Om tobakens effekter på miljö och klimat

Tobaksodlingar upptar cirka 4,3 miljoner hektar jordbruksmarki världen, främst i låginkomstländer. Kina, Brasilien och Indien står för de största arealerna. I tobaksodlande länder som Laos, Mozambique, Zambia, Nordkorea, Zimbabwe, Tanzania och Malawi lider samtidigt runt en femtedel av befolkningen av undernäring.

I tobaksodling används giftiga bekämpningsmedel som bland annat leder till att vattendrag förgiftas och orsakar fiskdöd. En stor användning av konstgödsel leder till att jorden utarmas och nya ytor behöver tas i bruk för tobaksodling, vilket bidrar till skogsskövling. Erosionen ökar då genom att jorden inte skyddas för väder och vind. Skogsskövling sker också för att ved behövs när tobaken ska torkas, och för att tillverka papper till paket och cigaretter.

I de områden i Afrika där tobak odlas är avskogningen tio gånger större än genomsnittet i Afrika. Avskogning står för cirka 20 procent av klimatpåverkan globalt. När skog försvinner ökar halten av koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Detta gör att skogsområdena blir allt torrare och skogsbränderna fler och intensivare, vilket också frigör koldioxid till atmosfären. Avskogning utarmar också den biologiska mångfalden.

Tobaksproduktion är extremt vattenintensiv.Grundvattennivåerna sjunker i områden där grundvattnet används för bevattning – på bekostnad av odling av andra grödor. För att producera en enda cigarett går det åt 3,7 liter vatten. Den som röker ett paket om dagen bidrar därmed till ett resursslöseri på 27 kubikmeter vatten per år. Varje år röks 6250 miljarder cigaretter i världen, och en ytterligare stor miljöpåverkan är förstås transporten av alla dessa cigaretter.

Tobaksindustrin är världens 18:e största förorenare av kemiskt avfall, och bidrar dessutom till försurning genom utsläpp av svaveldioxid. Även nikotin utgör ett farligt avfall. Allteftersom miljölagstiftningen skärps i olika länder tenderar bolagen att flytta verksamheten till länder med mindre strikta regler.

Ett annat miljöproblem som tobaken bidrar med är nedskräpning. Tobaksrelaterat skräp utgör hela 80 procent av nedskräpningen i svenska städer. Varje år slängs cirka en miljard fimpar på Sveriges gator, ett avfall som innehåller över 7000 giftiga kemikalier som hamnar på gator, i avlopp och vatten.

 

Källor

Zafeiridou M, Hopkinson NS, Voulvoulis N. Cigarette smoking: an assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain, and policy strategies to reduce it. Geneva: World Health Organization; 2018

Niclas Malmberg. Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018. Stockholm: Visir; rapport 2018