Skolbarns hälsovanor är en del av den internationella undersökning Health Behaviour in School-aged Children som genomförts sedan 1985 i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO).  Undersökning genomförs var fjärde år i närmare 50 länder i Europa, Nordamerika och Asien.

11-, 13- och 15-åringar svarar i enkäten på frågor om flera olika områden i livet, bland annat tobak. De får ange hur många dagar de har rökt cigaretter respektive snusat, i sitt liv och under de senaste 30 dagarna. Bland 11-åringarna uppgav 2–3 procent att de har provat att röka cigaretter. Bland 13-åringarna uppgav 8 procent av både flickorna och pojkarna att de har rökt cigaretter, och bland 15-åringar är andelen strax över 20 procent. Det är en minskning sen mätningen 2013/1014 då 32 respektive 27 procent uppgav att de hade rökt. I de andra åldersgrupperna har det inte skett någon förändring.

Eleverna får också ange hur ofta de har rökt cigaretter under de senaste 30 dagarna. Under 2 procent av 11-åringarna uppgav att de rökt cigaretter vid minst ett tillfälle. Bland 13-åringarna var andelen 4–5 procent, och i gruppen 15-åringar var den 11–12 procent. För dessa data ses inte heller någon förändring sedan 2013/14 års mätning.

Bland de 11-åriga flickorna och pojkarna uppgav 1–3 procent att de snusat någon gång. I gruppen 13-åringar är det fler, 2 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna, och bland 15-åringarna är motsvarande andelar 7 procent och 20 procent. Ingen förändring har skett här heller.

E-cigaretter nytt för i år

I årets undersökning ställdes för första gången frågor om e-cigaretter och vattenpipa, men enbart till niondeklassarna. Svarsalternativen sträcker sig från aldrig till i 30 dagar eller fler. Bland flickorna har 23 procent av använt e-cigaretter någon gång och bland pojkarna var motsvarande andel 32 procent. Vattenpipa hade 15 procent av eleverna, både flickor och pojkar, rökt vid åtminstone ett tillfälle

Utvecklingen av tobaksanvändningen bland unga är likartad i övriga Europa visar undersökningen.  

Läs vidare