldersgräns för försäljning och distribution av tobaksvaror till barn tillämpas fullt ut i praktiken.

Fortfarande utsätts barn i Sverige för tobaksrök i hemmet. Passiv rökning ökar risken för infektioner i luftvägar och öron, kan orsaka eller försämra astma och påverka utveckling av lungkapaciteten hos barn.

En viktig förutsättning för barnets rätt till liv är att födas så frisk som möjligt. Forskningen visar tydligt att såväl rökning som snusande under graviditeten medför allvarliga hälsorisker för barnet och för mamman. Tobaksbruk ökar risken för bland annat havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Mer än fem procent av gravida kvinnor i Sverige röker fortfarande vid inskrivningstilfället till mödrahälsovården.

Marknadsföring och exponering

Många tänker nog att ”inte utsätts väl barn i dag för tobaksreklam?”. Faktum är dock tyvärr att tobaksindustrin fortfarande hittar många sätt att marknadsföra tobaksbruk till barn både i Sverige och i andra delar av världen. Trots industrins egna påståenden om att marknadsföringen är mycket begränsad, satsas fortfarande lika stora summor på marknadsföring och bolagens vinster visar att det lönar sig.

Förpackningar med attraktiv design är en viktig del av modern marknadsföring av tobaksvaror. Därför är det viktigt för tobaksbolagen att få visa sina varor i butikerna. Ett sätt att minska kraften i denna reklam skulle vara exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställena, något som flera länder infört. De flesta barn och unga utsätts idag för tobaksindustrins indirekta marknadsföring genom sociala medier, där tex betalda ambassadörer och influencers blir allt vanligare. Produktplacering i filmer, TV-program, datorspel och andra medier är en annan metod för marknadsföring av tobak till barn.

Barnkonventionen och barns rätt till skydd mot beroende

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) har som mål att skydda barns rättigheter och välbefinnande på många olika sätt, vilket inkluderar skydd mot beroendeframkallande substanser som tobak.

Barnkonventionen är sedan 1 januari 2020 lag i Sverige. Här är några sätt genom vilka Barnkonventionen bidrar till att skydda barn mot beroende:

Rätten till hälsa (Artikel 24): En central aspekt av Barnkonventionen är rätten till hälsa för barn. Denna artikel fastställer att barn har rätt till det högsta möjliga hälsotillstånd och rätten till tillgång till hälsovård och information om hälsa. Detta inkluderar att skydda barn från exponering för beroendeframkallande ämnen som kan skada deras hälsa, till exempel i form av passiv rökning.

Skydd mot skadliga vanor (Artikel 33): Artikel 33 uppmanar till skydd mot skadliga vanor, inklusive användning av tobak och nikotin.

Rätten till information (Artikel 17): Barnkonventionen erkänner barns rätt till information om hälsa och välbefinnande. Detta innebär att barn har rätt att få information om farorna med beroendeframkallande ämnen och de negativa konsekvenserna av att använda dem.

Förbud mot marknadsföring mot barn (Artikel 13): Barnkonventionen innehåller bestämmelser som förbjuder marknadsföring och reklam som riktar sig till barn och uppmuntrar dem att använda beroendeframkallande substanser. Detta syftar till att skydda barn från påverkan som kan leda till beroende.

Barnets bästa (Artikel 3): En övergripande princip i Barnkonventionen är att barnets bästa alltid ska sättas i främsta rummet vid beslut som påverkar dem. Att skydda barn från beroendeframkallande substanser anses vara i deras bästa intresse.

Sammanfattningsvis är Barnkonventionen en omfattande överenskommelse som syftar till att skydda barns rättigheter och välbefinnande, och den inkluderar bestämmelser som direkt och indirekt bidrar till skyddet mot beroende och skadliga vanor. Genom att följa och genomföra Barnkonventionen kan länder och samhällen arbeta för att säkerställa att barn inte exponeras för beroendeframkallande ämnen och att de får information och stöd för att fatta hälsosamma beslut.

Barnkonventionen och Tobakskonventionen har gemensamma mål när det gäller att skydda barns hälsa och rättigheter i samband med tobaksanvändning.

Läs mer om Barnkonventionen

Det här bör Sverige göra

Svensk lagstiftning ger för dåligt skydd

Det finns lagstiftning som är till för att skydda barn från tobaksrök, marknadsföring av nikotinprodukter och för att hindra dem från att få tag på alla former av nikotinprodukter. Lagstiftningen om rökfria skolgårdar, förbud mot försäljning till minderåriga och annonsförbudet för cigaretter är bra exempel på det. Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger och lekparker som infördes under 2019 och är  viktiga steg på vägen till ett samhälle med tobaksfria barn.

Men fortfarande finns det luckor i lagstiftningen, och ett allvarligt problem är att tillsynen ofta har stora brister. Barn utsätts fortfarande för passiv rökning. Barn nås också av tobaksindustrins marknadsföring, t.ex. genom sociala medier, i butiker och på festivaler. De har lätt att få tag på nikotinprodukter bland annat genom internetköp och genom att äldre personer köper ut åt dem.

De senaste åren har allt fler barn provat eller regelbundet börja använda nya smaksatta nikotinprodukter, som e-cigaretter och vitt snus. Sverige behöver därför ta större kliv framåt och gå längre än tobakskonventionen minimi-rekommendationer.

