Tobacco Endgame

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen. Det kommer att ge en betydande förbätt­ring av folkhälsan. Ett nytt hot är nya nikotinprodukter som lockar ungdomar.

Bakgrund till Tobacco Endgame

Tobacco Endgame = ett perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världs­ hälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen.

Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektiv­ skifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad har hänt hittills?

Sedan 2013 har närmare 200 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame­initiativet. Stödet är brett, men domineras av hälso­ och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer, alla landsting/re­gioner och allt fler länsstyrelser och kommuner. Detta stöd avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individen, mil­jön, sjukvårdens och omsorgens vårdtyngd och på samhällsekonomin.

Attitydundersökningar i befolkningen visar också ett ökande stöd; sju av tio bejakade 2016 det långsiktiga målet om utfasning av rökningen till 2025.

Även regeringen har ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen till 2025. Detta är uttalat i ANDT­strategin 2016­20 liksom i regeringsförkla­ringen för 2017.

Perspektivskiftet – med ett tidsbestämt mål för rökningen – ska också ses som en konkret del i regeringens ambition ”att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation”. Perspektivskiftet är även en viktig del i strävan att nå de globala mål för en hållbar utveckling som FN satt upp – Agenda 2030. I alla sjutton målen är tobaksbruket på ett eller annat sätt involverat.

Ladda ned informationsblad om Tobacco Endgame

Vägen framåt – det här behöver hända

Regeringens uttalanden är förvisso glädjande, men hur genomförandet i praktiken ska ske har ännu (oktober 2017) inte presenterats.
Men tobakskonventionen visar vägen framåt. Hur vi kan begränsa tobaksindustrins verksamhet som på alla sätt söker hindra, försvaga och fördröja samhällets åtgärder. Hur vuxenvärlden kan ta sitt ansvar för barns rätt till ett tobaksfritt liv.

Åtgärderna i en handlingsplan bör därför i stort handla om att

• synliggöra tobaksindustrin och dess produkter som roten till problematiken och göra erforderliga skärpningar av regelverken för tillverkning, marknadsföring och beskattning.

• skydda unga mot att exponeras för dessa produkter, från att pröva och experimentera och på så sätt riskera att utveckla ett beroende.

• öka det professionella och samhälleliga stödet till dem som är bero­ ende, särskilt med avseende på utsatta grupper.

• utöka de rökfria miljöerna i samhället, inom­ och utomhus.

• kontinuerligt mäta förekomst av rökning och annat tobaksbruk samt attityder hos allmänheten och rökare till planerade samhällsåtgärder.

 

Samhället står nu inför ett nytt vägskäl. Ska Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 bli mer än en vacker vision så krävs en långsiktig genomförandeplan med delmål, en tydlig ledningsfunktion och en adekvat finansiering. Därför måste opinionsarbetet fortsätta och därför fortsätter rekryteringen av stödjande organisationer i alla samhällssektorer. Stödet behöver bli ännu starkare, bredare – och mer aktivt.

Vi behöver din organisation – det här innebär det att ansluta sig till Tobacco Endgame

En organisation som vill bidra med sitt stöd bör besluta om att ställa sig bakom följande tre punktsatser:

  • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaks­ förebyggande insatserna.
  • Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.
  • Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Beslutet om att stödja initiativet kan gärna även innehålla beslut om
att aktivt delta i opinionsbildningen. Det är också viktigt att samtidigt fundera över hur ställningstagandet kan kopplas till det egna hälsofräm­ jande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling. Ställningstagandet för Tobacco Endgame kan bli en inspira­ tionskälla och motor i det egna arbetet. Många landsting/regioner och kommuner har exempelvis beslutat om regionala eller lokala tobaks­ förebyggande mål i samband med beslutet att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Vill din organisation också ta detta viktiga steg för en friskare framtid? Frågor om vad det innebär att stödja rökfritt Sverige 2025 och om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se

Vi ställer oss bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025, hela listan

Listan uppdaterades senast 2020-09-01

Organisationer med nationellt tobaksförebyggande arbete

A Non Smoking Generation
Astma- och Allergiförbundet
Cancerfonden
Hjärt-Lungfonden
Lungcancerförbundet Stödet
Läkare mot Tobak
Lärare mot Tobak
Nätverket mot cancer
Psykologer mot Tobak
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet SMART
Sjuksköterskor mot Tobak
SMART ungdom
Tandvård mot Tobak
Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner (TPLR)
Unga Allergiker
VISIR

Vårdens professioner

Akademikerförbundet SSR
Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)
Dietisternas Riksförbund
DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Fysioterapeuterna
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
HälsoAkademikerna
International Federation of Medical Students’ Associations – Sweden (IFMSA)
Kandidat- och underläkarföreningen
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård
Riksföreningen för skolsköterskor
SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin
Sjukhusläkarna
SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
Svensk Kirurgisk Förening
Svensk Lungmedicinsk Förening
Svensk Reumatologisk Förening
Svensk Sjuksköterskeförening
Svensk Socialmedicinsk Förening
Svensk Urologisk Förening
Svenska Barnläkarföreningen
Svenska Barnmorskeförbundet
Svenska Distriktsläkarföreningen
Svenska Logopedförbundet
Svenska Läkaresällskapet
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svenska Tandsköterskeförbundet
Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund Student
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Tandhygienistförening
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Sveriges Veterinärförbund
Sveriges Ögonläkarförening
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening
Vårdförbundet
Vårdförbundet Student
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)

Vårdgivare

Angereds Närsjukhus
Capio AB
Laholmshälsan
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Västra Götalandsregionen

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Hallands län
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Västerbotten
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland

Kommuner

Askersunds kommun
Borgholms kommun
Borås kommun
Botkyrka kommun
Degerfors kommun
Eskilstuna kommun
Essunga kommun
Hammarö kommun
Heby kommun
Helsingborg stad
Håbo kommun
Härjedalens kommun
Hässleholms kommun
Karlshamns kommun
Karlskoga kommun
Karlskrona kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kungälvs kommun
Köpings kommun
Laxå Kommun
Linköpings kommun
Lycksele kommun
Malå kommun
Markaryds kommun
Mörbylånga kommun
Nordanstigs kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
Nyköpings kommun
Olofströms kommun
Robertsfors kommun
Ronneby kommun
Skurups kommun
Sollentuna kommun
Sorsele kommun
Storfors kommun
Storumans kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
Sunne kommun
Tibro kommun
Tingsryds kommun
Tranemo kommun
Trelleborgs kommun
Trollhättans kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Vilhelmina kommun
Wimmerby kommun
Vingåkers kommun
Växjö kommun
Ystads kommun
Ånge kommun
Åsele kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Östersunds kommun

Organisationer på skolområdet

Insamlingsstiftelsen Choice
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Sveriges elevråd – SVEA
Sveriges Skolledarförbund

Kvinnoorganisationer

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN
1,6 miljonerklubben
2,6 miljonerklubben

Patientföreningar

Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen
Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke
Astma- och Allergiföreningen i Örebro
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
Fibromyalgiförbundet
Föreningen Uppsala Hjärt-Lung
Hjärnfonden
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Unga Allergiker i Bergslagen

Pensionärsorganisationer

PRO Pensionärernas Riksorganisation
Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
Sveriges Pensionärsförbund SPF

Nykterhetsorganisationer

IOGT-NTO
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran
Ungdomens Nykterhetsförbund

Idrottsföreningar

Botkyrka Konyaspor KIF
Friskis&Svettis, Uppsala
Svenska Bandyförbundet
Svenska Gång & Vandrarförbundet
Team Jiddr
RF-SISU Uppland
Upplands Skolidrottsförbund
Västmanlands Idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna V-manland

Övriga organisationer

Affärsverken i Karlskrona AB
Apoteket AB
Barnombudsmannen i Uppsala
KPA Pension
Lilla barnets fond
Olof Palme International Center
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Salut Halland
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Sveriges Unga Muslimer
U-FOLD – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende

Artiklar

Inga politiska besked om vita snuset på Tobacco Endgame seminarium

Vad kommer politiken att göra åt den alarmerande ökningen av vitt snus och e-cigaretter bland unga? Den frågan ställdes flera...

Läs mer

Anmäl dig: Tobacco Endgame seminarium 23 april

Välkomna på Tobacco Endgameseminarium den 23 april kl 13.00-15.00 på Svenska Läkaresällskapet. Det går även att delta via zoom-länk. Seminariet...

Läs mer

TE-seminarium 21 nov: Nya nikotinprodukter ur barns perspektiv

Vecka 47 är det Tobaksfria veckan. Välkomna på Tobacco Endgameseminarium tisdagen den 21 november kl 13.00-15.00 på Svenska Läkaresällskapet. Det...

Läs mer

Årets LUFT-pris gick till tre forskare

På LUFT-konferensen delades traditionsenligt LUFT-priset ut. Denna gång gick det till forskarna Linnea Hedman, Louise Adermark och Magnus Lundbäck.

Läs mer

TE-seminarium 10 maj: Vi behöver mat – inte tobak

Välkomna på Tobacco Endgameseminarium onsdagen den 10 maj kl 13.00-15.00 på Svenska Läkaresällskapet. Det går även att delta via zoom-länk. Seminariets...

Läs mer

Preventionsforskare sätter hoppet till – nästan – nikotinfria cigaretter

Hittills är det tobaksindustrin som styrt hur beroendeframkallande cigaretter är, inte lagstiftning. – Det måste ändras. Det säger professor Richard...

Läs mer

TE- seminarium 8 November: Nytt inom tobaksområdet!

Välkomna på Tobacco Endgameseminarium tisdagen den 8 november  kl 13.00-15.00 på Svenska Läkaresällskapet. Temat för dagen är ”Vad händer inom...

Läs mer
ÅSIKT

Forskare till DN: Nya metoder behövs för att nå rökarna

De som fortfarande röker kanske inte kan nås med de metoder som hittills används. Det kan behövas forskning och helt...

Läs mer

Regionala cancercentrum: Mer åtgärder behövs för Tobacco Endgame 2025

Tobacco Endgames vision är att mindre än fem procent av befolkningen ska röka 2025. Slutdatum börjar närma sig och nu...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev