Konferensen, upplaga 2018, arrangerades av Aktuell Hållbarhet i samarbete med Dagens Industri och Fond & Bank. Tobaksfakta – oberoende tankesmedja var en av utställarna. Tobaksfakta medverkade för att utveckla arbetet med att förtydliga kopplingarna mellan tobaksfrågan och hållbar utveckling. Vi ville också sprida kunskap och medvetenhet om finansmarknadens stora möjligheter att påverka tobaksepidemin i världen.

Ett 100-tal finansanalytiker, hållbarhetsexperter, företagare, myndighetsföreträdare och företrädare för ideella organisationer deltog. Dagen bjöd på många givande samtal för Tobaksfaktas representanter, som kunde konstatera att många var intresserade av att diskutera tobaksinvesteringar. Att alla AP-fonder utom AP4 fortfarande investerar i tobaksbolag var något som förvånade många. Däremot var de flesta medvetna om att barnarbete är vanligt inom tobaksproduktionen och att denna också förstör miljön på olika sätt. Men många investeringskunniga konferensdeltagare menade också att det kan vara svårt att avstå från tobaksplaceringar eftersom dessa kortsiktigt brukar vara lönsamma.

Just föreställningen att placerare som investerar hållbart måste acceptera lägre avkastning var något som Jan Erik Saugestad, Storebrand kapitalförvaltning, och flera andra av föredragshållarna under dagen ifrågasatte. Jan Erik Saugestad menade att utvecklingen när det gäller hållbarhet och finanser nu kommit så långt att det börjar bli självklart att bolag som står i vägen för de 17 globala hållbarhetsmålen (som t. ex tobaksbolag) utgör en förhöjd risk.

– Det som nu är spännande för investerare är att finna bolag som i stället kan bidra till att vi når målen. Där finns det möjligheter, sade han.

Bland föredragshållarna fanns också Alectas vd Magnus Billing. Han är den enda svenska delegaten i EU-kommissionens expertgrupp om hur EU kan skapa en långsiktigt hållbar finanssektor. Expertgruppen lade på torsdagen fram sin slutrapport med en rad förslag. Gruppen föreslår bland annat obligatorisk klimatredovisning för investerare och företag från 2020, att hållbarhet ska ingå i investerares lagstadgade förvaltningsansvar och att privatkunder ska tillfrågas om sin syn på hållbarhet när de väljer sparprodukter.

– Hållbarhet måste ännu mer integreras i investeringsprocessen, sade Magnus Billing.

– Det betyder att vi behöver ha ett längre perspektiv än de 3-5 år som ofta gäller i dag.

Läs vidare