–Vi har tagit ett historiskt beslut när det gäller artikel 18, sade Blanco Marquizo, efter konferensens avslutning.
Enligt Blanco Marquizo innebär beslutet i Panama att de som förbundit sig att följa konventionen nu också uppmanas att stärka arbetet med att ta hand om all miljöpåverkan som orsakas av tobaksprodukter. I artikel 18 står det om att skydda miljön och människors hälsa när det gäller tobaksodling och framställning av tobaksvaror. I deklarationen i Panama talas också om distribution, konsumtion och skräp, inklusive cigarrettfilter som allvarliga miljörisker.

Inför Panamakonferens var det många spekulationer om andra typer av historiska beslut, som skulle gäll nya nikotinprodukter, som vitt snus. Det har Tobaksfakta skrivit om tidigare.

Något sådant ”historiskt beslut” har inte tagits,. men i Panamadeklarationen uppmanas parterna att ta ansvar för de nya nikotinprodukterna:

Parterna bör öka sina ansträngningar för att sprida information om nikotinberoende och hälsoriskerna och konsekvenser av bruk av de nya nikotin och tobaksprodukterna. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och unga, står det i Panamadeklarationen.

Panamadeklarationen

Källor och fakta:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2008/01/so-200853/

Artikel 18 Tobakskonventionen
Parterna är överens om att vid uppfyllandet av sina skyldigheter enligt denna konvention ta vederbörlig hänsyn till skyddet av miljön och människors hälsa när det gäller tobaksodling och framställning av tobaksvaror inom deras respektive terretorier.

Läs vidare