Tobakspolitik

Folkhälsan motarbetas av en multinationell industri som strävar efter att skapa nya nikotinister. En tobakspolitik som utgår från överenskommelser och konventioner, som WHO:s Tobakskonvention, kan hejda tobaksepidemin. Läs om konventioner och överenskommelser och om viktiga områden inom tobakspolitiken.

Konventioner och överenskommelser

Det finns stöd för hur världens länder ska kunna arbeta för att minska risken för sjukdom och död på grund av nikotinberoende. Tobakskonventionen är en, liksom Barnkonventionen – som är lag i Sverige. Även Agenda 2030 och FNs resolution om icke-smittsamma sjukdomar (NCD) är  ett viktigt stöd för att minska tobak-och nikotinbruket.

 

Läs mer
Tobakspolitik i Sverige och EU

Bruket av, och förhållningssättet till, tobak- och nikotin produkter påverkas av tobakspolitiken och lagstiftningen i Sverige och EU. Det har hänt en hel del på senare år i tobakslagstiftningen i EU och Sverige. Här kan du följa den politiska utveckling.

Läs mer
Internationell utblick

Tobaksfakta vill stimulera arbetet med att genomföra tobakskonventionen i Sverige, och genom att titta på hur man gjort i andra länder kan vi få inspiration och kunskap. Arbetet stärks även genom vårt engagemang i flera internationella nätverk.

Läs mer
Passiv rökning

Vetenskapen har bevisat att exponering för andras tobaksrök orsakar död, sjukdomar och funktionsnedsättningar. År 2005 införde Sverige rökfria serveringar, och 2018 utökades förbudet till att gälla vissa allmänna platser utomhus. Det finns fortfarande många fler insatser som kan göras för att minska risken för att människor ska påverkas negativt av passiv rökning.

Läs mer
Marknadsföring

I Sverige har vi till stora delar reklamförbud för tobak- och nikotinprodukter, men fortfarande nås både barn och vuxna av reklam. Till exempel exponeras produkterna i butiker, och förpackningarna i sig är en form av marknadsföring. Att ytterligare begränsa tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra sina produkter minskar risken att barn börjar med nikotin och att de som slutar återfaller i beroende.

Läs mer
Priser och skatter

Forskningen visar att höga priser på tobak minskar tobaksbruket. Faktum är att prishöjningar är den åtgärd som man kunnat uppmäta den tydligast konsumtionsdämpande effekten av. Framför allt unga människor är priskänsliga och röker och snusar mindre om tobak kostar mer. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen slår fast att alla länder som ratificerat konventionen bör införa skatter och sätta priser för att minska tobaksbruket.

Läs mer
Smaktillsatser

Tobaksindustrin har satsat stora resurser på att göra cigarettröken smakligare och lättare att inhalera med hjälp av tillsatser. Men fortfarande är det fritt fram för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. Något som forskning visar ligger bakom ökat nikotinbruk bland minderåriga.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev