Tobaksfakta med  medlemsorganisationer driver opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Målet är att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent i befolkningen, ett mål med politiskt stöd. Men de senaste åren har det skett en oroande ökning av antalet unga människor som vejpar och använder vitt snus. Ett nytt mål har därför lagts till för Tobacco Endgame- om en nikotinfri generation till 2030.

På Tobacco Endgame seminariet som anordnades 23 april var det nya målet i centrum. Fokus för seminariet var WHO:s tema för Tobaksfria dagen 31 maj ”Skydda barn och unga från tobaksindustrins påverkan”. Publik var fysiskt på plats på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm men de allra flesta följde seminariet via zoom.

Ann Post, med. dr. och kanslichef på Tobaksfakta inledde. Hon talade bland annat om de två utredningar som nu finns på socialdepartementets bord, från Folkhälsomyndigheten och statliga utredaren Inga-Lill Askersjö. De båda utredningarna kommer fram till att det bästa är att ha lagstiftning liknande den för tobakscigaretter för alla tobaks- och nikotinprodukter. (Tobaksfakta har skrivit om detta )

Nikotinfri generation

Ann Post berättade att socialminister Jakob Forssmed (KD) fått en fråga i riksdagen om hur han ser på en kommande ANDTS-strategi. Forssmed svarade då att han avvaktade kommande utredning.

– Nu finns den och vi väntar naturligtvis med spänning på hur det här ska hanteras vidare inom politiken, sade Ann Post.
Ann Post sammanfattade också hur organisationerna som arbetar med Tobacco Endgame anser att folkhälsoarbetet ska bedrivas framöver:

– Det ena är att intensifiera arbetet för ett Rökfritt Sverige 2025 och det handlar om att alla grupper i samhället ska kunna nå målet. Vi tycker också att det finns anledning att fundera över ett beslut om en nikotinfri generation. Det är diskussioner som förekommer i flera länder. Det här kräver ju snara insatser med tanke på den spridning som vi ser av nikotinbruk, betonade Ann Post.

Martina Zetterqvist, utredare på CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, presenterade sedan siffror som bekräftade att en stor ökning sker. 2021 såldes 80 miljoner doser vitt snus, 2022 hade det stigit till 140 miljoner doser. Det är bland de unga som det vita snuset fått fäste. I CAN:s senaste skolundersökning har 13 procent av niorna och 24 procent av gymnasieeleverna, årskurs 2, använt vitt snus de senaste 30 dagarna. I CAN:s senaste undersökning av e-cigg uppgav 17 procent i nian och 21 procent i gymnasiet att de vejpat den senaste månaden.

– Det är verkligen något som har skett med e-cigarettanvändningen, sade Martina Zetterqvist.

Det kan till exempel avläsas i att antalet försäljningsställen från 2021 till 2022 ökat från 1 300 till 2500.

Tobaksfaktas ordförande, Lena Sjöberg reagerade på hur vanligt vitt snus och e-cigg blivit bland unga. Hon frågade om CAN sett någon liknande förändring tidigare.

– Nej inte under min utredartid, svarade Martina Zetterqvist.

Okända följder för hälsan

Nästa talare var Johanna Andersson, läkare och doktorand, sektionen för farmakologi, Göteborgs universitet, som tillsammans med forskare Louise Adermark sammanställt kunskapsläget när det gäller hälsorisker med vitt snus och e-cigg. En viktig slutsats är att det kan finnas allvarliga risker som man ännu inte känner till.

E-cigarettens juice innehåller ämnen som är godkända för förtäring, men vid upphettning bildas giftiga föreningar. Hur mycket hälsovådliga ämnen som bildas beror på vilken typ av e-cigarett och e-juice som används. Smaksättningarna har i vissa fall visat sig vara cellskadliga och bidra till inflammation. Det finns fler än 15 000 olika smaksättningar, och för många vet man inte vad som händer vid inandning. När det gäller vitt snus, finns få studier som visar effekterna av dem.

Lena Sjöberg, Tobaksfakta, tycker det är märkligt att dessa produkter släpps ut på marknaden.Hon jämförde med regler för läkemedel som innebär att produkter inte får säljas innan producenten bevisat att de inte är farliga.

Hur ska då politiker hantera den ökande användningen av vitt snus och e-cigaretter? Daniel Braw, politisk sakkunnig, hos socialminister Jacob Forssmed (KD), var på plats i Svenska Läkarsällskapet och svarade att regeringen ser allvarligt på den ökande användningen. Ytterligare åtgärder måste vidtas för att bryta utvecklingen. Vad det blir kan han svara på först efter att den senaste utredningen varit ute på remiss och att den analyserats av politikerna.

Om politikerna väljer att följa utredningen så skulle det som sagt innebära att hantera de nya nikotinprodukterna mer lika tobakscigaretterna. De senaste politiska besluten går inte i den riktningen. Det framgick när Daniel Braw talade om den sänkta skatten på brunt snus och den höjda skatten på cigaretter.

– Skatten på tobakssnus är ju i dag lägre än skatten på cigaretter och röktobak, eftersom cigaretter och röktobak sammantaget bedöms utgöra en större hälsofara. Regeringen bedömer att det kan bidra till att minska rökningen, sade Daniel Braw.

Gängkriminalitet tar alla resurser

Sist ut på seminariet var Anna Haid, samordnare för social hållerbarhet, Länsstyrelsen Uppsala. Innan hon talade om det framgångsrika samarbetet på länsstyrelsen uttryckte hon en farhåga till Daniel Braw: att arbetet med förebyggande av tobak- och nikotinbruk får mindre resurser när så mycket satsas mot brottsförebyggande arbete. Anna Haid sa att det redan nu går att se de lokala resurserna för att arbeta med tobaksprevention har minskat ungefär samtidigt som arbetet mot brottsförebyggande har ökat, särskilt i de små kommunerna. I tidigare ANDTS-strategi har tobakspreventionen kopplats ihop med det brottsförebyggande arbetet, sade Anna Haid, men hon är rädd för att det inte ska bli så med den nya ANDTS-strategin. Daniel Braw tackade för det perspektivet.

Lena Sjöberg hade stor förståelse för Anna Haids oro och hoppas att man även i den nya ANDTS-strategin tar med tobak och nikotin i det brottsförebyggande arbetet.

– Vi vet ju att det är en skadetrappa där ungarna börjar med snusning och rökning och sedan fortsätter det, kommenterade Lena Sjöberg, ordförande Tobaksfakta.

Läs vidare