Januari

I början av 2018 drog Tobaksfakta tillsammans med sina medlemsorganisationer igång projektet Tobaksfria barn är vuxnas ansvar. Projektet syftar till att bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om varje barns rätt till tobaksfri uppväxt och att det är vuxnas ansvar att se till att göra detta möjligt – helt i linje med tobakskonventionen – men även med barnkonventionens intentioner.

I slutet av årets första månad presenterade regeringen efter en lång väntan det planerade innehållet i den redan då kraftigt försenade tobakspropositionen.Till tobaksindustrins glädje och tobaksförebyggande organisationers besvikelse fanns inget exponeringsförbud för tobaksvaror med i förslaget.

Tobaksfakta ställde sig frågan i en analys av innehållet: Hur kan det komma sig att regeringen år 2018 fortfarande fokuserar mer på att kontrollera rökarnas beteende än på att begränsa tobaksindustrins marknadsföring och produktutveckling?

Februari

Tobaksfakta medverkade i konferensen Hållbara finanser för att utveckla arbetet med att förtydliga kopplingarna mellan tobaksfrågan och hållbar utveckling. Vi ville också sprida kunskap och medvetenhet om finansmarknadens stora möjligheter att påverka tobaksepidemin i världen.

I februari kom en reviderad andra upplaga av Tobaksfaktas uppskattade skrift om Tobakskonventionen.

Tobaksfakta höll årsmöte och en ny styrelse valdes, med Per Haglind från Läkare mot Tobak på ordförandeposten.

Mars

I mars nådde propositionen om den nya tobakslagen riksdagens bord.

Socialminister Annika Strandhäll försvarade kritiken mot det uteblivna exponeringsförbudet i lagförslaget med att det på grund av det parlamentariska läget skulle vara mycket svårt att få igenom detta i riksdagen.

Samma månad åkte Tobaksfakta till Sydafrika och deltog i den 17:e världskonferensen om arbetet för en tobaksfri framtid. Omkring 2000 delegater från 125 länder samlades under tre dagar i Kapstaden under tematUniting the World for a Tobacco Free Generation.

Under våren kom ett nytt larm om barnarbete och farlig arbetsmiljö inom tobaksproduktionen. Denna gång gällde de allvarliga missförhållandena plantage i Zimbabwe, där barn och vuxna bland annat nikotinförgiftats av tobaksplantorna.

Maj

I maj kom beskedet att riksdagsbeslutet om den nya tobakslagen skjuts upp. Detta skedde enligt en EU-reglering som gör att synpunkter från EU-kommissionen eller andra medlemsländer kan tvinga ett EU-land att frysa ett planerat beslut en viss tid.

Samma månad släpptes en stor global studie som konstaterade att tobak är den beroendeframkallande drog som slår allra hårdast mot jordens befolkning. På andra plats kommer alkohol och först på tredje plats illegala droger.

Tobacco Breaks Heartsvar temat somVärldshälsoorganisationen, WHO, valde för 2018 års kampanj kring World No Tobacco Day den 31 maj. Med det ville WHO rikta strålkastarljuset mot det starka sambandet mellan tobak och hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

Juni

Sommaren närmade sig ochTobaksfakta släppte inför höstens val rapporten Bryr sig svenska politiker om tobakskonventionen? En studie av riksdagspartiernas tobakspolitiska prioriteringar våren 2018. Sammanfattningar av hur de olika partierna svarade finns att läsa här.

I juni bjöd Folkhälsomyndigheten in till en två-dagars konferens för att sprida kunskap och bidra till utvecklingen av det tobaksförebyggande arbetet. Närmare 300 personer deltog, och Tobaksfakta fanns givetvis på plats. En film från konferensen kan du se här.

Vid konferensen kom beskedet om att lagförslaget sannolikt inte skulle hinna behandlas av riksdagen före valet.

Juli

Inom ramen för samverkansprojektet Tobaksfria Barn 2018 arrangerade Yrkesföreningar mot Tobaktvå seminarier under årets Almedalsvecka, ett av dem gick under rubriken Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?, och arrangerades tillsammans medUnga Drogförebyggare. Medverkade gjorde bland andra Non Smoking Generation, Unga Drogförebyggare, Lärarnas riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Tandläkarförbundet, Socialdemokraterna och Moderatkvinnorna.

Augusti

Under sommaren kom en god global nyhet, när Australien vann en viktig seger i den utdragna handelskonflikt som uppstod efter att landet 2012 införde en lag om standardiserade tobakspaket. Världshandelsorganisationen WTO avslog klagomål om att lagen skulle kränka tobaksindustrins varumärken, och konstaterade istället att lagen bidrar till att förbättra folkhälsan.

