• Exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna
  • Rökförbud på vissa allmänna platser utomhus
  • Tillståndsplikt för att få sälja tobak
  • Snus ska inte längre jämställas med livsmedel

Utredningsförslagen hade varit ute på remiss och fått gott stöd av många tunga instanser, men förstås också mött motstånd. Det osäkra parlamentariska läget utan egen S-majoritet försvårade arbetet för socialdepartementet som skulle försöka få fram ett lagförslag som kunde få stöd i riksdagen.

Först sades att propositionen skulle komma före sommaren 2017, sedan skulle den komma under hösten och sedan före jul. Men nu i mellandagarna har något lagförslag ännu inte synts till. Vi får vänta till nästa år för att få veta vilka av de utredda lagskärpningarna som regeringen föreslår.

Nyhetsflödet på Tobaksfakta.se bjöd under 2017 dock på mycket mer än väntan på en proposition som dröjde. Här kommer några sammanfattande glimtar från året som gick:

Tobak hotar hållbar utveckling
2017 var året då fler på allvar uppmärksammade de starka sambanden mellan tobaksproduktion och –konsumtion å ena sidan, och å andra sidan fattigdom, barnarbete, sjukdom och miljöförstöring. Världshälsoorganisationen, WHO, valde Tobacco – a threat to development (Tobaken hotar hållbar utveckling) som 31 maj-tema för 2017. Temat präglade många tobaksförebyggande konferenser och andra aktiviteter nationellt och internationellt under året.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – intensifierade sin rapportering om bland annat barnarbetet och skuldslaveriet inom tobaksproduktionen. Ett annat viktigt nyhetstema var arbetet för mer hållbara investeringar, där tobak inte har en plats. I oktober var Rachel Melsom från den internationella organisationen Tobacco Free Portfolios på Sverigebesök och framhöll att inga pensionsfonder bör investera i tobak.

Tobakskonventionen viktigt verktyg
WHO:s tobakskonvention ratificerades 2017 av Mozambique som blev det 181:a landet att ratificera (Sverige ratificerade 2005). WHO konstaterar med jämna mellanrum att konventionen visat sig vara ett effektivt verktyg för att skärpa ländernas tobakspolitik och motverka den globala tobaksepidemin. I Sverige fortsatte Tobaksfakta arbetet med att göra tobakskonventionen mer känd och använd. I maj publicerade vi en ny skrift om konventionen; Tobakskonventionen – från individens livsstil till samhällets ansvar… Den mötte en stark efterfrågan och i slutet av året inleddes en revidering inför ett nytryck.

Välkomna tobaksförslag om jämlik hälsa
I juni lade Kommissionen för jämlik hälsa fram sitt slutbetänkande. Det innehåller en lång rad olika områden i syfte att minska den stora och växande ojämlikheten i hälsa i vårt land. Bland dessa finns viktiga förslag som gäller tobak; regelbundna tobaksskattehöjningar, exponeringsförbud för tobak och tobaksrelaterade produkter samt utvidgade rökförbud utomhus på allmän plats.

Införande av varningsbilder m.m. fullföljdes
Från och med 20 maj 2017 måste alla tobaksförpackningar utformas som EU:s tobaksproduktdirektiv och en svensk tobakslag från 2016 föreskriver. Cigarettpaketen måste ha stora varningsbilder, varningstexter och hänvisning till Sluta-Röka-linjen. Även andra skärpningar som förbud mot smaktillsatser i cigaretter och rulltobak började gälla fullt ut. Undantaget är mentol, som i praktiken fått en övergångstid till 2020.

Tobaksfakta informerade om lagändringarna på webbplatsen och tog också fram särskilda faktablad om dem: Nya regler för tobaken, Myten om den ”svaga” cigarettenoch Nya regler om smaker i tobak . Vi informerade också med hjälp av bioreklamfilmen Kiosken och fick hjälp med informationsspridning till yngre målgrupper av välkända Youtubers.

Ny lag om e-cigaretter och fortsatt forskning om deras effekter
EU:s tobaksproduktdirektiv kräver också att e-cigaretter regleras, vilket tog lite extra tid i vårt land. Den 1 juli fick Sverige i alla fall sin första e-cigarettlag, med bland annat 18-årsgräns och regler om produkternas innehåll och utformning.

Samtidigt har den vetenskapliga och hälsopolitiska forskningen och diskussionen om e-cigaretter och liknande produkter varit livlig under året. Flera studier har visat på att det finns hälsorisker även med e-cigaretter, om än inte lika stora som riskerna med tobaksrökning. Vissa folkhälsoexperter har ändå betonat den hälsomässiga skademinimeringen med att få rökare att gå över till e-cigaretter. Andra har dock sett e-cigaretterna främst ur barnperspektiv och krävt begränsningar av dessa produkter. En rad studier har nämligen visat att e-cigaretter kan fungera som inkörsport till tobaksrökning för unga människor.

På det här området kommer kunskapen nu att fortsätta växa och diskussionen leva vidare, men risken är ändå att forskning och lagstiftning får svårt att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen av nya nikotinprodukter.

Allt fler vill fasa ut rökningen
Arbetet med att bygga stöd för en utfasning av rökningen i vårt land fortsatte. I slutet av 2017 hade 170 myndigheter, företag och organisationer ställt sig bakom förslagen i opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Ökad kunskap om snuseffekter
Kunskapen om hälsoeffekterna av snus växte under 2017. En stor studie från Karolinska Institutet visade att snus inte verkar orsaka cancer i bukspottkörteln, något som det tidigare funnits misstankar om. Däremot har snusanvändning under graviditet allvarligare risker än många tidigare förstått. Anna Gunnerbeck, Karolinska institutet, publicerade en avhandling som visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning när det gäller dödföddhet, för tidig födsel, läpp-käk-gomspalt samt andningsuppehåll under nyföddhetsperioden. Om kvinnan slutade snusa tidigt i graviditeten sågs ingen riskökning.

En annan studie från Karolinska institutet visade att om en blivande mamma snusar eller röker i början av graviditeten påverkas hjärtaktivitetenhos spädbarnet minst ett par månader efter födseln. Snusning och rökning påverkade barnets hjärtfrekvens lika mycket.

Sverige 9:a på Europaranking
I mars publicerades den återkommande rapporten The Tobacco Control Scale in Europe. Sveriges tobaksprevention kom på delad niondeplats på rankinglistan över vilka av 35 länder som har starkast tobakslagar och bäst tobaksprevention.

Med mer kunskap växer stödet för skärpta tobakslagar
I början av året publicerade Tobaksfakta en metodstudie som visade att personer som får mer information om olika tobaksbegränsande åtgärder samtidigt blir mer positiva till dessa. Både en bekräftelse och en utmaning för alla som arbetar med att sprida kunskap om tobak! Studien genomfördes på Tobaksfaktas uppdrag av opinionsinstitutet Novus och med anslag från Jacob Wallenbergs stiftelse.

Reklamfria, standardiserade förpackningar i allt fler länder
I Sverige har förslaget om standardiserade tobaksförpackningar utan reklam haft svårt att få lagstiftarnas gehör, men i många andra länder genomförs åtgärden för att göra tobak mindre lockande för barn och därmed minska nyrekryteringen av tobaksbrukare. I juli 2017 fick Norge standardiserade, reklamfria snusdosor och cigarettpaket. Den norska staten stämdes för de reklamfria snusdosorna av Swedish Match som senare på hösten förlorade målet i domstolen. I september 2017 fick Irland reklamfria, standardiserade förpackningar. Australien, Frankrike och Storbritannien hade dem redan och Ungern, Slovenien och Nya Zealand har beslutat införa dem. Ytterligare 15 länder, däribland Finland, har påbörjat processen.

Stort avslöjande om Philip Morris
Sommarens stora tobakspolitiska nyhet blev Reuters avsöjande av tobaksjätten Philip Morris´ hemliga strategi för att motarbeta tobakskonventionen. Bland de interna företagsdokument som offentliggjordes fanns även bolagets hemliga plan för att försvaga tobakspolitiken i EU via lobbying i Sverige.

LUFT med hållbarhetstema
I september var det dags för den nationella tobaksförebyggande konferensen LUFT som denna gång arrangerades i Eskilstuna. Över 330 deltagare från hela landet kom och hållbar utveckling och jämlik hälsa var röda trådar. År 2020 är det Helsingborgs tur att arrangera LUFT.

YmT 25 år
Yrkesföreningar mot tobak, en av Tobaksfaktas grundare och medlemsorganisationer, firade sitt 25-årsjubileum 2017. 25-årasymposiet i november gästades av bland andra socialminister Annika Strandhäll.

Europakonferens i Stockholm
Den 1-4 november medverkade Tobaksfakta och flera medlemsorganisationer vid European Public Health conference, som arrangerades i Stockholm. Över 1 500 folkhälsoexperter samlades.

Klartecken för spårningssystem
I december kom beskedet att EU-länderna godkänt ett nytt märkningssystem som ska göra det möjligt att spåra och följa alla tobaksprodukter från källan till konsumenten. Systemet är tänkt att bli ett viktigt medel i arbetet mot illegal tobakshandel.

Ett intensivt år även präglat av saknad
För oss på Tobaksfakta har 2017 varit ännu ett arbetsintensivt år i arbetet för en tobaksfri framtid. Men det har också varit det år då vi förlorade vår medarbetare och vän Carl-Olof Rydén som gick bort den 18 april. Det vi skrev då gäller fortfarande; ”En epok är slut. Efter drygt 20 års samarbete har initiativtagaren till och tidigare huvudredaktören för Sveriges mesta tobakssajt www.tobaksfakta.se avlidit. Saknaden är stor – men tacksamheten större för hans inspirerande och unika insats för den svenska folkhälsan.”

Läs vidare