Faktamaterial

Filtrera

Filmer

Risker med e-cigg och vitt snus

Magnus Lundbäck, forskare och hjärtläkare, berättar om hälsoriskerna med e-cigaretter och Annelie Johansson, driftansvarig på Sluta-röka-linjen, förklarar riskerna med produkten.

Se filmerna här

Animerad film om vitt snus

Vitt snus lanserades i Sverige 2016 och sedan dess har användningen ökat kraftigt bland barn och unga, och bland kvinnor. Vitt snus sägs vara tobaksfritt, men det innehåller ofta nikotin som är extraherat ur tobaksplantan. Halten nikotin är ofta högre än i traditionellt brunt snus och i cigaretter. Därför är det lätt att snabbt bli beroende av det vita snuset.

Den animerade filmen om vitt snus har tagits fram inom ramen för kampanjen Lagar för alla bars framtid. Läs mer om kampanjen här.

Filmen om vitt snus finns i fler format, på engelska och i en kortversion på både svenska och engelska. Här finns de samlade. Maila info@tobaksfakta.se om filmfiler i format MP4 önskas för spridning på till exempel väntrums-TV eller digitala skärmar i skolor.

Animerad film om nikotin

Nikotin är inte en ämne för rekreation, utan ett gift. Trots det är nikotinbruk normaliserat och många barn testar, och blir beroende av, nikotin redan under tonårstiden. Den animerade filmen om nikotin har tagits fram inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid för att sätta ljuset på nikotinets negativa effekter. Läs mer om kampanjen här.

Så påverkar tobak miljön och klimatet

För att sprida kampanjen ”Minskat tobaksbruk –  en insats för en hållbar planet” har Tobaksfakta och Läkare mot Tobak tagit fram en animerad film som visar hur hela tobakskedjan, från odlingen till avfallet, påverkar vår planet negativt.

Filmen kan bidra till att media, allmänhet, politiker och beslutsfattare på ett lättillgängligt sätt får ökad kunskap om att minskat tobaksbruk är en större fråga än individers hälsa och samhällsekonomi. Läs mer om kampanjen här.

Tobaksindustrin har medvetet gjort cigaretterna ännu giftigare

Visste du att tobaksindustrin gör cigaretterna mer giftiga och att rökning är den största orsaken till förtida död? 12000 människor i Sverige dör varje år på grund av rökning. En påminnelse om det kan motivera oss att göra allt vi kan för att få ned tobakskonsumtionen.

Goda nyheter till politiker

Politiker i alla partier har mycket att vinna på att agera för att minska tobaksbruket. 75 miljarder kan de spara in. Pengar som kan användas till att utveckla samhället istället. Det skulle gynna alla. Även dig.

Meddelande från 2025

Här kommer en hälsning från år 2025: Tack ni engagerade politiker som 2019 tillsammans valde att stå upp mot folkhälsans fiende nr 1, tobaksindustrin. Ert stöd och era insatser har haft stor betydelse för att få stopp på rökningen. Nu är nästan alla i Sverige rökfria, många människoliv har räddats och Sverige har pengar över att investera i skola, vård och infrastruktur.Hjälp Tobaksfakta att sprida budskapet, se filmen och dela den i dina sociala medier!

Tobak är det värsta beroendet av alla

Varje år börjar 16 000 människor att röka i Sverige. Av dem är 14 400 barn. Samhällskostnaden för rökningens konsekvenser uppgår till svindlande 75 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige. Hjälp Tobaksfakta att sprida budskapet, se filmen och dela den i dina sociala medier!

Rökningen minskar men ojämlikheten ökar

Fler unga tjejer än killar börjar röka, och kvinnor drabbas hårdare av rökningens hälsokonsekvenser. Rökning är ett ojämlikt beroende som påverkar olika grupper olika mycket, och vi behöver hjälpas åt för att få en jämlik hälsa där alla har samma möjligheter att göra hälsosamma val i vardagen.

Vad vill du att dina barn ska lära sig i skolan?

