Tobias Andersson har i riksdagen ställt skriftliga frågor till både socialminister Jakob Forssmed (KD) och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forsell (M) om det vita snuset i EU.

Sverigedemokraternas Tobias Andersson hänvisar till tidningsartiklar som uppger att EU kan vara på väg att förbjuda det vita snuset. Detta skulle enligt Andersson vara ett dråpslag mot den europeiska folkhälsan och svensk export.  Han önskar därför att den svenska regeringen ska agera:

Socialminister Forssmed har fått frågan:
Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att det vit tobaksfria nikotinportionerna får fortsatt tillgång till den inre marknaden?

Utrikeshandelsminister Forsell har fått frågan:
Avser statsrådet och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att de vita tobaksfria nikotinpåsarna får fortsatt tillgång till den inre marknaden, och hur kommer statsrådet och regeringen att säkerställa att det svenska arbetet med översynen av tobaksproduktsdirektivet skyddar förutsättningarna för svenska tillverkare att få exportera till övriga EU? 

De båda ministrarna har svarat samma sak. Sammanfattningsvis säger de sig värnar den fria rörligheten inom EU och de anser att ett totalförbud skulle inskränka den. De är oroliga över att enskilda länder i EU infört totalförbud, men att det måste råda stor frihet för varje land att utforma sin folkhälsopolitik. Det är angeläget att skydda barn och unga från nikotinet.

De båda ministrarna skriver också att cigaretter och röktobak utgör en relativt större hälsofara än snus, och det är därför regeringen arbetar för olika skatter för snus och cigaretter.

(Det gemensamma svaret i fulltext )

Regeringen följer och bevakar aktivt förslag och förhandlingar på både internationell nivå och EU-nivå som påverkar den fria rörligheten för det vita snuset och förutsättningarna för global handel med vitt snus. Den fria marknadens principer om fri rörlighet för produkter är ett kärnvärde för regeringen. Totalförbud för försäljning av vissa varor inskränker den fria rörligheten inom EU. Regeringen ser också med oro på att den fria rörligheten påverkas negativt när enskilda medlemsstater inför totalförbud. Samtidigt bör det råda stor frihet för medlemsstaterna att utforma sin folkhälsopolitik i enlighet med sina egna prioriteringar och preferenser. Det är särskilt angeläget att vidta åtgärder för att skydda barn och unga från nikotinets beroendeframkallande effekter på hälsan. Regeringens utgångspunkt är att de åtgärder som vidtas bör vara proportionerliga och syfta till att skydda känsliga grupper som barn och unga.

Jag vill i detta sammanhang också framhålla att i förhållande till snus, utgör cigaretter och röktobak en relativt större hälsofara. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har föreslagit ska förstärkas.

Regeringen följer och bevakar aktivt förslag och förhandlingar på internationell och EU-nivå som påverkar den fria rörligheten för det vita snuset och förutsättningarna för global handel med vitt snus. Den fria marknadens principer om fri rörlighet för produkter är ett kärnvärde för den svenska regeringen. Totalförbud för försäljning av vissa varor inskränker den fria rörligheten. Regeringen ser också med oro på att den fria rörligheten påverkas negativt när enskilda medlemsländer inför totalförbud. Samtidigt bör det råda stor frihet för enskilda medlemsländer att utforma sin folkhälsopolitik i enlighet med sina egna prioriteringar och preferenser. Det är särskilt angeläget att vidta åtgärder för att skydda barn och unga från nikotinets beroendeframkallande effekter. Regeringens utgångspunkt är att de åtgärder som vidtas bör vara proportionerliga och syfta till att skydda känsliga grupper som barn och unga.

Regeringen vill i detta sammanhang också framhålla aspekten att cigaretter och röktobak utgör en relativt större hälsofara i förhållande till snus. Detta synsätt återspeglas i beskattningen av dessa produkter i Sverige, en diversifiering som regeringen har förstärkt ytterligare.)

Källa:
Export av svenskt snus (Skriftlig fråga 2023/24:478 av Tobias Andersson (SD)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Förbud mot nikotinportioner (Svar på skriftlig fråga 2023/24:595 besvarad av Socialminister Jakob Forssmed (KD)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Läs vidare