September

Hösten kom, Sverige höll val och blev tills vidare utan regering, och arbetet mot tobaken fortlöpte. I Halmstad höll Kontraktsmetoden utbildning och i bland annat Örebro uppvaktades alla riksdagskandidater på valbar plats för att öka deras intresse för tobakspolitiken.

Oktober

Under månadens första vecka hölls den åttonde tobakskonferensen COP8, Conference of the Parties, i Genève. En ny global strategi,The Global Strategy to Accelerate Tobacco Control, för de kommande åren, 2019-2025, klubbades igenom efter konferensen som samlade 1000 delegater från tobakskonventionens 180 länder samt EU.

I anslutning till COP8 hölls den första konferensen om det internationella avtalet för eliminering av illegal handel med tobaksvaror, ITP. Med konferensen lades grunden för att väsentligt minska den illegala tobakshandeln, genom ett system för att spåra tobaksprodukter.

I oktober gav Tobaksfakta ut ett nytt faktablad där vi går igenom marknadens nya tobaksprodukter och argumenterar för vikten av att de regleras. Bakgrunden är att tobaksindustrin under senare år kontinuerligt lanserar nya nikotinprodukter som marknadsförs som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända. Användningen av de här produkterna ökar i hög fart.

I Uppsala hölls den årliga konferensen Drogfokus, och Tobaksfakta medverkade som utställare. Under konferensen lanserades en ny studie som förstärker klassperspektivet på tobaksfrågan. De socioekonomiska skillnaderna är stora, tex så är det drygt åtta gånger vanligare att kvinnor i Sverige med låg utbildning är cigarettberoende än högutbildade kvinnor.

November

Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobakarrangerade under november fyra regionala utbildningskonferenser på temat”Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar”.Konferenserna, som vände sig till politiker, andra beslutsfattare samt yrkesgrupper som arbetar med unga, hölls i Umeå, Gävle, Linköping och Karlstad. Lagstiftning att luta sig mot, lokala policybeslut och samverkan mellan skola och vårdnadshavare var några av ämnena som lyftes.

I november valdes Tobaksfakta in i European Network for Smoking Prevention (ENSP) under deras årliga utbildningskonferens, som denna gång hölls i Wien. Nätverket samlar ett 70-tal organisationer från hela Europa som arbetar med tobaksprevention.

Under 2018 års upplaga av den tobaksfria veckan, v 47, deltog Tobaksfakta tillsammans med flera av sina medlemsorganisationer i kampanjen Tobaksfri skoltid NU! Förutom en namninsamling som fortfarande går att skriva under, så producerade Tobaksfaktatillsammans medNon Smoking GenerationochHjärt-Lungfondenkortfilmer där unga intervjuas kring tobaksfrågan, som du kan se här.

Under den tobaksfria veckan höll Tobaksfakta och Yrkesföreningar mot Tobak även ett seminarium med Tobacco Endgame – rökfritt Sverige 2025 i fokus.Närmare 200 frivilligorganisationer, myndigheter, företag och andra aktörer har nu tagit beslut om att stödja satsningen om ett rökfritt Sverige 2025, och listan med stödjare fortsätter att växa. Alla landsting och regioner är med, likaså de flesta länsstyrelser. Ett rökfritt Sverige 2025 finns med i regeringens ANDT-strategi för 2016-2020. Trots det saknas en konkret handlingsplan för hur vi ska nå målet, något som efterlystes under seminariet.

I november kom en dom från EU-domstolen som slog fast att det även i fortsättningen är förbjudet att sälja snus i EU. Swedish Match fick exportförbudet prövat i domstolen eftersom man sedan det förra beslutet 2004 börjat sälja andra nya tobaksprodukter i EU.

December

Så kom årets sista månad och med den det angenäma beskedet att vi nu får en ny tobakslag i Sverige, som träder i kraft sommaren 2019. Även om vi sörjer det uteblivna exponeringsförbudet så kan vi samtidigt glädja oss åt bland annat detta:

  • Sverige ratificerar WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.
  • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning.
  • Rökförbud i utomhusmiljöer som tex uteserveringar, entréer, perronger, lekparker.
  • Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Den årliga statistiken som vi delar i december visar å ena sidan på en fortsatt positiv utveckling där cigarettrökandet i vårt avlånga land minskar bland både män och kvinnor. Men å andra sidan finns många anledningar att inte ge upp kampen mot tobaken. E-cigarettanvändandet ökar lavinartat bland ungdomar, och ser vi till det globala perspektivet så dog elva procent fler människor till följd av rökning 2017 jämfört med 2007.


Läs vidare