I vintras förra året publicerades två öppna brev från frivilligorganisationer där man uppmanade Håll Sverige Rent att upphöra med samarbeten med tobaksbolag. Den uppmaningen har inte hörsammats. I en stor reklamkampanj med Håll Sverige Rent och Swedish Matchs loggor har allmänheten under våren kunnat ta del av budskapet om att slänga snuset i sopporna, inte direkt i naturen eller i toaletten.

Tobaksfakta har i skriftlig form bett Håll Sverige Rent svara på hur de resonerar. VD Johanna Ragnartz svarar.

Varför ingås samarbeten med tobaksbolag?
”Mängden fimpar på våra gator och torg beräknas till ca 1 miljard per år och står därmed för den absolut största andelen skräp, räknat i antal. Vårt fokus ligger på att minska nedskräpningen av produktkategorin och vi är säkra på att vi kan åstadkomma mer nytta om vi har samarbeten med de producenter som står för den största delen av skräpet, än om vi skulle stå utanför. Det ger oss en möjlighet att nå målgruppen nikotinister med vårt budskap. Det ger oss också möjlighet att arbeta med producenten för en ökad medvetenhet om dennes ansvar i nedskräpningsfrågan.”

I det ena öppna brevet står det bland annat att det lovvärda arbete som HSR gör i samarbete med kommuner, förskolor, skolor och idrottsföreningar genom bland annat skräpplockardagar  förfelas av inbladning av tobaksindustrin. Det är cyniskt och ohållbart när de som ska skyddas mot tobak och tobaksindustrin, ska plocka deras tobaksskräp, och samtidigt indirekt marknadsföra och synliggöra tobaksindustrin via HSR:s varumärke på storbildstavlor och annonser i tidningar. Hur ser du på kritiken?

”Håll Sverige Rents stora skräpplockning för barn och unga inom skolans värld; skräpplockardagarna är en pedagogisk aktivitet. Syftet är inte att barnen ska städa och hålla rent, utan att lära sig att inte skräpa ner. Vi har tydlig information på såväl hemsidan som i det informationsmaterial som skickas ut till pedagoger inom ramen för kampanjen om det skräp som barn inte bör plocka, där ingår fimpar. ”

I de öppna breven uttrycks att en ideell förening som Håll Sverige Rent inte bör låna ut sitt välkända varumärke till tobaksindustrin för att ge dem trovärdighet och legitimera deras produkter. Hur ser du på det?

”Håll Sverige Rent har inte tjänat ekonomiskt på samarbeten med tobaksbolag. Dessa har haft tydliga syften i att öka kunskapen i nikotinisternas beteenden och hur dessa ska kunna ändras i form av minskad nedskräpning. Vi ställer krav på hur företagen får kommunicera samarbeten med oss, exempelvis aldrig i samband med ett säljbudskap. Företagen lyfts inte heller kommunikativt i Håll Sverige Rents övriga arbete, som våra skräpplockarkampanjer för allmänheten.”

I tobakskonventionens artikel 5.3 står det  att staterna som skrivit under konventionen ska hålla avstånd till tobaksindustrin. Hur berör detta en organisation som Håll Sverige Rent? 

”Tobakskonventionens syfte är att minska skadeeffekterna av rökning. Det håller vi med om och stöttar det arbete som bland andra A Non Smoking Generation gör. Vi ser inte att det vi gör strider mot konventionen. Ett möjligt resultat av vårt arbete kan vara att rökaren upplever fimpkravet som ytterligare ett hinder. Kanske det som får rökaren att slutligen ge upp.”

Universitetet i Bath, som forskar om tobaksindustrin, har tittat på fall där en brittisk miljöorganisation samarbetar med en miljöorganisation, på ett sätt som liknar Håll Sverige Rents upplägg. Forskarnas slutsats är att miljöorganisationer ska hålla sig ifrån sådant här samarbete, eftersom det ger tobaksbolag möjlighet till green wash. Hur ser du på det? 

”Det är viktigt för oss att vara tydliga med varför vi samarbetar med tobaksbolagen; Att påverka rökarna att minska nedskräpning. Håll Sverige Rents kunskap och budskap är inte förhandlingsbara. I våra samarbeten, oavsett om det är med tobaksbolag eller med andra aktörer, är det endast Håll Sverige Rent som bestämmer hur vi kommunicerar problemet med nedskräpning.”

En annan del av kritiken handlar om att tobaksbolagen genom samarbete med er är med och rensar upp i slutet av sina utsläpp men samtidigt inte gör något åt de andra miljöproblemen som produkterna orsakar. Hur ser du på det?

”Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som skall motverka nedskräpning. Vi är glada att det finns många olika organisationer som arbetar med de övriga hållbarhetsproblemen som vi står inför.”

 

Så här beskriver Håll Sverige Rent några av samarbetena som gjorts med tobaksbolag:

Philip Morris international: Undersökningar på rökare i Sverige och Finland som bland annat visade att rökarna trodde att de slängde i snitt en av tio fimpar på marken, det visade sig vara två av tre. Det har gett HSR insikter till att hjälpa bland annat kommuner i rådgivning.

Japan Tobacco: Nudgingmaterial utvecklades och användes som minskat nedskräpningen med 71% på de platser där materialet användes.
British American Tobacco:  Utbildning med 50-talet anställda där man belyst problematiken med nedskräpningen och dess konsekvenser i spridning av plast och farliga ämnen.

Swedish Match: Inspiration för en kampanj där man når snusarna med budskapet om att de inte ska slänga snuset i till exempel toaletten eller på gatan.

Fakta öppna breven

Slutsats i det öppna brevet från Tobaksfakta och 10 samarbetsorganisationer:

Om vi med gemensamma krafter kan minska tobaksbruket, och skydda barn och unga från att börja, så kommer tobaksindustrins negativa miljöpåverkan att minska. Tills dess bör tobaksindustrin vara sin egen städpatrull och ta ansvar för sina skadliga produkter vad gäller hälsa, miljö och nedskräpning! Håll Sverige Rent bör vårda sitt varumärke och omedelbart avsluta alla samarbeten med tobaksindustrin.

Frågor från VISIR med flera, i ett öppet brev till Håll Sverige Rent:

• Inser ni att ni genom att skapa annonseringsmöjlighet för tobaksbolagen inte bara medverkar till att ge tobaksbolagen goodwill, men också i praktiken medverkar till att kringgå den lagstiftning som begränsar tobaksbolagens annonseringsmöjligheter?

• Inser ni att den direkta konsekvensen av ert samarbete med tobaksbolagen riskerar att leda till att nya generationer lockas till ett tobaksmissbruk man sedan har svårt att ta sig ur?

• Inser ni att med fler snusare/rökare kommer mängden tobaksrelaterat skräp öka på gator och torg, och att ni därmed också agerar kontraproduktivt gentemot era egna syften?

Läs vidare