Sedan 2013 har närmare 200 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame­initiativet. Bland de engagerade finns regionala cancercentrum i samverkan. De skriver att nu när slutdatum närmar sig är det viktigt att sätta in fler åtgärder: Regionala cancercentrum anser att följande punkter för tobakskontroll behövs för att nå Tobacco endgames mål:

  • Sverige bör införa exponeringsförbud på försäljningsställen.
  • Sverige bör ha en långsiktig och ambitiös plan för regelbunden höjning av tobaksskatten
  • Fler typer av tobaks- och nikotinprodukter bör omfattas av lagar, regler och strategier som idag enbart omfattar traditionella tobaksprodukter.
  • Subventioner av nikotinläkemedel bör införas.
  • Neutrala förpackningar för tobaksprodukter bör införas i Sverige.

Utöver de punktade åtgärderna behövs riktade åtgärder till grupper där rökning fortfarande är mer vanligt, exempelvis utrikes födda och personer med psykisk ohälsa.  Det är också centralt att barn och unga skyddas från tobak, då en stor majoritet av tobaksdebuterna sker i tonåren, skriver Regionala cancercentrum i samverkan i sitt position paper.

Göran Boethius, initiativtagare och tidigare ordförande i Tobaksfakta, är positiv till RCC:s beslut, men samtidigt orolig när det gäller utvecklingen av Tobacco Endgame.

– Tobacco Endgame-begreppet – hämtat från schackvärlden – innebär att ett land fattar ett tydligt politiskt beslut om att förekomsten av daglig rökning ett visst år ska ha minskat till en viss målnivå. Kravet på ett politiskt beslut betingas av de många regleringsåtgärder som krävs för att kunna nå målet, säger han.

En mer strukturerad opinionsbildning startades 2010 av Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer för att få till stånd ett nationellt beslut. I 2016 års ANDT-strategi kom beslutet att daglig rökning skulle minska till mindre än 5% i den vuxna befolkningen år 2025.

– Men trots brett politiskt stöd i landsting/regioner, länsstyrelser och kommuner och i hälso- och sjukvårdens professionella organisationer, har regeringens beslut inte följts av en kontinuerlig och konsekvent satsning eller ansvarsutkrävande, säger Göran Boethius och fortsätter:

– RCCs beslut att trappa upp engagemanget är därför mycket angeläget. För att nå målet 2025 krävs dock inte bara de uppräknade ”gamla” regleringsåtgärderna. En ansvarig nationell organisation måste utpekas, en flerårig handlingsplan konkretiseras och finansieras, en skärpning av vårdens och samhällets stöd till ”de sista rökarna” krävas.

– Det handlar om hur ett anständigt samhälle hjälper de grupper av befolkningen som – på grund av ett otillräckligt regleringssystem – fastnat i ett beroende som medför sjukdom, nedsatt livskvalitet och ett förkortat liv, avslutar Göran Boethius.

 

 

Läs vidare