I Linköping föreläste Vidar Albinsson, Ywonne Wiklund och Margareta Pantzar. Både de som arrangörer och deltagarna var nöjda med utbildningsdagarna, intresset för frågorna visade sig vara stort och diskussionerna blev mycket givande.

Många runt om i landet arbetar aktivt för att skydda barn och unga mot tobak och förhindra tobaksdebut, till exempel i skolor, på tandläkarmottagningar och fritidsgårdar och de var också målgruppen för de regionala dagarna. Även intresserade politiker som valt att engagera sig i tobaksfrågan och som på olika sätt försöker lyfta ämnet både lokalt och nationellt deltog på utbildningarna. Att ta del av ny kunskap och få energi av diskussioner är viktigt för att fortsätta engagemanget. Och det var just det som sammanlagt 220 personer fick under fyra utbildningsdagar under november månad.

Det var Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak (PmT) som tillsammans med regioner och länsstyrelser, och med stöd av Folkhälsomyndigheten, stod bakom de fyra utbildningsdagarna. Dagarna genomfördes i Gävle, Umeå, Karlstad och Linköping.

– Det vi ville visa med de här utbildningsdagarna var att alla kan bidra och att alla kan göra skillnad. Målet var att sprida ny kunskap, påminna om vilket stöd och material som finns och ge energi till de som jobbar med barn och unga, säger Ywonne Wiklund, projektledare.

Det var hon som tillsammans med Maria Nilsson, Margareta Pantzar och Vidar Albinsson, också från PmT, genomförde utbildningsdagarna.

Ywonne Wiklund menar att tobaksfrågan så lätt försvinner i vardagen, och att man kan känna sig lite ensam i det dagliga arbetet med tobaksfrågan.

– Det är så många andra uppgifter och viktiga frågor som ska rymmas under arbetstiden och ofta ges inte det utrymme som tobaksfrågan förtjänar. En utbildningsdag med inspiration, verktyg och erfarenhetsutbyte med andra har stor betydelse och kan kännas stärkande.

Flera viktiga frågor lyftes

Barns rätt och möjligheter till en miljö fri från all typ av tobak är beroende av vuxenvärldens insikter och vilja att ta ansvar. För att skapa en långsiktig och hållbar förändring behövs en mix av flera insatser, och flera viktiga frågor lyftes under dagen:

• Lagstiftning: med målet att utbilda politiker och tjänstemän om de styr- och stöddokument som finns för att underlätta arbetet med tobaksfrågan
• Tobaksfri skoltid och implementeringsarbete
• Metoder och förhållningssätt inom olika arenor; för att visa hur olika insatser tillsammans stärker arbetet
• Betydelsen av föräldrar och andra viktiga ”omkringvuxna”
• Samtalet om tobak som gör skillnad, som metod och verktyg
• Tobaksindustrins satsningar på nya rök- och tobaksprodukter
• Regionalt och lokalt arbete, där varje utbildningsort hade ett pass med för dem aktuella och viktiga frågor

Ywonne Wiklund och de lokala arrangörerna i regionerna och länsstyrelserna tyckte att det var inspirerande att få arrangera och genomföra utbildningsdagarna.

– Det var viktigt och intressant att träffa alla dessa personer som är engagerade i tobaksfrågan, det blev bra diskussioner och vi som arrangörer var jättenöjda.

Även deltagarna var nöjda med dagen. Utvärderingen visade att 97 procent av deltagarna ansåg att det var en bra till mycket bra dag, och över 80 procent ansåg att dagen gett kunskap som de kommer att ha nytta av i sitt fortsatta arbete.

Ett tydligt resultat var även att deltagarna gärna ser regionala uppföljningsträffar i fortsättningen och att flera utbildningsdagar arrangeras för att stärka arbetet och stödja varandra i det fortsatta arbetet.

Under utbildningsdagarna spreds aktuellt och nytt material. Presentationerna från dagen finns tillgängliga för alla på hemsidan www.psykologermottobak.org.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att utbildningarna gav just det som vi önskade, nämligen att stärka engagemanget och motivationen att aktivt arbeta för barns rätt och möjligheter till en miljö fri från tobak.

Läs vidare