I ansedda New England Journal of Medicine Evidence  presenteras studien Smoking Cessation and Short- and Longer-Term Mortality. Den bygger på data från nästan 1,5 miljoner människor i Norge, Storbritannien, USA och Kanada. De har följts i 15 år och under den tiden har drygt 120 000 av personerna dött. Tack vare det stora materialet har forskarna i detalj kunna studera följderna av att röka så väl som av att sluta röka.

– Om du röker eller inte har extremt stor påverkan på hur länge du lever. Vi har justerat för övervikt, alkoholbruk och utbildning och det betyder att de faktorerna har i stort sett inte någon påverkan på resultatet. Det är rökning som har betydelse för hur länge du förväntas leva, säger Inger Torhild Gram.

Kvinnor och män som röker dör i genomsnitt tolv år i förtid, visar studien. Men den visar också att det aldrig är för sent att sluta röka.

– När du har varit rökfri i tre år så har du redan fått en stor hälsovinst i form av att du lever längre. Det är mycket mer effektivt att sluta än vad man trott och vinst i levnadsår kommer snabbare än vad vi känt till tidigare, säger professor Inger Torhild Gram.

Sluta före 40 tar bort risk

En person som rökt sedan tonåren och lyckas sluta före 40-års ålder har lika många förväntade levnadsår kvar som jämnåriga som inte har rökt. De som slutar mellan 40 och 49 år kan förlänga livet med i genomsnitt sex år och de som slutar mellan 50 och 59 år får en hälsovinst på i genomsnitt 2,5 år jämfört med om de fortsätter att röka. Även i högre åldrar ger rökstopp hälsovinster.

– Det är meningsfullt att sluta även om du är 60 år och har rökt hela livet.

Inger Torhild Gram är själv läkare och vet hur tjatigt det kan kännas att tala med patienter om rökning. Hon hoppas att de nya resultaten ska ge vårdpersonal ännu mer råg i ryggen för att ändå göra det. Hon hoppas också att det ska leda till politiska beslut som underlättar rökstopp, som god tillgång på rådgivning och subventioner för läkemedel för rökavvänjning.

Snus ingen lösning

Inger Torhild Gram är samtidigt tydlig med att hälsoriskerna med rökning inte ska avhjälpas genom att människor går över till andra tobaks- och nikotinprodukter, som snus och e-cigaretter.

– Både snus och e-cigaretter är hälsoskadliga . Det vi har sett är ju att du har effekt av att sluta röka. Om du då ska börja snusa eller vejpa så får du ju hälsoskador, det kan ju vara att du tar bort hela effekten. När det gäller snus så sänker det även sannolikheten att lyckas sluta röka. Det gäller även e-cigaretter, säger professor Inger Torhild Gram.

Källa:
Smoking Cessation and Short- and Longer-Term Mortality
https://tobaksfakta.se/snus-kan-forsvara-rokavvanjning-enligt-norsk-studie/

Läs vidare