Tobaksfakta driver kampanjen Tobaksfri Skoltid. Syftet är att nå ut till föräldrar, politiker och skolor med budskapet om att det är hög tid att ta tag i tobaksfrågan. Barns hälsa är vuxnas ansvar, och barn och unga behöver tobaksfri skoltid för att få stöd till att välja att avstå tobak.

Läs mer på http://tobaksfriskoltid.nu/

Faktablad / Broschyrer

Om nikotin

Nikotinets effekter på kroppen

Nikotin är det starkt beroendeskapande ämnet i tobaksprodukter och så kallade tobaksfria produkter, som vitt snus. Allt mer forskning visar att nikotin har skadliga effekter på hälsan.

Nikotin finns också i läkemedel för tobaksavvänjning.

Ladda ner

Om nya produkter med tobak och nikotin

Tobaksindustrin lanserar kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling och marknadsföring sker i högt tempo, och myndigheterna har svårt att hinna reglera de nya produkterna. Tobaksföretagen marknadsför dem som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända.

Ladda ner

Om tobakens miljöpåverkan

Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan innebär påverkan på miljön. Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast.

Ladda ner

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Stödet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 växer. Fler och fler myndigheter, organisationer och företag ställer sig bakom förslaget.
Vill din organisation också vara med? I den här foldern får du information om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och om vad det innebär att stödja satsningen. Vad betyder stödet från din organisation för våra barns möjligheter till en tobaksfri framtid? Och vilken nytta kan organisationen själv ha av att ta ställning i tobaksfrågan?

Ladda ner

Om rökfria utomhusmiljöer

Tobaksrök kan vara lika hälsofarlig ute i fria luften som inomhus – allt beror på koncentrationen av farliga partiklar och hur lång tid man utsätts. Därför har flera av de länder som kommit längst med rökfria inomhuslokaler de senaste åren även börjat införa rökfritt på en del platser utomhus.

Ladda ner

Om olaglig handel med tobaksprodukter

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. Handeln är mycket lönsam och leder till att det kommer ut billiga cigaretter på marknaden, vilket urholkar såväl staters skatte­ politik som folkhälsan. Dessutom försvagar den stabilitet och säkerhet i de länder där den bedrivs eftersom den göder organiserad brottslighet och terrorism. Ett nytt internationellt avtal ska göra varje tobaksprodukt spårbar. Avsikten är att eliminera den illegala tobakshandeln.

Ladda ner

Tobakskonventionen – för en tobaksfri och hållbar framtid

  • Tobak produceras av mycket lönsamma multinationella bolag och dödar miljontals människor i världen varje år.
  • Produktionen av tobak till alla typer av tobaksprodukter, t.ex. cigaretter och snus, bygger på barnarbete, skuldslaveri och skogsskövling i fattiga länder.
  • Tobak skapar beroende som kan göra att användaren fortsätter trots vetskapen om att det är livsfarligt.
Ladda ner

Tobak hindrar hållbar utveckling

FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa goda livsvillkor för alla människor. Tobaksproduktionen och tobakskonsumtionen i världen är ett allvarligt hinder för att lyckas med detta. I det här faktabladet kan du läsa om hur tobak hotar de olika hållbarhetsmålen.

Ladda ner

Om e-cigaretter

Att röka e-cigarett kallas på engelska för ”vaping”. En e-cigarett liknar ofta en vanlig cigarett till utseendet, men många andra utformningar finns och fler kommer hela tiden. E-cigaretten innehåller inte tobak, men däremot (oftast) nikotin.

Ladda ner

Tobacco Endgame (English)

in English

The public support for Tobacco Endgame – Smoke Free Sweden 2025 is increasing. This folder updates the information on the endgame initiative – what it means and what it takes to join and be a supporting organisation.

Ladda ner

Om exponeringsförbud (lång version)

Cigarettpaketen och snusdosorna som exponeras i butiker och på andra säljställen är tobaksbolagens effektivaste marknadsföring. Det är med den reklamen de lockar nya konsumenter bland barn, och försvårar för tobaksanvändare som försöker sluta. Allt fler länder lagstiftar därför, med stöd av WHO:s tobakskonvention, om att tobaksprodukter inte får exponeras i butikerna där de säljs.