 • Satsa stort på att förbättra tillsynen av de regler som finns.
 • Inför standardiserade paket och exponeringsförbud av tobak i butiker.
 • Förbjud rökning i bilar där barn färdas.
 • Tobakslagen bör revideras för att även inkludera utbildnings- och informationssatsningar som en del av det tobaksförebyggande arbetet utifrån barnets rätt till information kring sin hälsa.
 • Skollagen bör tydliggöra skolans skyldighet att arbeta förebyggande i tobaksfrågor. Dessutom behövs bättre utvärdering av den information och utbildning som riktas till barn och ungdomar.
 • Förbud för smaktillsatser i alla nikotinprodukter.
 • Förbud för all form av reklam för alla nikotinprodukter, i såväl sociala medier, butiker och i traditionella medier.

Material för dig som vill informera om barns rätt i tobaksfrågan

BRiT – Barnets Rätt i Tobaksfrågan syftar till att belysa WHO:s tobakskonvention ur ett barnrättsperspektiv (FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll).

Samtliga som arbetar med barnrättsfrågor och tobaksprevention i landet har ett ansvar och möjligheter att bidra och delta i att belysa WHO:S tobakskonvention ur ett barnperspektiv. För att underlätta det arbetet har BRiT tagit fram ett presentationsmaterial. Presentationerna bygger på de bilder som de båda experterna i projektet, Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, och Maria Schöld, barnrättsjurist, tagit fram till de seminarier som genomförts på flera platser i landet. Presentationenerna har vidareutvecklats och uppdaterats av psykolog Margareta Pantzar med bidrag från TPLR (TobaksPreventiva nätverket i Landsting och Regioner), och de reviderades och uppdaterades under hösten 2019.

Material riktat mot vuxna

Nedan finns en presentation med 38 bilder, samt ett dokument med bildtexter till varje bild som kan användas som underlag för att ta fram ett eget talarmanus.

Ladda ned presentation
Underlag för framtagning av talarmanus

Presentation riktat mot ungdomar 15-18 år

Nedan finns  en presentation med 22 bilder, samt ett dokument med bildtexter till varje bild som kan användas som underlag för att ta fram ett eget talarmanus.

Ladda ned presentation
Underlag för framtagning av talarmanus

Kortfakta om BRiT

Barnkonventionen slår fast att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn. Politiska beslut i tobaksfrågor berör barn i allra högsta grad. Barns hälsa, utveckling och uppväxtvillkor påverkas av tobaksproduktion, tobaksreklam och tobaksanvändning i både fattiga och välbärgade länder.

BRiT har under 3 år drivits av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Det startade 2014 med ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten. TPLR – TobaksPreventiva nätverket i Landsting och Regioner har samverkat med Tobaksfakta i projektet sedan 2015. Från 2017 övergick projektet till ordinarie arbete inom Tobaksfakta och TPLR med syfte att sprida kunskapen om BRiT och konventionerna vidare.

Tobacco production and tobacco use are linked to numerous human rights violations and impede the achievement of the sustainable development goals (SDGs). Tobacco cultivation is associated with poverty, child labour and lack of occupational safety whereas tobacco marketing and sale violates the human rights to health and life.

Läs mer

Kampanj: Lagar för alla barns framtid

Kampanjen Lagar för alla barns framtid syftar till att öka medvetenheten om att det behövs lagstiftning för att skydda barn mot nikotinberoende.

Läs mer

Artiklar

Vetenskapsradion i Sveriges Radio ägnar 20 minuter åt det vita snuset

Sveriges Radios Vetenskapsradion på djupet ägnar ett 20 minuters program åt det vita snuset. Det handlar bland annat om skadorna...

Läs mer

Vitt snus går under radarn på brittiska tobakslagen

Till skillnad från traditionellt snus, som har varit olagligt att köpa och sälja i Storbritannien sedan 1992, innehåller det vita...

Läs mer

Medvetna unga är mer benägna att ta ställning mot e-cigaretter

Unga amerikaner som känner till hur tobaksindustrin marknadsför e-cigaretter är mer benägna att vara emot produkterna än de som är...

Läs mer

Utredare föreslår nikotinfri skoltid och maxhalt för nikotin i vitt snus

Nikotinhalten i vitt snus ska högst vara 12 mg/gram. Skoltiden ska vara nikotinfri och det ska innefatta alla typer av...

Läs mer

Filmer om e-cigaretter och vitt snus på 1177

Nu kan allmänheten ta del av expertkunskap om e-cigaretter och vitt snus via filmer på sjukvårdsupplysningen, 1177.

Läs mer

E-cigaretter ökar risken för lungsjukdomar enligt ny studie

Användning av e-cigaretter och cigaretter, exklusivt eller tillsammans, ökar risken för bronkit, lunginflammation eller kronisk hosta bland ungdomar. Det visar...

Läs mer
ÅSIKT

Debatt: Skärp lagen kring e-cigaretter

”Nu har vi chansen att göra en faktisk skillnad för dagens barn och unga och skydda dem från de negativa...

Läs mer

Dottern beroende av vitt snus – åldersgräns stoppade inte

I en artikel i Svenska Dagbladet lyfts problemet med vitt snus och beroende bland unga. I artikeln intervjuas en förälder...

Läs mer

Tema: ”Strängare nikotinpolitik bästa stödet för unga”

Det är 18-årsgräns på tobaks- och nikotinprodukter, men många unga använder dem ändå. Det bästa stödet för att de ska...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev