Tobacco Endgame

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Det kommer att ge en betydande förbätt­ring av folkhälsan.

Bakgrund till Tobacco Endgame

Tobacco Endgame = ett perspektivskifte

I Sverige dör 12 000 människor varje år av tobaksrökning och i hela världen är antalet årliga dödsfall på grund av rökning cirka 6 miljoner. Samhällskostnaderna för rökningen är enorma och mycket högre än inkomsterna av tobaksskatter. Tobaksindustrin satsar samtidigt stora resurser på att rekrytera nya konsumenter och driva tobaksepidemin vidare. År 2003 enades världens länder som en motåtgärd om Världs­ hälsoorganisationens (WHO:s) tobakskonvention. Den innehåller en bred arsenal av åtgärder som länderna ska implementera för att varaktigt minska tobaksrökningen.

Men varför nöja sig med att försöka minska rökningen, varför inte fasa ut den helt? Den tanken har i några länder lett till ett perspektiv­ skifte. Nya Zeeland, Irland, Skottland och Finland har fattat politiska beslut om årtal (olika i olika länder) då rökningen ska närma sig noll. Perspektivskiftet ger inspiration i det tobaksförebyggande arbetet och tydliggör att många olika tobaksförebyggande åtgärder behövs för att nå målet. Denna strategi har internationellt fått namnet Tobacco Endgame.

Vad har hänt hittills?

Sedan 2013 har närmare 200 organisationer ställt sig bakom Tobacco Endgame­initiativet. Stödet är brett, men domineras av hälso­ och sjukvårdens professionella och fackliga organisationer, alla landsting/re­gioner och allt fler länsstyrelser och kommuner. Detta stöd avspeglar en ökande medvetenhet om rökningens negativa effekter på individen, mil­jön, sjukvårdens och omsorgens vårdtyngd och på samhällsekonomin.

Attitydundersökningar i befolkningen visar också ett ökande stöd; sju av tio bejakade 2016 det långsiktiga målet om utfasning av rökningen till 2025.

Även regeringen har ställt sig bakom målet att fasa ut rökningen till 2025. Detta är uttalat i ANDT­strategin 2016­20 liksom i regeringsförkla­ringen för 2017.

Perspektivskiftet – med ett tidsbestämt mål för rökningen – ska också ses som en konkret del i regeringens ambition ”att sluta påverkbara hälsoklyftor inom en generation”. Perspektivskiftet är även en viktig del i strävan att nå de globala mål för en hållbar utveckling som FN satt upp – Agenda 2030. I alla sjutton målen är tobaksbruket på ett eller annat sätt involverat.

Ladda ned informationsblad om Tobacco Endgame

Vägen framåt – det här behöver hända

Regeringens uttalanden är förvisso glädjande, men hur genomförandet i praktiken ska ske har ännu (oktober 2017) inte presenterats.
Men tobakskonventionen visar vägen framåt. Hur vi kan begränsa tobaksindustrins verksamhet som på alla sätt söker hindra, försvaga och fördröja samhällets åtgärder. Hur vuxenvärlden kan ta sitt ansvar för barns rätt till ett tobaksfritt liv.

Åtgärderna i en handlingsplan bör därför i stort handla om att

• synliggöra tobaksindustrin och dess produkter som roten till problematiken och göra erforderliga skärpningar av regelverken för tillverkning, marknadsföring och beskattning.

• skydda unga mot att exponeras för dessa produkter, från att pröva och experimentera och på så sätt riskera att utveckla ett beroende.

• öka det professionella och samhälleliga stödet till dem som är bero­ ende, särskilt med avseende på utsatta grupper.

• utöka de rökfria miljöerna i samhället, inom­ och utomhus.

• kontinuerligt mäta förekomst av rökning och annat tobaksbruk samt attityder hos allmänheten och rökare till planerade samhällsåtgärder.

 

Samhället står nu inför ett nytt vägskäl. Ska Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 bli mer än en vacker vision så krävs en långsiktig genomförandeplan med delmål, en tydlig ledningsfunktion och en adekvat finansiering. Därför måste opinionsarbetet fortsätta och därför fortsätter rekryteringen av stödjande organisationer i alla samhällssektorer. Stödet behöver bli ännu starkare, bredare – och mer aktivt.

Vi behöver din organisation – det här innebär det att ansluta sig till Tobacco Endgame

En organisation som vill bidra med sitt stöd bör besluta om att ställa sig bakom följande tre punktsatser:

  • Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa de tobaks­ förebyggande insatserna.
  • Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad.
  • Vi stödjer en bred opinionsbildning för politiska beslut om den process som leder till målet.

Beslutet om att stödja initiativet kan gärna även innehålla beslut om
att aktivt delta i opinionsbildningen. Det är också viktigt att samtidigt fundera över hur ställningstagandet kan kopplas till det egna hälsofräm­ jande och tobaksförebyggande arbetet samt till arbetet för en hållbar utveckling. Ställningstagandet för Tobacco Endgame kan bli en inspira­ tionskälla och motor i det egna arbetet. Många landsting/regioner och kommuner har exempelvis beslutat om regionala eller lokala tobaks­ förebyggande mål i samband med beslutet att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Vill din organisation också ta detta viktiga steg för en friskare framtid? Frågor om vad det innebär att stödja rökfritt Sverige 2025 och om listan kan ställas till boethius@tobaksfakta.se

Vi ställer oss bakom Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025, hela listan

Listan uppdaterades senast 2020-01-22

Organisationer med nationellt tobaksförebyggande arbete

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja
Läkare mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Psykologer mot Tobak
Lärare mot Tobak
Riksförbundet SMART
SMART ungdom
VISIR
Cancerfonden
A Non Smoking Generation
Astma- och Allergiförbundet
Unga Allergiker
Hjärt-Lungfonden
Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner (TPLR)
Riksförbundet HjärtLung
Nätverket mot cancer
Lungcancerförbundet Stödet

Vårdens professioner

Svenska Läkaresällskapet
Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund Student
Kandidat- och underläkarföreningen
SYLF Sveriges Yngre Läkares Förening
SFAM Svensk Förening för Allmänmedicin
Svensk Sjuksköterskeförening
Vårdförbundet
Vårdförbundet Student
Sveriges Tandläkarförbund
Sveriges Tandläkarförbunds Studerandeförening
Sveriges Tandhygienistförening
Svenska Tandsköterskeförbundet
Dietisternas Riksförbund
Sveriges Psykologförbund
Fysioterapeuterna
Astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA)
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA)
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA)
DSF-Distriktssköterskeföreningen i Sverige
Svenska Distriktsläkarföreningen
Sjukhusläkarna
Svensk Kirurgisk Förening
Svensk Lungmedicinsk Förening
Sveriges Ögonläkarförening
Svenska Barnläkarföreningen
Svensk Urologisk Förening
Svenska Barnmorskeförbundet
HälsoAkademikerna
SRAT – Akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning
Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation
Svenska Logopedförbundet
Akademikerförbundet SSR
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Veterinärförbund
Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
Riksföreningen för skolsköterskor
Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård
Svensk Förening För Folkhälsoarbete
Svenska Psykiatriska Föreningen
Svensk Reumatologisk Förening
International Federation of Medical Students’ Associations – Sweden (IFMSA)
Svensk Socialmedicinsk Förening

Vårdgivare

Region Jämtland-Härjedalen
Landstinget i Kalmar län
Region Örebro län
Region Gävleborg
Capio AB
Angereds Närsjukhus
Region Gotland
Landstinget i Uppsala län
Region Skåne
Norrbottens läns landsting
Landstinget Sörmland
Västerbottens läns landsting
Region Östergötland
Region Kronoberg
Region Jönköpings län
Landstinget Blekinge
Stockholms läns landsting
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget Dalarna
Landstinget i Värmland
Laholmshälsan

Länsstyrelser

Länsstyrelsen Blekinge län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Kalmar län
Länsstyrelsen Örebro län
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen Gävleborg
Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län

Kommuner

Laxå Kommun
Härjedalens kommun
Karlshamns kommun
Essunga kommun
Kungälvs kommun
Strömstads kommun
Malå kommun
Hammarö kommun
Ånge kommun
Askersunds kommun
Tibro kommun
Karlskrona kommun
Karlskoga kommun
Degerfors kommun
Umeå kommun
Sorsele kommun
Storfors kommun
Sunne kommun
Olofströms kommun
Linköpings kommun
Hässleholms kommun
Tranemo kommun
Åsele kommun
Lycksele kommun
Vilhelmina kommun
Uppsala kommun
Knivsta kommun
Botkyrka kommun
Ronneby kommun
Borgholms kommun
Eskilstuna kommun
Älmhults kommun
Köpings kommun
Nyköpings kommun
Heby kommun
Östersunds kommun
Ystads kommun
Mörbylånga kommun
Borås kommun
Markaryds kommun
Strömsunds kommun
Norsjö kommun
Klippans kommun
Storumans kommun
Nordanstigs kommun
Vingåkers kommun
Trelleborgs kommun
Växjö kommun
Norrköpings kommun
Robertsfors kommun
Trollhättans kommun
Norrtälje kommun
Skurups kommun
Sollentuna kommun
Tingsryds kommun
Åtvidabergs kommun
Helsingborg Stad
Håbo kommun

Organisationer på skolområdet

Sveriges Skolledarförbund
Lärarnas riksförbund
Sveriges elevråd – SVEA
Insamlingsstiftelsen Choice
Lärarförbundet

Kvinnoorganisationer

Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN
1,6 miljonerklubben
2,6 miljonerklubben

Pensionärsorganisationer

Svenska Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF)
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF)
PRO Pensionärernas Riksorganisation
Sveriges Pensionärsförbund SPF

Patientföreningar

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Fibromyalgiförbundet
Hjärnfonden
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala län
Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
Föreningen Uppsala Hjärt-Lung
Astma- och Allergiföreningen i Örebro
Astma- och Allergiföreningen i Södra Närke
Astma- och Allergiföreningen i Bergslagen
Unga Allergiker i Bergslagen
Astma- och Allergiföreningen i Örebro län

Nykterhetsorganisationer

Ungdomens Nykterhetsförbund
IOGT-NTO
Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran

Idrottsföreningar

Team Jiddr
Botkyrka Konyaspor KIF
Svenska Bandyförbundet
Upplands Skolidrottsförbund
Friskis&Svettis, Uppsala
Upplands Idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna i Uppland
Västmanlands Idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna V-manland
Svenska Gång & Vandrarförbundet

Övriga organisationer

Salut Halland
Sveriges Unga Muslimer
Apoteket AB
U-FOLD – Forum f forskn om läkems- och drogberoende
Lilla barnets fond
Barnombudsmannen i Uppsala
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
KPA Pension
Affärsverken i Karlskrona AB
Olof Palme Centrum

Relaterat

Helsingborg röstade ja till Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Fem frågor med Stefan Åberg, ANDT-samordnare i Helsingborgs stad, där politikerna i december beslutade att stödja initiativet Tobacco Endgame –...

Läs mer

Hon vill öka förståelsen för tobakens normbrytande betydelse

Som fältsekreterare i Tierp märkte Anna Haid att tobaksbruk är det första av gränsöverskridande beteenden bland utsatta barn. Att försöka...

Läs mer

Nytt informationsblad om Tobacco Endgame 2025

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Hittills har närmare 200 organisationer ställt...

Läs mer

Välkommen till Tobacco Endgame-seminarium i Stockholm 19 nov 13-16.30!

Nu är det dags att anmäla sig till höstens sedvanliga Tobacco Endgame-seminarium med anledning av Tobaksfria veckan. Fokus för dagen...

Läs mer

Referat från Tobacco Endgame seminarium i Hässleholm 28 maj

Den 28:e maj hölls det 11:e Tobacco Endgameseminariet, i anslutning till Tobaksfria dagen 31 maj. Mycket matnyttig information delades och...

Läs mer

Fem frågor till Hans Giljam – som fått WHO:s årliga utmärkelse

Hans Gilljam, ordförande i och grundare av Läkare mot tobak, har i år tilldelats Världshälsoorganisationen WHO:s utmärkelse för sitt arbete...

Läs mer

Film: Goda nyheter till politiker

Politiker i alla partier har mycket att vinna på att agera för att minska tobaksbruket. 75 miljarder kan de spara...

Se filmen

Film: Meddelande från 2025

Här kommer en hälsning från år 2025: Tack ni engagerade politiker som 2019 tillsammans valde att stå upp mot folkhälsans...

Läs mer

Film från konferensen för ett rökfritt Sverige 2025

I början av sommaren 2018 bjöd Folkhälsomyndigheten in till en två-dagars konferens för att sprida kunskap och bidra till utvecklingen...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev