Faktamaterial

Filtrera

Om tobakens miljöpåverkan

Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan innebär påverkan på miljön. Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast.

Ladda ned

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Stödet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 växer. Fler och fler myndigheter, organisationer och företag ställer sig bakom förslaget.
Vill din organisation också vara med? I den här foldern får du information om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och om vad det innebär att stödja satsningen. Vad betyder stödet från din organisation för våra barns möjligheter till en tobaksfri framtid? Och vilken nytta kan organisationen själv ha av att ta ställning i tobaksfrågan?

Ladda ned

Om rökfria utomhusmiljöer

Tobaksrök kan vara lika hälsofarlig ute i fria luften som inomhus – allt beror på koncentrationen av farliga partiklar och hur lång tid man utsätts. Därför har flera av de länder som kommit längst med rökfria inomhuslokaler de senaste åren även börjat införa rökfritt på en del platser utomhus.

Ladda ned

Om olaglig handel med tobaksprodukter

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. Handeln är mycket lönsam och leder till att det kommer ut billiga cigaretter på marknaden, vilket urholkar såväl staters skatte­ politik som folkhälsan. Dessutom försvagar den stabilitet och säkerhet i de länder där den bedrivs eftersom den göder organiserad brottslighet och terrorism. Ett nytt internationellt avtal ska göra varje tobaksprodukt spårbar. Avsikten är att eliminera den illegala tobakshandeln.

Ladda ned

Om nya produkter med tobak och nikotin

Tobaksindustrin lanserar kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling och marknadsföring sker i högt tempo, och myndigheterna har svårt att hinna reglera de nya produkterna. Tobaksföretagen marknadsför dem som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända.

Ladda ned

En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

Slutsatsen av rapporten är att även om alla partier är överens om att rökningen ska minskas, saknas en partiövergripande enighet om vad som är målet för det tobaksförebyggande arbetet.

S, V, Mp, L, Kd och C stöder målet Rökfritt Sverige 2025. M:s svar är mer otydligt i denna fråga och SD tycker inte att det behövs något tidsbestämt mål.

Ladda ned

Tobakskonventionen – för en tobaksfri och hållbar framtid

  • Tobak produceras av mycket lönsamma multinationella bolag och dödar miljontals människor i världen varje år.
  • Produktionen av tobak till alla typer av tobaksprodukter, t.ex. cigaretter och snus, bygger på barnarbete, skuldslaveri och skogsskövling i fattiga länder.
  • Tobak skapar beroende som kan göra att användaren fortsätter trots vetskapen om att det är livsfarligt.
Ladda ned

Tobak hindrar hållbar utveckling

FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett allvarligt hinder för att lyckas med detta. I det här faktabladet kan du läsa om hur tobak hotar de olika hållbarhetsmålen.

Ladda ned

Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar

Andra, reviderade, upplagan

Den är världens första internationella konvention om en folk- hälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan. Tack vare tobakskonventionen – the WHO Framework Convention on Tobacco Control – förstår vi i dag fullt ut att tobaksfrågan handlar om politik. Och inte bara om hälsopolitik utan även om politiska beslut när det gäller bland annat utbildning, samhällsekonomi och sociala frågor.

Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och sedan dess har mycket hänt. I den här skriften ger vi en aktuell bild av tobakskonventionen och arbetet med att genomföra den i Sverige och andra länder i hela världen.

Ladda ned

Om e-cigaretter

Att röka e-cigarett kallas på engelska för ”vaping”. En e-cigarett liknar ofta en vanlig cigarett till utseendet, men många andra utformningar finns och fler kommer hela tiden. E-cigaretten innehåller inte tobak, men däremot (oftast) nikotin.

Ladda ned

Tobacco Endgame (English)

in English

The public support for Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 2025 is increasing. This folder updates the information on the endgame initiative – what it means and what it takes to join and be a supporting organisation.

Ladda ned

Om exponeringsförbud (lång version)

Cigarettpaketen och snusdosorna som exponeras i butiker och på andra säljställen är tobaksbolagens effektivaste marknadsföring. Det är med den reklamen de lockar nya konsumenter bland barn, och försvårar för tobaksanvändare som försöker sluta. Allt fler länder lagstiftar därför, med stöd av WHO:s tobakskonvention, om att tobaksprodukter inte får exponeras i butikerna där de säljs.

Ladda ned

Myten om den ”svaga” cigaretten

Sedan den 20 maj 2016 är det förbjudet att ange halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar med tobaksvaror. Samma regel gäller, enligt ett nytt tobaksproduktdirektiv, i hela EU. Förbudet infördes dels för att tobaksbolagens uppgifter på grund av manipulering var missvisande, och dels för att blotta förekomsten av sådana innehållsdeklarationer fick många konsumenter att tro att vissa cigaretter är mindre skadliga.

Ladda ned

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning

Den 20 maj 2016 trädde en rad nya regler för tobak i kraft. De baseras på ett direktiv, ”tobaksproduktdirektivet”, från EU och innebär stora förändringar av bl.a. hälsovarningarna på förpackningarna.

Ladda ned

Nya regler om smaker i tobak

Den 20 maj infördes i Sverige och övriga EU-länder nya regler som ska minska användningen av smaktillsatser i tobak. Reglerna förbjuder vad som kallas ”karaktäristisk smak”. Med detta avses tillsatser med en doft och smak som är av annan karaktär än ren tobaksdoft och tobakssmak.

Ladda ned

Om tobakslagen

Tobakslagen kom till 1993 för att begränsa de hälsorisker och andra problem som tobaksbruk och passiv rökning för med sig. Tobakslagen innehåller bestämmelser om

  • rökfria områden ute och inne
  • rökfri arbetsmiljö
  • hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning
  • reglering av handel med och införsel av tobaksvaror
  • begränsningar av marknadsföring av tobak
  • vad tobaksvaror får innehålla och hur detta kontrolleras
Ladda ned

Om varningsbilder

Bildvarningar på cigarettpaket och övriga tobaksförpackningar ökar medvetenheten om tobakens hälsorisker. Erfarenhet och forskning visar att de bidrar till att minska tobakskonsumtionen. Ju större varningar, desto mer påverkar de, och allra effektivast är varningar med bilder. De ger både viktiga kunskaper om riskerna och väcker känslor.

Ladda ned

Om tobaksskatter

Tobaksskatten är en punktskatt som i likhet med t ex alkohol- och bensinskatt tas ut med det dubbla syftet att ge inkomster till statskassan och samtidigt ha en gynnsam effekt på hälsa och miljö. Att höja tobaksskatten ger ökade resurser till den gemensamma sektorn, men bidrar också till att öka samhällets totala resurser genom att förbättra hälsa och livskvalitet.

Ladda ned

Om snuset

Snus tillverkas av mald tobak som fuktas med vatten. Där- utöver tillsätts fuktbevarande medel som propylenglykol eller ibland glycerol, samt natriumkarbonat, ett pH-höjande medel, salter och inte sällan även andra smakämnen. Snuset innehåller också nikotin, som är starkt beroendeskapande. Bland snusets omkring 2000 olika ämnen finns flera som är cancerframkallande.

Ladda ned

Om smaktillsatser i tobak

Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser alls, men sedan dess har det tillkommit över tusen olika ämnen som tillsätts cigaretter och snus. Tillsatser utgör numera närmare tio procent av cigaretternas vikt.

Ladda ned

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM

Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Det är mycket positivt att det nu finns ett lagförslag om en lag om e-cigaretter, som ska börja gälla hösten 2016. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser dock att den föreslagna lagstiftningen om e- cigaretter i Sverige på flera sätt är alltför svag. Vi anser att ytterligare regler och åtgärder krävs för att skapa en reglering av e-cigaretterna som verkligen skyddar våra barn.

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter.

Ladda ned

Om neutrala paket (lång version)

Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i marknadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaksindustrin är det en av de få återstående reklamkanalerna för rekrytering av nya kunder sedan land efter land, för att skydda medborgarna, förbjudit tobaksreklam i tidningar, radio och tv, på stortavlor, i anslutning till butiker och som direktreklam.

Ladda ned

Om smuggling

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Tobaksförsäljning till och av minderåriga

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Åtgärder för att minska tobaksberoende och främja tobaksavvänjning

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Tobaksreklam, marknadsföring och sponsring

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Om utbildning, information och allmän upplysning

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Skydd mot exponering för tobaksrök

Ladda ned

Barnrättsperspektiv: Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin

Ladda ned

Tobacco and the rights of the child

Ladda ned

Barnets rätt till tobaksfritt

Ladda ned

Stärk barnets rättigheter i tobaksfrågan

Ladda ned

Om nikotin

Ladda ned

Om neutrala paket (kortversion)

Ladda ned

Om exponeringsförbud (kort version)

Ladda ned

Om tobaksindustrin

Ladda ned

Uppnår vi målen för folkhälsopolitiken?

Ladda ned

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin– en vägledning

Ladda ned

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid

Andra, reviderade, upplagan

Ladda ned

Tobaksfaktas skuggrapport

Ladda ned

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige

opinionsstudie genomförd av Novus på uppdrag av Tobaksfakta

Ladda ned

Tobaksfaktas skuggrapport som kommenterar regeringens svar om implementeringen av tobakskonventionen

Ladda ned

Tobaksfaktas översättning av NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar

Ladda ned

Livräddarna om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete

bok, 160 sidor

Ladda ned

Prenumerera på vårt nyhetsbrev