Om tobakskonventionen

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, handlar om hur världens länder tillsammans ska kunna hejda tobaksepidemin och utrota lidandet, dödligheten och övriga skador i dess spår. Den är världens första internationella konvention om en folkhälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan.

Fakta

I maj 2003 antog FN:s Världshälsoorganisation (WHO) enhälligt världens första hälsokonvention: Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Sverige ratificerade den 2005. Tobakskonventionen är ett internationellt juridiskt bindande avtal som fler än 180 länder förbundit sig att följa och arbeta med. Konventionen som innehåller 38 artiklar syftar till att skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobaksbruk. Många av artiklarna tar upp åtgärder som länderna kommit överens om att göra, bland andra:

 • Se till att priserna på tobaksvaror höjs kontinuerligt.
 • Försvåra för tobaksindustrin att göra reklam för sina produkter. På sikt ska marknadsföring av tobak totalförbjudas.
 • Informera befolkningen om tobaksindustrins metoder för marknadsföring och för att försöka påverka ländernas folkhälsopolitik.
 • Informera om riskerna med tobak.
 • Bestämma vad tobaksvaror får innehålla och hur förpackningarna får se ut.
 • Hjälpa människor som vill sluta med tobak.
 • Stoppa smuggling och annan olaglig handel med tobak.
 • Hjälpa tobaksodlare att hitta andra grödor att odla.
 • Hindra försäljning av tobak till barn.
 • Hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken.
 • Samarbeta med andra länder.

FAKTA

Tobakskontroll: Det vi vanligen kallar tobaksprevention – lagreglering, tillsyn och andra samhällsåtgärder för att minska tobaksbruket och den passiva rökningen.

Tobak: I tobakskonventionen innefattar begreppet all sorts tobak, alltså även sådan som man inte röker, exempelvis snus.


En internationell konvention är en juridiskt bindande överenskommelse mellan länder.

En ramkonvention är en typ av konvention där parterna är överens om ett bestämt mål samt om en ram för de insatser och strategier som ska genomföras för att nå målet.

När ett land ratificerat konventionen blir denett bindande avtal, vilket innebär att dess innehåll ska införas i den egna lagstiftningen.

Tobakskonventionen ska ses som en ram för ländernas genomförande av tobakförebyggande åtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket, exponeringen för tobaksrök och tobaksodlingens miljökonsekvenser.

Med tobakskonventionen har fokus flyttats från individens livsstil tillsamhällets ansvar. Den har förtydligat att tobak är en hälsopolitisk fråga och inte en individuell moralfråga. Tobakskonventionen har också riktat ett obarmhärtigt ljus på tobaksindustrins taktik för att få tobaksanvändningen i världen att fortsätta.

Ingen beslutsfattare kan längre behandla den tobaksrelaterade ohälsan och dödligheten som effekter av individens fria val. Tobaksfrågan handlar om politik, och lagstiftning och annan reglering är nödvändiga i folkhälsoarbetet mot tobak.

Hur implementeringen av konventionen utvecklas kan man följa via parternas rapportering till WHO. Parterna rapporterar vartannat år.

 

Behöver du bry dig om tobakskonventionen?

Det övergripande ansvaret för att genomföra tobakskonventionen ligger hos regeringen, genom att förändra och följa upp tobakslagstiftningen. De ska också skapa goda förutsättningar för det tobaksförebyggande arbetet i landet.

För genomförandet av konventionen spelar många samhällsaktörer en viktig roll, tex myndigheter, företag, frivilligorganisationer, utbildningsväsendet, näringslivet, hälso- och sjukvården, miljö- och hälsoskyddet och samhällsplaneringen. Kommuner, länsstyrelser och landsting/regioner har också betydelsefulla roller i det tobaksförebyggande arbetet.

Hur kan din verksamhet bidra till att Sverige lever upp till konventionen som man ratificerat? Börja med att skaffa dig kunskap om den, allt du behöver veta kan du läsa dig till på den här sajten. Fundera sedan på hur din verksamhet berörs, och hur ni kan bidra. Kanske genom utbildningsinsatser, hållbara investeringar eller opinionsbildning? Genom att tacka nej till tobakssponsring?

Relaterat

Tema E-cigaretter

Tobaksfakta har gått igenom den senaste forskningen om e-cigaretter. Ämnen som tas upp i temat är:  e-cigaretter som inkörsport till...

Läs mer

Resultatet av COP8: Ny global strategi, granskningsarbete och mer transparens

Några framsteg och några besvikelser summerar COP8. Många organisationer hyllar lanseringen av en ny kraftfull global strategi för att öka...

Läs mer

Med den åttonde internationella tobakskonferensen ska det globala samarbetet intensifieras

Förväntningarna är stora inför den åttonde tobakskonferensen COP8, Conference of the Parties, som inleds 1 oktober i Genève. Den första...

Läs mer

”För de flesta politiker är tobaken en icke-fråga”

Rökning dödar 12000 svenskar och kostar samhället 31 miljarder varje år samtidigt som tobaksproduktionen utnyttjar barnarbete och påverkar miljön negativt....

Läs mer

Tobakskonventionen i korthet

I faktabladetTobakskonventionen – för en tobaksfri och hållbar framtid får du en kort översikt av tobakskonventionen och en aktuell bild...

Läs mer

I dag invigs världskonferensen för en tobaksfri framtid

I dag inleds den 17:e världskonferensen om arbetet för en tobaksfri framtid. Omkring 2000 delegater från hela världen – bland...

Läs mer

Tobaksskatter viktigt tema för 17:e världskonferensen

Programmet för den 17:e världskonferensen om Tobak eller Hälsa, World Conference on Tobacco or Health, har nu publicerats online. Ett...

Läs mer

181 länder har ratificerat tobakskonventionen

181 länder har nu anslutit sig till WHO:s ramkonvention om tobaksprevention,FrameworkConvention on Tobacco Control, FCTC. Det senaste landet som ratificerade...

Läs mer

”Samarbeta inte med tobaksbolagsfinansierad stiftelse!”

En trovärdig folkhälsostiftelse kan inte låta sig finansieras av tobaksindustrin. Det slår världshälsoorganisationen WHO fast i ett uttalande om den...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev