Foto: Hälsoäventyret

Tobak- och nikotinavvänjning

Många som är använder tobak- och nikotinprodukter vill bli fria från sitt beroende. Många lyckas sluta på egen hand, medan andra behöver läkemedel och professionellt stöd. Kunskap är det viktigaste verktyget för att stötta fler att sluta. Tobakskonventionen slår fast att alla har rätt till information om tobakens konsekvenser, och att de som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Vikten av kunskapsspridning om tobakens konsekvenser

För att få färre människor att börja bruka tobak – och fler att sluta  – så är kunskap det viktigaste verktyget. När människor får djupare kunskap om tobakens konsekvenser för både den egna hälsan och för vår planet väljer de i högre utsträckning bort tobaken. Det finns också bevis för att kunskap om tobaksindustrins fula metoder för att rekrytera nya kunder har betydelse. Sådan kunskap påverkar attityderna till tobak och stödet för tobaksbegränsande lagstiftning.

Tobakskonventionens 12:e artikel slår fast att alla har rätt till information om tobak. Det är en rättighet som också har grund i konventionen om mänskliga rättigheter. Informationen ska vara grundad i forskning och beprövad erfarenhet. Den ska handla om tobakens alla aspekter, det vill säga tobaksprevention, hälsoriskerna, risker med passiv rökning, hälsorisker med produktionen samt hur tobaksindustrin försöker underminera tobakspolitiken.

Det är viktigt att alla informationsinsatser skyddas från tobaksindustrins påverkan.

Tobakskonventionens parter, däribland Sverige, ska bland annat:

  • Genom information och kommunikationsarbete stärka allmänhetens medvetenhet om frågor som gäller tobakskontroll och förebyggande arbete.
  • Skapa breda utbildningsprogram för allmänheten som syftar till att förändra den sociala acceptansen för tobaken, tobaksodling och tobaksindustrin.
  • Utforma utbildningsprogram för viktiga vidareförmedlare, som t.ex. personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, och skolan, samt politiker och andra beslutsfattare och företrädare för media.

Den frivilliga sektorns medverkan i arbetet är alltid viktig, och här spelar Tobaksfakta och våra medlemsorganisationer en viktig roll.

Under de senaste åren har minskade resurser försämrat eller helt stoppat utbudet av informations- och utbildningsmaterial på flera områden i Sverige. Detta trots att nya generationer har samma rätt till kunskap som tidigare generationer. Informationsinsatser måste pågå så länge som tobaksindustrin rekryterar nya användare av tobak.

Allas rätt till stöd att sluta röka

Nikotin är mycket beroendeframkallande, och en förklaring till tobaksindustrins framgångar med att få människor över hela världen att fortsätta köpa och använda deras livsfarliga produkter. De flesta som röker vill sluta. Även många snusare vill sluta. Många lyckas sluta med tobak på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. Tobakskonventionens artikel 14 betonar vikten av att alla som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Sverige har en lång tradition av att arbeta med tobaksavvänjning. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder från 2011, där tobaksavvänjning ingår som en central del, har dessutom avsevärt ökat kvaliteten och tillgången till tobaksavvänjning.

Den nationella stödtelefonen Sluta-Röka-Linjen startade 1998 och har ett nationellt uppdrag. Verksamheten drivs av Stockholms läns landsting med huvudsaklig finansiering från Socialdepartementet. Sluta-Röka-Linjen ger kostnadsfritt kvalificerat stöd till personer som vill förändra sina tobaksvanor.

Yrkesföreningarna mot Tobak arbetar med att kvalitetssäkra tobaksavänjningsutbildningarna och har utvecklat en diplomutbildning. Avvänjning finns också på internet via appar för mobiltelefon; Rökfri och Fimpaaa (den senare för ungdomar) är kostnadsfria verktyg med stor räckvidd.

Men ännu finns stora förbättringsområden:

  • Bara två procent av primärvårdspatienterna fick någon form av råd eller stöd för att sluta röka 2015 enligt statistik från Socialstyrelsen.
  • Viktiga områden som behöver utvecklas är att nå socioekonomiskt svaga grupper, invandrare, barn och unga vuxna.
  • Det råder även fortfarande stora brister vid olika vårdutbildningar när det gäller utbildning i rådgivning om tobak.

Vill du sluta med tobak? Tobaksfaktas medlemsorganisation Psykologer mot Tobak har alla information du behöver på sin webbsajt.

Så här gör andra länder

Island, Schweiz, Iran och Vietnam har öronmärkta medel från tobaksskatten som bara går till tobaksbekämpande insatser som information, utbildning och allmän upplysning om tobak.

Norge och Storbritannien har regelbundet genomfört massmediainsatser som stöd för sina tobakspolitiska åtgärder. Avsändaren har varit staten. Både Norge och Storbritannien ligger i frontlinjen vad gäller arbetet mot tobaken.

Danmarks ”Rygestopbas” , som drivs av danska Cancerfonden är en databas för att följa upp och forska om patienters rökstopp. Databasen har funnits sedan 1999. Idag är 94 av 98 danska kommuner anslutna.

Norska Helsedirektoratet har vid ett flertal tillfällen drivit framgångsrika opinionsbildande kampanjer för att öka medvetenheten hos befolkningen om att sluta med tobak och helst aldrig börja.

Läs fler exempel på tobakspreventivt arbete i andra länder i Internationell Utblick.

Tips till politiker, tjänstemän inom folkhälsa, lärare och andra som arbetar tobaksrelaterat!

Jobbar du inom hälso- och sjukvården? Kräv att du ska få utbildning i hur du bäst talar om tobak och tobaksindustrin i ditt dagliga arbete.

Är du lärare?På vilka sätt kan du i din undervisning bidra till ökad kunskap och diskussion om tobaksfrågor, inte minst om tobaksindustrin?

Jobbar du med folkhälsoplanering och -strategier?Se till att din kommun, landsting, region eller länsstyrelse har ett kontinuerligt utbildningsprogram med bredd, långsiktighet och tillräckliga resurser vad gäller utbildning och information till personal och allmänheten.

Här finns stöd att sluta röka

Det har visat sig att det kan finns ett samband mellan rökning och covid-19. Att sluta röka därför en viktig åtgärd för att minska risken i samband med insjuknande. Det gäller alla typer av inhaleringsprodukter, det vill säga traditionella cigaretter, e-cigaretter, heat-not-burn och vattenpipa.

Både unga och äldre har mycket att tjäna på att sluta röka nu, eftersom kroppen börjar reparera sig direkt efter ett rökstopp. Att sluta kan också innebära en känsla av att få lite kontroll i den situation vi nu har i samhället där många blir sjuka, eftersom det är ett sätt att påverka din egen hälsa.

Att sluta röka kan kännas svårt och därför är det viktigt att få stöd att klara av ett rökstopp. Nedan finns tips på var du kan vända dig för att få det stöd du behöver.

Sluta Röka Linjen
En kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta med tobak. Du kan få samtalsstöd  via telefon och chatt. Även närstående som vill ha vägledning för att stötta någon som vill sluta kan höra av sig. Sluta Röka Linjen erbjuder stöd på flera språk.
Sluta Röka linjens hemsida
Broschyr om att sluta röka
Kontaktuppgifter finns här

Tobakshjälpen
Region Jönköping har utvecklat ett digitalt hjälpmedel som innebär att du kan få vägledd behandling via nätet. Behandlingen ger dig möjlighet att tillsammans med en tobaksavvänjare göra en plan utifrån dina behov och möjligheter. Tobakshjälpen kan användas av medborgare i alla regioner i Sverige. Kontakta din vårdcentral för att få tillgång till programmet.
Här kan du läsa mer

Appen Rökfri
1177 har en app som ger dig stöd att sluta röka. Du får hjälp att hitta strategier och en virtuell coach ger dig kontinuerligt konkreta tips och råd.
Läs mer här

Min nikotinfria resa 
Ett digitalt stöd- och behandlingsprogram. Min nikotinfria resa är en digital tjänst som ingår i 1177 Vårdguidens utbud. Behandlingen sker på nätet och består av information, bilder, film- och ljudklipp. Kontakta din vårdcentral för att få tillgång till programmet.
Läs mer här

Stödmaterial för dig som vill sluta
Psykologer mot Tobak har samlat mycket material som kan ge dig stöd att klara av ett rökstopp.
Här hittar du materialet

Ung och vill sluta röka?
På UMO finns information för dig som vill sluta röka, och tips om var du kan vända dig.
Läs mer här

Material för dig som i din yrkesroll möter människor som vill sluta
Psykologer mot Tobak har samlat material för de som arbetar med att ge stöd vid rökstopp. I det läget som är nu kan även andra yrkesgrupper behöva information om hur man bäst ger stöd vid rökstopp. Här finns bland annat vägledningsmaterial för stöd till grupper med annat modersmål än svenska.
Här hittar du materialet

På Psykologer mot Tobaks webb finns mycket information och stöd för dig som vill sluta med nikotin, för anhöriga och för dig som arbetar med tobaksavvänjning eller tobaksförebyggande. På sajten finns material från många olika aktörer samlat. Du hittar tips om metoder, filmer, faktablad, rapporter och mycket mer som rör tobaksavvänjning på olika sätt.

Läs mer

Sluta-röka-linjen finns för dem som vill ha stöd att sluta med nikotin (oavsett produkt) och för närstående som undrar hur de kan stötta någon som vill sluta med cigaretter, e-cigaretter eller snus (brunt eller vitt). Sluta-röka-linjen är också ett komplement till vården och bistår med handledning och kunskapsspridning.

Läs mer

Tema: Stöd för nikotinstopp – så kan fler bli fria från beroende

Att bli fri från nikotin, oavsett produkt, är en vinst för såväl individer som samhälle. I temaserien kan du läsa om många olika aspekter som för tobaksavvänjning, utifrån både individ -och samhällsperspektiv.

Läs mer

Artiklar

Philip Morris finansierar rökavvänjningskurser på medicinsk utbildningssajt

Medscape, en ledande medicinskt informationssajt, har nya kurser om rökavvänjning som finansieras av Philip Morris International (PMI). Webbplatsen uppmanas nu...

Läs mer

Stora hälsovinster med rökstopp även om man rökt länge

Att fimpa ger fler levnadsår även om man har rökt i flera decennier, visar en ny internationell studie. – Hälsovinsterna...

Läs mer

E-cigaretter ökar risken för lungsjukdomar enligt ny studie

Användning av e-cigaretter och cigaretter, exklusivt eller tillsammans, ökar risken för bronkit, lunginflammation eller kronisk hosta bland ungdomar. Det visar...

Läs mer

Tobakshjälpen – ett digitalt alternativ

Tobakshjälpen är en digital tobaksavvänjning för personer som vill sluta röka eller snus. Tobakshjälpen startades i region Jönköping och har...

Läs mer

Tema: Flera gravida nås med tobaksavvänjare i mödrahälsovården

I region Kalmar län finns hälsokoordinatörer inom mödrahälsovården. De ger stöd för att ändra levnadsvanor, som att sluta röka eller...

Läs mer

Tema: Bästa stödet för gravida är före graviditeten

Att använda nikotin under graviditet innebär risk för fostret och mamman. Yvonne Skogsdal, barnmorska och forskare, önskar att det fanns...

Läs mer

Tema: ”Spara inte på tobaksrådgivning i besparingstider”

Kvalificerad tobaksrådgivning ger goda resultat till en låg insats. Det viktigaste för framtiden är att det finns diplomerade tobaksavvänjare som...

Läs mer

Tema: ”Strängare nikotinpolitik bästa stödet för unga”

Det är 18-årsgräns på tobaks- och nikotinprodukter, men många unga använder dem ändå. Det bästa stödet för att de ska...

Läs mer

Tema: Rökavvänjning för nyanlända – viktigt för jämlik hälsa

Att komma som ny till Sverige kan innebära stora utmaningar. Är det då värt att lägga energi på tobaksavvänjning? Ja,...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev