Om Tobaksfakta - oberoende tankesmedja

Alla har rätt till information om tobak, nikotin och om tobaksindustrins arbetsmetoder. Därför finns Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Tobaksfakta är en ideell förening som samarbetar med 16 medlemsorganisationer. Vår framtidsvision är ett tobaksfritt samhälle.

 

Allas rätt till information om tobak och tobaksindustrin är en bärande princip i WHO:s internationella tobakskonvention och formuleras särskilt tydligt i riktlinjerna till artikel 12 i konventionen. Tobakskonventionen har starka kopplingar till FN-konventionerna om mänskliga rättigheter och är en grundpelare i Tobaksfaktas arbete.

Genom information, utbildning och opinionsbildning vill vi sprida kunskap om tobaksproduktionen och dess konsekvenser för människor och miljö. Vi vill väcka engagemang för fortsatt minskat tobaksbruk i befolkningen med sikte på en tobaksfri framtid. Ett viktigt etappmål är att till år 2025 få ned rökningen till under fem procent så att den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. Detta mål har fått namnet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och är den samlande visionen för en bred opinionssatsning som stöds av organisationer, myndigheter och företag i hela Sverige.

Finansiering

Tobaksfaktas arbete finansieras med hjälp av organisationsbidrag från de statliga medel som regeringen avsatt för föreningar som i huvudsak bedriver tobaksförebyggande arbete. Tobaksfakta söker också medel  från regioner, stiftelser och fonder för att kunna finansiera vår basverksamhet. Medlemsorganisationerna bidrar med en årlig avgift.

Om innehållet på Tobaksfakta

Artiklarnas innehåll, såsom statistik och fakta, är aktuella när de publiceras.  Som läsare behöver man därför ta publiceringsdatum i beaktande vid användning av fakta och statistik.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev