Häromveckan publicerades “The Global Tobacco Industry Interference Index 2023” som visade att ländernas förmåga att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken har försämrats. Detta trots att artikel 5.3 i tobakskonventionen kräver att länderna håller avstånd. I samband med presentationen av index lanserade WHO också sin kampanj, ”Stop the lies”.

WHO:s kampanj syftar till att göra ungas röster hörda, avslöja tobaksindustrins taktik och öka allmänhetens medvetenhet om behovet av att försvara hälsopolitiken och skydda framtida generationers hälsa.

En mängd organisationer som företräder unga och deras behov, bland annat A non-smoking generation, skriver i ett gemensamt uttalande bland annat följande:

 Tobaksindustrin bör inte ges makten att vilseleda vår generation ytterligare genom att associera sig själv med vilseledande termer som ”skademinskning”, ”friskvård”, ”socialt ansvar”, ”miljömässigt” ”förvaltare” eller ”producentansvar”. Istället måste det ställas till svars för den bestående smärtan och lidande den har åsamkat och kommer att fortsätta att tillfoga otaliga liv. Den måste bära det ekonomiska konsekvenserna av den förödelse den har åstadkommit på planeten. Frontgrupper och personer som agerar å industrins vägnar bör hållas ansvariga eftersom de försätter oss i fara.

WHO:s kampanj och ungdomsorganisationernas uttalande lanserades inför COP 10, Tobakskonventionens partskonferens, som skulle ha ägt rum i Panama i slutet av november. Konferensen är framskjuten till nästa år på grund av oroligheter i Panama, men budskapet kommer säkerligen att vara detsamma även då.

WHO skriver att tobaksindustrin med sin propaganda försöker påverka länders folkhälsopolitik och även blanda sig arbetet med COP 10.
Doktor Ruediger Krech, direktör för hälsofrämjande arbete påWHO:s säger i samband med lanseringen av kampanjen:

WHO stödjer unga människor jorden runt som kräver att regeringarna ska skydda dem mot en dödlig industri som riktar in sig på dem med nya skadliga produkter samtidigt som de ljuger om produkternas hälsofördelar. Vi uppmanar alla länder att skydda sin folkhälsopolitik från denna dödliga industri genom att inte låta dem få sitta med vid bordet när folkhälsoarbetet utformas.

Läs mer

Läs vidare