Sedan 1971 får elever i årskurs nio svara på frågor om sin konsumtion av alkohol, tobak och narkotika. Sedan 2004 ingår elever i gymnasiets årskurs 2 i undersökningen.

I årets undersökning från CAN, som nyligen publicerades, framgår att var tionde elev i årskurs nio och var femte i gymnasiets årskurs två klassificeras som rökare. Siffran för niondeklassarna är på ungefär samma nivå som förra året, och en minskning för eleverna i gymnasiets årskurs två.

Sedan skolundersökningarna startade 1971 har flickor rökt mer än pojkar. I årets undersökning uppgav tolv procent av flickorna i årskurs nio att de rökte, mot åtta procent av pojkarna. Av dem uppgav två procent av pojkarna och fyra procent av flickorna att de rökte dagligen eller nästan dagligen.

Även i gymnasiet har det hittills varit fler flickor än pojkar som röker, men i årets undersökning märks en nedgång bland flickorna vilket har gjort att det är ungefär lika många rökare bland både pojkar och flickor, cirka 20 procent. Fyra procent av pojkarna och sex procent av flickorna uppgav att de rökte dagligen eller nästan dagligen.

Var tionde elev i årskurs nio hade rökt för första gången när de var 13 år eller yngre, vilket är en oförändrad andel sedan 2016.

Fler snusar i årkurs nio

Det har sedan mätningarna började varit fler pojkar än flickor som snusar. Sedan 2016 har det skett en signifikant uppgång av såväl sporadisk som frekvent snusning bland eleverna.

I årskurs nio var det i årets undersökning nio procent av eleverna som snusade och bland gymnasieeleverna var motsvarande andel 17 procent.

Av eleverna i årskurs nio snusade 13 procent av pojkarna och tre procent av flickorna. Motsvarande siffror på gymnasiet var 22 procent av pojkarna och tio procent av gymnasieflickorna.

I årskurs nio har andelen snusare ökat två år i rad. Sedan ett par år tillbaka syns också en ökning bland de snusande flickorna i gymnasiet.

I årskurs nio var det omkring en procent och i gymnasiets årskurs två omkring två procent av flickorna som klassades som frekventa snusare i 2019 års undersökning. Bland pojkarna motsvarades detta av 8 procent i årskurs 9 och 16 procent i gymnasiets årskurs 2.

Var tredje elev i nian har provat e-cigarett

Vidare uppgav 33 procent i årskurs 9 och 37 procent i gymnasiets år 2 att de någon gång har använt e-cigaretter. Sedan frågor om e-cigaretter inkluderades i undersökningen år 2014 har det skett en ökning i båda årskurserna men i gymnasiet syns i år en nedgång för första gången. Det var omkring dubbelt så vanligt att rökande elever hade provat e-cigaretter jämfört med de elever som inte rökte.

Användandet av vattenpipa har mer än halverats under de senaste tio åren.

Läs hela rapporten här.

Fakta: CAN:s alkohol och drogvaneundersökning 2019

Sedan 1971 har elever i årskurs 9 fått svara på frågor om användning av alkohol och andra droger, vilket gör undersökningen till en av de längst pågående undersökningsserierna i världen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har haft ansvaret för skolundersökningen sedan 1986.

Sedan 2004 ställs samma frågor till elever i gymnasiets årskurs 2.

Syftet är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanor och att studera skillnader mellan olika grupper.

Datainsamlingen sker under våren med hjälp av anonyma enkäter som besvaras i klassrummen i ett riksrepresentativt skolurval. Skolorna fick i år välja om de ville låta eleverna besvara formuläret i pappersform eller via ett webbformulär. Underlaget till redovisningarna 2019 består av 5 214 respondenter i årskurs 9 och 4 662 i gymnasiets årskurs 2. Bortfallet av klasser uppgick till 19 procent i årskurs 9 respektive 20 procent i gymnasiets årskurs 2. Det individuella bortfallet var 17 respektive 18 procent

Läs vidare