Om tobakskonventionen

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, handlar om hur världens länder tillsammans ska kunna hejda tobaksepidemin och utrota lidandet, dödligheten och övriga skador i dess spår. Den är världens första internationella konvention om en folkhälsofråga och den har hjälpt till att förändra synen på tobaksfrågan.

Fakta

I maj 2003 antog FN:s Världshälsoorganisation (WHO) enhälligt världens första hälsokonvention: Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll. Sverige ratificerade den 2005. Tobakskonventionen är ett internationellt juridiskt bindande avtal som fler än 180 länder förbundit sig att följa och arbeta med. Konventionen som innehåller 38 artiklar syftar till att skydda barn och vuxna mot att skadas och dö av tobaksbruk. Många av artiklarna tar upp åtgärder som länderna kommit överens om att göra, bland andra:

 • Se till att priserna på tobaksvaror höjs kontinuerligt.
 • Försvåra för tobaksindustrin att göra reklam för sina produkter. På sikt ska marknadsföring av tobak totalförbjudas.
 • Informera befolkningen om tobaksindustrins metoder för marknadsföring och för att försöka påverka ländernas folkhälsopolitik.
 • Informera om riskerna med tobak.
 • Bestämma vad tobaksvaror får innehålla och hur förpackningarna får se ut.
 • Hjälpa människor som vill sluta med tobak.
 • Stoppa smuggling och annan olaglig handel med tobak.
 • Hjälpa tobaksodlare att hitta andra grödor att odla.
 • Hindra försäljning av tobak till barn.
 • Hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken.
 • Samarbeta med andra länder.

FAKTA

Tobakskontroll: Det vi vanligen kallar tobaksprevention – lagreglering, tillsyn och andra samhällsåtgärder för att minska tobaksbruket och den passiva rökningen.

Tobak: I tobakskonventionen innefattar begreppet all sorts tobak, alltså även sådan som man inte röker, exempelvis snus.


En internationell konvention är en juridiskt bindande överenskommelse mellan länder.

En ramkonvention är en typ av konvention där parterna är överens om ett bestämt mål samt om en ram för de insatser och strategier som ska genomföras för att nå målet.

När ett land ratificerat konventionen blir denett bindande avtal, vilket innebär att dess innehåll ska införas i den egna lagstiftningen.

Tobakskonventionen ska ses som en ram för ländernas genomförande av tobakförebyggande åtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket, exponeringen för tobaksrök och tobaksodlingens miljökonsekvenser.

Med tobakskonventionen har fokus flyttats från individens livsstil tillsamhällets ansvar. Den har förtydligat att tobak är en hälsopolitisk fråga och inte en individuell moralfråga. Tobakskonventionen har också riktat ett obarmhärtigt ljus på tobaksindustrins taktik för att få tobaksanvändningen i världen att fortsätta.

Ingen beslutsfattare kan längre behandla den tobaksrelaterade ohälsan och dödligheten som effekter av individens fria val. Tobaksfrågan handlar om politik, och lagstiftning och annan reglering är nödvändiga i folkhälsoarbetet mot tobak.

Hur implementeringen av konventionen utvecklas kan man följa via parternas rapportering till WHO. Parterna rapporterar vartannat år.

 

Behöver du bry dig om tobakskonventionen?

Det övergripande ansvaret för att genomföra tobakskonventionen ligger hos regeringen, genom att förändra och följa upp tobakslagstiftningen. De ska också skapa goda förutsättningar för det tobaksförebyggande arbetet i landet.

För genomförandet av konventionen spelar många samhällsaktörer en viktig roll, tex myndigheter, företag, frivilligorganisationer, utbildningsväsendet, näringslivet, hälso- och sjukvården, miljö- och hälsoskyddet och samhällsplaneringen. Kommuner, länsstyrelser och landsting/regioner har också betydelsefulla roller i det tobaksförebyggande arbetet.

Hur kan din verksamhet bidra till att Sverige lever upp till konventionen som man ratificerat? Börja med att skaffa dig kunskap om den, allt du behöver veta kan du läsa dig till på den här sajten. Fundera sedan på hur din verksamhet berörs, och hur ni kan bidra. Kanske genom utbildningsinsatser, hållbara investeringar eller opinionsbildning? Genom att tacka nej till tobakssponsring?

Relaterat

Insatser för att minska tobaksbruket har saktat ned

Implementeringen av policyåtgärder för tobakskontroll –  som krävs av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (FCTC) – bromsade in under Covid-19-pandemin, enligt...

Läs mer

Philip Morris i stor lobbykampanj för att hindra reglering av rökfria produkter

WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, kommer att ägna nästa partskonferens åt diskussioner om möjlig reglering av rökfria produkter. Det oroar...

Läs mer

Registrering nu öppnad för tobakskonventionens nästa partskonferens

Partskonferenserna för tobakskonventionen och protokollet för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter äger rum i november i Panama. En preliminär...

Läs mer

Efter internationell kritik – transparensregister aktuellt igen

Möjligheten att införa ett lobbyregister ska återigen utredas i Sverige. Ett sådant register välkomnas av tobakspreventiva organisationer som vill att...

Läs mer

Svenska EU-parlamentariker deltog i diskutabelt möte

Sara Skyttedal (KD) och Johan Nissinen (SD), två av Sveriges EU-parlamentariker, deltog på tobaksfria dagen i ett möte i Europaparlamentet...

Läs mer

EU-kommissionen har inte redovisat möten med tobakslobbyn

EU-kommissionen har inte deklarerat sina möten med tobaksindustrin så som den borde göra enligt tobakskonventionen. Det visar en granskning som...

Läs mer

Diplomater som marknadsför tobaksindustrin

En brittisk ambassadör deltog i öppningsceremonin av en cigarettfabrik i Jordanien och berömde den nya anläggningen i en tv-sänd intervju....

Läs mer

Panama blir värd för COP10 och MOP3

Den tionde sessionen tobakskonventionens partskonferensen, COP10, kommer att hållas i Panama city i Panama under 2023.

Läs mer

Tobaksindustrin försök att påverka COP9

Nätverket STOP listar i ett nytt blogginlägg fem punkter med erfarenheter och beslut från COP9-konferensen. Två av dessa handlar om...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev