Cancerfonden har granskat dagens politik och hittat stora luckor i vad samhället gör för att förebygga cancer. För att färre ska drabbas krävs det att politiker tar ansvar och förebygger orsaker som är välkända och går att påverka. Tobaksrökning är ett viktigt område. Fondens beräkningar visar att 13 procent av alla cancerfall är kopplade till tobaksrökning och alkoholkonsumtion.

Idag röker sex procent av befolkningen dagligen. På övergripande nivå har Sverige nästan nått femprocentsmålet men den dagliga tobaksrökningen är betydligt högre i arbetaryrken än i tjänstemannayrken. I arbetaryrken är det också fler kvinnor än män som röker dagligen. För att kvinnor i arbetaryrken ska nå målet måste den dagliga rökningen halveras och minska med tio procent. För män i arbetaryrken krävs en minskning på sju procent. Åtgärder behöver riktas till grupper där rökning är vanligare. Det finns stora möjligheter att minska antalet nya cancerfall om tobaksrökningen minskar ytterligare.

Den största luckan i den cancerförebyggande politiken handlar om bristen på helhetssyn och samordnade initiativ för att minska daglig rökning, skriver Cancerfonden. Det finns till exempel ingen handlingsplan för hur regeringens mål om ett rökfritt Sverige 2025 ska nås. Allt för få kommuner har anslutit sig till att jobba för att minska den dagliga rökningen. Den finns inte heller något tydligt mål för hur tobaksrökningen helt ska fasas ut i samhället, enligt Cancerfonden.

Det finns åtgärder som håller tillbaka tobaksbruket, men Cancerfonden visar i sin rapport att många av dem behöver utvecklas vidare för att bli mer effektiva och träffsäkra. Det gäller till exempel vägledande information inom vården för att minska risken för tobaksrelaterad cancer.

En central fråga är aktiv prispolitik med höga punktskatter.  Idag används inte ekonomiska styrmedel tillräckligt effektivt. För att förhindra fler fall av cancer krävs återkommande skattehöjningar.

Cancerfonden vill också se mindre exponering av tobaksprodukter. Produkterna ska förvaras dolt i butiker och tobaksförpackningar ska utformas neutralt utan logotyper.

Slutligen behövs det en enhetlig reglering av samtliga tobaks- och nikotinprodukter för att stoppa nyrekryteringen av rökare, skriver Cancerfonden. Forskning visar att sannolikheten att ungdomar börjar röka traditionella cigaretter ökar om de använder andra produkter som snus eller e-cigaretter. Regleringen av e-cigaretter och nikotinprodukter måste därför ligga i linje med lagstiftningen för vanliga cigaretter, avslutar man rapportens del om tobaksbruk.

Läs hela rapporten här

Läs vidare