Tobakspolitiska teman

WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005, handlar om hur världens länder tillsammans ska kunna hejda tobaksepidemin. Mot sig har man en multinationell industri som motarbetar det tobakspreventiva arbetet. Läs om konventionens innehåll, om tobaksindustrins metoder och om tobakens politikområden.

Om tobakskonventionen

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, handlar om hur världens länder tillsammans ska kunna hejda tobaksepidemin och utrota lidandet, dödligheten och övriga skador i dess spår. Den är världens första internationella konvention om en folkhälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan.

Läs mer
Tobaksindustrin och dess metoder

Tobaksfrågan är speciell – en mäktig multinationell industri motarbetar aggressivt tobaksförebyggande insatser. Tobaksbolagen förnekade länge att det är farligt att röka, trots att de visste sanningen. Sedan dess har de gjort allt för att med både öppna och hemliga metoder försöka stoppa lagar som kan minska tobakskonsumtionen. Artikel 5.3 i tobakskonventionen slår fast att länder ska agera för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins påverkan.

Läs mer
Passiv rökning och rökfria miljöer

Vetenskapen har bevisat att exponering för andras tobaksrök orsakar död, sjukdomar och funktionsnedsättningar. År 2005 införde Sverige rökfria serveringar, och 2018 utökades förbudet till att gälla vissa allmänna platser utomhus. Bra – men mycket återstår att göra.

Läs mer
Exponering och marknadsföring

Tobakskonventionens parter är eniga om att en produkt som är så farlig som tobak, inte bör få marknadsföras. Ett heltäckande reklamförbud ska enligt tobakskonventionen gälla alla kommersiella aktiviteter som syftar till att marknadsföra tobak. Sverige förbjöd tobaksreklam på 1990-talet, men fortfarande exponeras tobaksvaror i butiker och på andra säljställen, och den exponeringen är nu tobaksbolagens viktigaste marknadsföring. Tobaksfakta vill se ett omfattande exponeringsförbud i Sverige av alla tobaksprodukter och e-cigaretter.

Läs mer
Förpackningar och varningsbilder

Granskningar visar hur oerhört viktig förpackningen är som reklamplats för tobaksbolagen i marknadsföringen av sina produkter. Tillverkarna lägger stora resurser på att anpassa designen till olika målgrupper. Forskning visar att varningsbilder fungerar och minskar tobakskonsumtionen. Sverige har infört stora varningsbilder på paketen, men Tobaksfakta vill se att även logotyp, reklam och dekor plockas bort från förpackningarna.

Läs mer
Priser och skatter

Forskningen visar att höga priser på tobak minskar tobaksbruket. Faktum är att prishöjningar är den åtgärd som man kunnat uppmäta den tydligast konsumtionsdämpande effekten av. Framför allt unga människor är priskänsliga och röker och snusar mindre om tobak kostar mer. Artikel 6 i den internationella tobakskonventionen slår fast att alla länder som ratificerat konventionen bör införa skatter och sätta priser för att minska tobaksbruket.

Läs mer
Smaktillsatser och gifter

Tobaksindustrin har satsat stora resurser på att göra cigarettröken smakligare och lättare att inhalera med hjälp av tillsatser. Men fortfarande är det fritt fram för smaktillsatser i snus och e-cigaretter. Något som forskning visar ligger bakom ökat nikotinbruk bland minderåriga.

Läs mer
Rökavvänjning och kunskapsspridning

De flesta som röker vill sluta. Även många snusare vill sluta. Många lyckas sluta med tobak på egen hand, medan andra behöver professionellt stöd. För att få färre människor att börja bruka tobak – och fler att sluta – så är kunskap det viktigaste verktyget. Tobakskonventionen slår fast att alla har rätt till information om tobakens konsekvenser, och att de som vill och behöver sluta har rätt till stöd att göra det.

Läs mer
Illegal handel

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel. Handeln är mycket lönsam och leder till att det kommer ut billiga cigaretter på marknaden, vilket urholkar såväl staters skattepolitik som folkhälsan. Ett nytt internationellt avtal ska göra varje tobaksprodukt spårbar. Avsikten är att eliminera den illegala tobakshandeln. Sverige har besluta att skriva under avtalet. Bra – men Tobaksfakta varnar för att släppa in tobaksindustrin i arbetet med spårning.

Läs mer
Åldersgräns

Tobakskonventionens parter är överens om en åldersgäns på 18 år för inköp av tobak. Dessutom får tobaksvarorna inte vara direkt tillgängliga för kunden på försäljningsställena och information om åldersgränsen ska vara väl synlig. Inte heller tobaksautomater får locka till köp för minderåriga. Därutöver skall det vara förbjudet att tillverka och sälja godis och leksaker som liknar tobaksvaror samt att sälja cigaretter i små förpackningar eller dela ut cigaretter gratis.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev