Forskare vid University of Washington i Seattle, USA, har studerat beteenderelaterade, miljömässiga och metabola riskfaktorer för en för tidig död samt förlust av friska levnadsår i världens alla länder mellan 1990 och 2017. Rökning har gått från att ha utgjort den fjärde största riskfaktorn 1990, till att 2017 vara den andra största riskfaktorn – bara högt systoliskt blodtryck utgör idag en större riskfaktor. Ser man till gruppen män seglar rökning upp på första plats. Studien slår fast att rökning som riskfaktor ökar i takt med ett lands eller en grupps ekonomiska utveckling.

Forskarna har studerat nivåer och trender i riskexponering, dödsfall och förlusten av friska levnadsår utifrån ålder, kön, år och geografisk plats. I studien är tobaksbruk en beteendemässig riskfaktor som inkluderar rökning, tuggtobak och passiv rökning.

2017 dog 7,1 miljoner människor till följd av rökning, en siffra som ökat med 11,2 procent på tio år. Samtidigt förlorade världens befolkning hela 182 miljoner friska levnadsår till följd av rökningen. Dödsfall till följd av rökning fördelades under 2017 så här:

  • Kranskärlssjukdom: 1,62 miljoner dödsfall
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): 1,23 miljoner dödsfall
  • Cancer i lunga/luftvägar: 1,19 miljoner dödsfall
  • Stroke: 887 000 dödsfall

Vidare så orsakade passiv rökning hela 1,22 miljoner dödsfall i världen under 2017, en ökning med 10,2 procent sedan 2007. Dödsfallens fördelning:

  • Kranskärlssjukdom: 382 000 dödsfall
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL): 266 000 dödsfall
  • Nedre luftvägsinfektioner: 179000 dödsfall

Studien slår fast att eftersom rökning är en förebyggbar riskfaktor så bör regeringar världen över vidta åtgärder för att minska rökningen. En av de absolut mest effektiva insatser som en regering kan göra för att minska den växande hälsobörda som de icke-smittsamma sjukdomarna cancer, hjärtsjukdom och KOL utgör, är att höja skatten på tobak.

Studien i sin helhet hittar du här.

The Lancet, som publicerat studien, är en av världens äldsta och mest respekterade medicinska tidskrifter. I mer än 180 år har Lancet varit en oberoende och trovärdig röst inom global medicin.

Läs vidare