Förpackningarna förändras

De nya hälsovarningarna ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Varningstexter kombineras med avs

kräckande bilder. Bilderna hämtas från ett EU-gemensamt bildbibliotek. Det finns tre uppsättningar av bilder, varje uppsättning ska användas under ett år, sedan går man över till en annan bilduppsättning. Bilderna här intill (©European Union) visar två exempel på de nya hälsovarningarna.

De nya bestämmelserna i tobakslagen säger också att tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

Den som i dag, 20 maj, försöker köpa ett cigarettpaket med den nya typen av hälsovarning och övrig märkning på blir nog dock besviken. Tobaksbranschen har fått ett års övergångstid på sig för att genomföra de nya bestämmelserna fullt

lungorna

ut. Tobaksvaror med den gamla utformningen som tillverkats före 20 maj 2016 får säljas fram till 20 maj nästa år.

– Genom att det finns ett antal övergångsbestämmelser kommer lagändringen inte att märkas nämnvärt direkt efter den 20 maj 2016. Handeln kan nås av paket märkta enligt de nya reglerna men troligen kommer handlarna att vilja sälja slut de ”gamla” förpackningarna först, förklarar Josefin Jonsson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten som bland annat utfärdar förekrifter om de nya tobaksreglernas praktiska genomförande.

Direktivet ger EU-länderna möjlighet att gå längre än det minimikrav om stora hälsovarningar i bild och text som Sverige har följt. Länder som vill kan införa helt reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar. England och Frankrike har använt denna möjlighet och inför från och med idag standardiserade förpackningar i en enhetlig färg utan logotyper eller annan dekor och med stora varningsbilder. Även dessa länder ger industrin en omställningstid.

Förbud mot smaktillsatser

En annan ny bestämmelse som träder i kraft i dag är ett förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak. Med karakteristisk smak avses enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter ”en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som kan inkludera men inte begränsas till frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj”. Även här finns dock övergångsregler som i praktiken innebär att mentolcigaretter kommer att vara tillåtna fram till 20 maj 2020.

Hälsovarningar på snus

För snusets del säger de nya reglerna i tobakslagen att det enbart krävs hälsovarning i text. Hälsovarningen ska täcka 30 procent av de två största ytorna på förpackningen. Här har branschen fått omställningsregler som säger att produkter tillverkade till och med 31 augusti i år får fortsätta att säljas till och med 20 maj 2017.

Hälsovarningar på örtcigaretter

Även örtprodukter för rökning, bland annat så kallade örtcigaretter, ska enligt den nya lagen ha en hälsovarning i textform. Det ska stå ”Att röka denna produkt skadar din hälsa.” Varningen ska tryckas på förpackningens fram- och baksida och täcka 30 procent av dessa ytor. Också här gäller ett års omställningstid från och med i dag.

E-cigaretter fortfarande oreglerade

För e-cigaretter finns fortfarande ingen reglering i Sverige eftersom genomförandet av EU-direktivet blivit fördröjt när det gäller dessa produkter. Ett utredningsförslag om en helt ny e-cigarettlag är för närvarande ute på remiss. Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla 1 oktober i år.

Industrin måste rapportera mer

De nya lagregler som idag införs för att genomföra tobaksproduktdirektivet innehåller också ökade krav på tobaksindustrin att rapportera om sina produkter till Folkhälsomyndigheten. Företag måste anmäla när de tänker släppa ut en ny tobaksvara på marknaden. De måste också årligen rapportera vilka tillsatser som cigaretter och rulltobak innehåller samt resultat av eventuella marknadsundersökningar och studier. Också om ingredienser i örtprodukter finns rapporteringsskyldighet.

Även när det gäller rapporteringsskyldigheten finns övergångsregler som ger företagen en viss tid på sig att komma i gång med rapporteringen.

Länk till Folkhälsomyndighetens information om lagändringarna.

Fler lagändringar är på förslag

Ytterligare skärpningar av tobakslagen kan komma de närmaste åren. Regeringen gav tobaksdirektivsutredningen i uppdrag att titta på en rad åtgärder som inte står i direktivet men rekommenderas i den internationella tobakskonventionen. Syftet är att minska tobaksbruket och få ned rökningen till en nivå där den inte längre är ett stort folkhälsoproblem. Utredningen har bland annat föreslagit exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna, tillståndsplikt för tobaksförsäljning, en ny e-cigarettlag, fler rökfria utomhusmiljöer och en ändrad reglering av snuset. Dessa förslag är ute på remiss till 1 juli. Här är hela betänkandet med förslag till ytterligare lagskärpningar.

Läs vidare