Ladda ner

Myten om den ”svaga” cigaretten

Sedan den 20 maj 2016 är det förbjudet att ange halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid på förpackningar med tobaksvaror. Samma regel gäller, enligt ett nytt tobaksproduktdirektiv, i hela EU. Förbudet infördes dels för att tobaksbolagens uppgifter på grund av manipulering var missvisande, och dels för att blotta förekomsten av sådana innehållsdeklarationer fick många konsumenter att tro att vissa cigaretter är mindre skadliga.

Ladda ner

Ny märkning på tobak – bättre konsumentupplysning

Den 20 maj 2016 trädde en rad nya regler för tobak i kraft. De baseras på ett direktiv, ”tobaksproduktdirektivet”, från EU och innebär stora förändringar av bl.a. hälsovarningarna på förpackningarna.

Ladda ner

Nya regler om smaker i tobak

Den 20 maj infördes i Sverige och övriga EU-länder nya regler som ska minska användningen av smaktillsatser i tobak. Reglerna förbjuder vad som kallas ”karaktäristisk smak”. Med detta avses tillsatser med en doft och smak som är av annan karaktär än ren tobaksdoft och tobakssmak.

Ladda ner

Om tobakslagen

Tobakslagen kom till 1993 för att begränsa de hälsorisker och andra problem som tobaksbruk och passiv rökning för med sig. Tobakslagen innehåller bestämmelser om

  • rökfria områden ute och inne
  • rökfri arbetsmiljö
  • hälsovarningar på förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning
  • reglering av handel med och införsel av tobaksvaror
  • begränsningar av marknadsföring av tobak
  • vad tobaksvaror får innehålla och hur detta kontrolleras
Ladda ner

Om varningsbilder

Bildvarningar på cigarettpaket och övriga tobaksförpackningar ökar medvetenheten om tobakens hälsorisker. Erfarenhet och forskning visar att de bidrar till att minska tobakskonsumtionen. Ju större varningar, desto mer påverkar de, och allra effektivast är varningar med bilder. De ger både viktiga kunskaper om riskerna och väcker känslor.

Ladda ner

Om tobaksskatter

Tobaksskatten är en punktskatt som i likhet med t ex alkohol- och bensinskatt tas ut med det dubbla syftet att ge inkomster till statskassan och samtidigt ha en gynnsam effekt på hälsa och miljö. Att höja tobaksskatten ger ökade resurser till den gemensamma sektorn, men bidrar också till att öka samhällets totala resurser genom att förbättra hälsa och livskvalitet.

Ladda ner

Om snuset

Snus tillverkas av mald tobak som fuktas med vatten. Där- utöver tillsätts fuktbevarande medel som propylenglykol eller ibland glycerol, samt natriumkarbonat, ett pH-höjande medel, salter och inte sällan även andra smakämnen. Snuset innehåller också nikotin, som är starkt beroendeskapande. Bland snusets omkring 2000 olika ämnen finns flera som är cancerframkallande.

Ladda ner

Om smaktillsatser i tobak

Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser alls, men sedan dess har det tillkommit över tusen olika ämnen som tillsätts cigaretter och snus. Tillsatser utgör numera närmare tio procent av cigaretternas vikt.

Ladda ner

Om neutrala paket (lång version)

Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i marknadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaksindustrin är det en av de få återstående reklamkanalerna för rekrytering av nya kunder sedan land efter land, för att skydda medborgarna, förbjudit tobaksreklam i tidningar, radio och tv, på stortavlor, i anslutning till butiker och som direktreklam.

Ladda ner

Om smuggling

Ingen produkt i världen handlas illegalt i så stor skala som ci- garetter. Det orsakar stora problem eftersom insatser avsedda att minska rökningen för att rädda människors hälsa och liv undermineras. De olagliga cigarretterna är billigare och köps därför främst av ungdomar och låginkomsttagare. Regeringar går miste om miljarder i skatteintäkter.

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Tobaksförsäljning till och av minderåriga

Artikel 16 i tobakskonventionen beskriver åtgärder för att minska försäljningen till personer under 18 år. Artikeln rekommenderar, förutom själva åldersgränsen, att alla ställen som säljer tobaksvaror skall ha väl synlig information om åldersgränsen.

Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för kunden på försäljningsställena. Inte heller tobaksautomater får locka till köp eller vara tillgängliga för minderåriga. Därutöver skall det vara förbjudet att tillverka och sälja godis och leksaker som liknar tobaksvaror samt att sälja cigaretter i små förpackningar eller dela ut cigaretter gratis. Dessutom förespråkas att säljare av tobaksvaror skall vara minst 18 år.

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Åtgärder för att minska tobaksberoende och främja tobaksavvänjning

Artikel 14 i tobakskonventionen säger att länderna ska utveckla och sprida evidensbaserade program för att främja tobaksavvänjning och adekvat behandling mot tobaksberoende. Riktlinjerna till artikeln betonar att resurserna för tobaksavvänjning skall vara omfattande och att faktorer som bland annat kön, kultur, ålder och socioekonomisk status ska vägas in för att göra strategierna för tobaksavvänjning så breda som möjligt.

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Tobaksreklam, marknadsföring och sponsring

Riktlinjerna till denna artikel slår fast att länderna på sikt ska införa totalförbud mot tobaksreklam, marknadsföring och sponsring eftersom ett sådant totalförbud minskar bruket av tobak. Riktlinjerna till artikeln rekommenderar, i linje med detta, exponeringsförbud för tobaksprodukter på samtliga försäljningsställen, neutrala förpackningar och förbud för tobaksbolag att ägna sig åt marknadsföring med hjälp av samhälleligt ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility).

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Om utbildning, information och allmän upplysning

Artikel 12 handlar om hur länderna skall utveckla sina insatser för utbildning, information och opinionsbildning i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om olika aspekter av tobaksfrågan (t.ex. tobaksindustrins arbetsmetoder, tobakens miljöpåverkan och tobaksbrukets hälsoeffekter). Länderna skall även särskilt främja utbildningsprogram riktade till personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola, medier och andra nyckelgrupper.

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Skydd mot exponering för tobaksrök

Riktlinjerna till denna artikel slår fast att alla inomhusmiljöer skall vara till hundra procent rökfria, utan tillåtelse att inrätta rökrum. Ur ett barnrättsperspektiv är en fullständig implementering och kontinuerlig uppföljning av denna artikel mycket viktig.

Ladda ner

Barnrättsperspektiv: Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin

”När parterna fastställer och genomför sin folkhälsopolitik i fråga om tobakskontroll skall de, i enlighet med nationell lagstiftning, agera för att skydda denna politik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.”

Så står det i tobakskonventionens artikel 5.3 som skall genomsyra allt tobaksförebyggande och tobakspolitiskt arbete och alltså är kopplad till samtliga övriga artiklar i tobakskonventionen.

Ladda ner

Om neutrala paket (kortversion)

Formgivning av förpackningar är en väsentlig del i marknadsföringen av alla slags konsumtionsvaror. För tobaksindustrin är det en av de få återstående reklamkanalerna för att behålla och rekrytera nya kunder sedan land efter land förbjudit tobaksreklam i tidningar, radio och tv, på stortavlor, i anslutning till butiker och som direktreklam.

Ladda ner

Om exponeringsförbud (kort version)

Cigarettpaketen och snusdosorna som påträngande exponeras i butiker och på andra säljställen är tobaksindustrins effektivaste marknadsföring. Det är med den reklamen de lockar nya konsumenter bland barn och ungdomar. 90 procent av kostnaderna för tobaksbolagens marknadsföring satsas på åtgärder på säljställen, visar en USA-studie.

Ladda ner

Om tobaksindustrin

Tobaksindustrins intressen kolliderar brutalt med de globala folkhälsointressena på alla områden. Varje år dör nära sex miljoner människor på jorden av tobaksrök. Om nuvarande trender står sig beräknas dödssiffrorna stiga till sju miljoner år 2020 och åtta miljoner 2030. Samtidigt säljer tobaksbolagen cigaretter för 300 miljarder dollar per år, motsvarande 1 980 miljarder svenska kronor. Av all den tobak som säljs är 96 procent cigaretter.

Ladda ner

Rapporter / Skrifter

Slaget om framtidens tobakspolitik

Ladda ner

Att sprida en kampanj – för minskat tobaksberoende hos barn

Ladda ner

Diskrepanser inom tobakspolitiken

Denna rapport undersöker de diskrepanser som gör sig synliga i den svenska tobakspolitiken. I Sverige finns en stor medvetenhet om tobakens risker och skador. Trots detta har Sverige fortfarande en lång väg till att uppfylla Tobakskonventionen och har till skillnad från flera jämförbara länder inte infört åtgärder såsom neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud. För att söka svar på vad denna diskrepans beror på har i rapporten djupintervjuats nio politiker: en riksdagsledamot från varje parti samt regeringens Agenda 2030-samordnare. I rapporten lyfts flera förklaringsmodeller till den politiska försiktigheten gällande att införa evidensbaserade åtgärder.

Ladda ner

En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018

Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen?

Slutsatsen av rapporten är att även om alla partier är överens om att rökningen ska minskas, saknas en partiövergripande enighet om vad som är målet för det tobaksförebyggande arbetet.

S, V, Mp, L, Kd och C stöder målet Rökfritt Sverige 2025. M:s svar är mer otydligt i denna fråga och SD tycker inte att det behövs något tidsbestämt mål.

Ladda ner

Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar

Andra, reviderade, upplagan

Den är världens första internationella konvention om en folk- hälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan. Tack vare tobakskonventionen – the WHO Framework Convention on Tobacco Control – förstår vi i dag fullt ut att tobaksfrågan handlar om politik. Och inte bara om hälsopolitik utan även om politiska beslut när det gäller bland annat utbildning, samhällsekonomi och sociala frågor.

Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 och sedan dess har mycket hänt. I den här skriften ger vi en aktuell bild av tobakskonventionen och arbetet med att genomföra den i Sverige och andra länder i hela världen.

Ladda ner

Tobaksfaktas rekommendationer om lagstiftning om e-cigaretter, PM

Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Det är mycket positivt att det nu finns ett lagförslag om en lag om e-cigaretter, som ska börja gälla hösten 2016. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – anser dock att den föreslagna lagstiftningen om e- cigaretter i Sverige på flera sätt är alltför svag. Vi anser att ytterligare regler och åtgärder krävs för att skapa en reglering av e-cigaretterna som verkligen skyddar våra barn.

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter.

Ladda ner

Tobacco and the rights of the child (English)

(in English)

This document is a result of the project, The Child’s Rights Concerning Tobacco (CRCT). Tobaksfakta, an independent think tank, carried out the project with support from the Swedish Public Health Agency and in collaboration with several county councils and regions. The aim of the project is to strengthen the child’s right to a tobacco-free childhood and adolescence, by different means of public education.

The importance of that right is emphasized by two international conventions which support and strengthen each other: the U.N. Convention on the Rights of the Child, and the World Health Organization’s Framework Convention on Tobacco Control — commonly referred to as CRC and the FCTC.

Ladda ner

Barnets rätt till tobaksfritt

Det här materialet är ett resultat av projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – genomför detta projekt med stöd av Folkhälsomyndigheten och i samarbete med flera landsting och regioner.

Projektet syftar till att förstärka barnets rätt till en tobaksfri uppväxt genom att belysa hur viktig denna rättighet är enligt två internationella konventioner som tydligt samspelar med varandra. Det handlar om FN:s konvention om barnets rättigheter och WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, mer vardagligt kallade barnkonventionen och tobakskonventionen.

Ladda ner

Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin– en vägledning

Vägledningen innehåller åtta konkreta punkter för hur artikel 5.3 i Tobakskonventionen ska förverkligas av parterna som t.ex. största möjliga öppenhet i kontakterna, undvika intressekonflikter för politiker och offentliganställda, inte ge tobaksindustrin (inkl inhemska företag) någon gynnad ställning eller behandling samt att öka allmänhetens medvetenhet om tobaksindustrins arbetsmetoder.

Ladda ner

Dödligt inflytande – om tobaksindustrins sista strid

Andra, reviderade, upplagan

Den internationella Tobakskonventionen som Sverige och över 175 andra länder anslutit sig till, anger att länderna ska skydda folkhälsopolitiken från påverkan från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. En viktig del i detta är att vi alla får kunskap om tobaksindustrins arbetsmetoder. Just detta vill Tobaksfakta – oberoende tankesmedja bidra till med den här skriften.

Den handlar om hur tobaksbolagen i Sverige och resten av världen arbetar för att så länge som möjligt få fortsätta att sälja sina produkter. Vi berättar om industrins strategier för marknadsföring i en tid när tobaksreklamen begränsas allt mer. Och vi berättar om den långa rad av strategier som används för att bromsa och helst stoppa tobaksförebyggande lagstiftning.

Ladda ner

How well is Sweden living up to the WHO Framework Convention on Tobacco Control?

in English 

As indicated by this report, Sweden’s tobacco control legislation is far from the leading edge of international developments, as was the case in previous years. Instead, Sweden is falling behind its Nordic neighbours and the rest of Europe.

Awareness of WHO’s Framework Convention on Tobacco Control is completely inadequate, and must increase among political leaders, other decision­makers and the general public. Sweden must actively develop its tobacco con­ trol policy in step with international efforts related to the FCTC.

Ladda ner

Tidsgräns för tobaksförsäljning i Sverige

opinionsstudie genomförd 2011 av Novus på uppdrag av Tobaksfakta

Ladda ner

Hur väl uppfyller Sverige sitt åtagande att genomföra Tobakskonventionen?

Av den här rapporten framgår att Sveriges tobakspolitik är långt ifrån att ligga i framkanten av den internationella utveckling där vi tidigare befann oss. I stället halkar Sverige efter jämfört med de nordiska grannländerna och övriga Europa.

Medvetenheten om WHO:s Ramkonvention för tobakskontroll är helt otillräcklig och måste öka hos såväl politiker, och andra beslutsfattare, som allmänheten. Sverige måste aktivt utveckla sin tobakspolitik i takt med det internationella arbete som görs inom ramen för Tobakskonventionen. Hittills har Sverige nonchalerat de nya rekommendationerna.

Ladda ner

NCD Alliance´s rapport om epidemin av icke smittsamma sjukdomar

svensk översättning av Tobaksfakta

“Global tobakskontroll kan och bör vara den främsta drivkraften”

Detta är den slutsats som en av världens mest framstående institutioner för politiska studier, the Center for Strategic and International Studies, drar i sin analys av möjligheterna för FN:s toppmöte om icke-smittsamma sjukdomar (19-20 september 2011) att lyfta frågor om dessa sjukdomar på global nivå.

Många av världens mest kunniga vetenskapsmän, viktiga frivilligorganisationer och folkhälsoarbetare i låg-, medel- och höginkomstländer är redan engagerade i att sammanställa data och föreslå prioriterade insatser för att skapa omedelbara och hållbara framsteg.

Partskonferensen, Tobakskonventionens styrorgan, framhöll betydelsen av NCD-toppmötet vid sitt senaste möte och uppmanade den internationella gemenskapen att påskynda genomförandet av Tobakskonventionen och mobilisera ytterligare utvecklingsstöd för att begränsa tobakskonsumtionen.

Ladda ner

Livräddarna – om några framgångsrika decennier i svenskt tobaksförebyggande arbete

bok, 160 sidor

Antalet rökare i Sverige har halverats sedan början av 1980-talet. Det innebär att 500 000 människor sluppit dö i förtid av de sjukdomar som rökningen orsakar. Framgången är resultatet av ett målmedvetet och uthålligt tobaksförebyggande arbete där Margaretha Haglund och Paul Nordgren betytt mest i sina nationellt ledande positioner, först på Socialstyrelsen och sedan på Folkhälsoinstitutet. Den här skriften har tillkommit för att hedra dem och övriga i den krets som deltagit i kampen och för den vidare till ett tobaksfritt samhälle.

Ladda ner

Andras rapporter

Reglera allt nikotin –oavsett form

Organisationen VISIR – Vi Som Inte Röker – har tagit fram en broschyr som tydliggör skadorna med alla former av nikotin.

 

 

Infoblad om nikotin och nya nikotinprodukter

Ladda ner

Kunskapsöversikt – Tobak och unga

En kunskapsöversikt som är framtagen av Psykologer mot Tobak för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga. Den innehåller 14 avsnitt under 8 huvudområden, som berör hälsorisker, statistik och attityder, tobaks- och nikotinprodukter, arenor, miljöpåverkan, politik, metoder och implementering.

 

 

Ladda ner

Tobaksvanor i Sverige 2003-2018

Faktarapport från CAN.

I rapporten redovisas tobaksanvändningens omfattning i befolkningen och i olika grupper i befolkningen under perioden 2003–2018. Här redovisas också uppgifter om hur tobaken anskaffats. Skattningar har gjorts för hur stor del av den anskaffade tobaken som utgörs av beskattad tobak och hur stor del som anskaffas vid utlandsresor och genom köp av smuggeltobak. Utöver användning av cigaretter och snus redovisas även uppgifter om användningen av e-cigaretter.

Ladda ner

Lungrapporten

Hjärt-Lungfonden

Lungrapporten 2019 ger en heltäckande bild av hälsoläget och forskningens utmaningar när det gäller lungsjukdomar i Sverige.

Ladda ner

Den stora tobakslögnen

A non smoking generations resa i Malawi. Om barnarbete och arbetsvillkor i tobaksproduktionen.

Ladda ner

Stödet brister

En rapport om ungas attityder till rökning. A non smoking generation.

Den undersökning som denna rapport grundar sig på har genomförts av Novus på uppdrag av A Non Smoking Generation för att ta reda på allmänhetens inställning till rökning. Målgruppen var den svenska allmänheten i åldrarna 14–79 år. Totalt genomfördes 1 010 webbintervjuer under perioden 4-20 maj 2018, varav 400 inter- vjuer har genomförts med målgruppen 14-18 år. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

page2image2701023104

Ladda ner

Tobaksindustrins miljöpåverkan

– en genomgång av forskningsläget 2018. En rapport från VISIR.

Även om de allra flesta känner till rökningens negativa hälsoeffekter, är tobaksindustrins negativa effekter i övrigt mer okända. Detta trots att tobaksindustrin har negativ påverkan på snart sagt alla FN:s hållbarhetsmål.

Tobakskonsumtion inte kan reduceras till att ses som ett individuellt hälsoproblem, utan måste ses som ett problem för hela pla­neten. Genom att tydliggöra tobaksindustrins nega­tiva miljö­ och klimatpåverkan kan också nya grupper förmås att inte börja röka, och rökare förmås att sluta.

Ladda ner

Det är bara barn som börjar använda tobak

Rapport om ungas attityder till tobak. Non Smoking Generation 2019.

Åtta av tio tobaksdebuter sker i tonåren. De som inte har börjat röka eller snusa före 20 års ålder, kommer troligtvis aldrig att börja. Det innebär att risken för ett eventuellt tobaksbruk är hög under en kort period i livet och att det då krävs stöd och hjälp från vuxna och samhälle för att minimera den.

Tobaksindustrin lanserar nya produkter som mindre farliga alternativ till konventionell rökning och menar att målgruppen är vuxna rökare.

Ladda ner

Prenumerera på vårt nyhetsbrev