I projektet Hälsa inför, under och efter graviditet i region Kalmar län har kvinnorna, och även deras partners, fått möjlighet att träffa hälsokoordinatorer inom mödrahälsovården för fördjupade hälsosamtal för att ändra levnadsvanor som kan påverka möjligheten att bli gravid såväl som hälsan under en graviditet, samt fostrets/barnets hälsa.

En utvärdering av projektet visade på hälsoekonomiska vinster vilket lett till att detta nu är en ordinarie del av verksamheten i regionen. Det finns tre anställda hälsokoordinatörer inom mödrahälsovården som kan stötta kvinnorna och deras partners.

De fördjupade hälsosamtalen är inom områdena; kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, tobak och alkohol. Sandra Vikman, projektledare, hälsokoordinatör, och diplomerad tobaksavvänjare förklarar att många av de gravida som nu får tobaksavvänjning via mödravårdscentralen inte hade sökt stöd annars.

– Vi har sett att för många av de gravida har steget varit för långt till tobaksavvänjare på hälsocentralerna. Att tacka ja till tobaksavvänjning inom mödrahälsovården har varit enklare och mer lättillgängligt. säger Sandra Vikman.

Bland de som får tobaksavvänjning via mödrahälsovården är det en del som klarar av att sluta helt, men också många som snusar eller röker mindre. Sandra Vikman betonar att alla förbättringar är viktiga.

– Det handlar inte bara om en graviditet. Det är en ny familj som skapas och då har vanorna i familjen betydelse.

Den gravidas partner kan också få stöd. Det är inte så många som har valt att använda sig av det, men det har ändå visat sig att partners levnadsvanor också påverkas positivt. Exempelvis minskar rökning och snusning när kvinnor får tobaksavvänjning.

Att levnadsvanorna påverkar varandra syns också. Det blir naturligt att prata om kost och rörelse för att lättare hantera ett tobaksstopp. Även om tobaksstopp är det primära blir ofta även kostvanorna förbättrade, berättar Sandra Vikman.

– Vanorna hör ihop. Om man brukar ta en cigarett och därför inte känner hunger så behöver man jobba för att få in bättre kostvanor för att orka stå emot tobakssuget, säger Sandra Wikman.

Det finns en stark motivation att sluta röka eller snusa bland gravida. Att inte klara av det kan kännas tungt. Man kan känna skuld och skam. Många som kommer till hälsokoordinatorerna är tacksamma för att de möts av förståelse.

– Vi kan förklara varför suget är så svårt att stå emot. Den starka känslan av att behöva något, som nikotin, utan att det är bra för en. Det kan också vara befriande att få veta att man inte är den enda som har svårt att klara av det, säger Sandra Vikman.

Att sluta röka eller snusa under en graviditet är extra svårt. Det är många påfrestningar under en graviditet plus att man inte kan få nikotinläkemedel eller andra läkemedel som lindrar suget. För många skulle det därför vara bättre att ha tobaksavvänjning innan graviditeten. Men intresset för det är inte så stort bland de som kommer till mödrahälsovården och som inte är gravida.

– Fysisk aktivitet och kostvanor finns det en större benägenhet att ta tag i innan en graviditet, men när det gäller tobak tänker många att de kan sluta om de väl blir gravida, säger Sandra Vikman.

Region Kalmar kommer fortsätta att erbjuda tobaksrådgivning inför en framtida graviditet, liksom stöd för andra levnadsvanor. Levnadsvanorna kan påverka möjligheterna att bli föräldrar. En kvinna med hög ålder, övervikt eller fetma, tobaksbruk eller riskbruk av alkohol har betydligt lägre chanser att bli gravid. Om mannen har hög ålder, övervikt eller fetma, tobaksbruk eller riskbruk av alkohol minskar det också möjligheten att få barn.

Ju tidigare i livet man förbättrar sina levnadsvanor desto större är möjligheten att påverka den prekonceptioenlla hälsan, alltså hälsan innan man har blivit gravid. Det är dock aldrig försent att förbättra sina levnadsvnaor för att påverka sin hälsa i rätt riktning.

– På sikt hoppas vi kunna göra mer för den prekonceptionella hälsan. En del i det är att vi framöver även kommer att ha med ungdomsmottagningarna i vårt arbete för att nå unga vuxna. Vi begränsar oss till unga vuxna i eftergymnasial ålder säger Sandra Vikman.

En annan del är information om betydelsen av levnadsvanor. På 1177 i Region Kalmar län finns en sida med upplysningar om hur man kan stärka sin hälsa inför en framtida graviditet och vilket stöd som finns att få.

– Det är flera regioner som numera har liknande information på 1177, säger Sandra Vikman.

Hon känner däremot inte till någon annan region som har hälsokoordinatorer inom mödrahälsovården. Det skulle glädja henne om andra regioner följde efter.

– Vi är väldigt stolta över vårt arbete. Vi känner att vi har möjlighet att göra skillnad för flera kvinnor och deras familjer. Vi ökar också förutsättningarna för kvinnorna att bibehålla hälsosamma levnadsvanor även efter en graviditet.

Läs vidare