I den vetenskapliga studien har man följt 4 333 norska rökare som frivilligt deltagit i internetbaserade aktiviteter för att sluta röka år 2010 – 2012. Rökarna som ville sluta följdes upp efter sex månader.

– Våra resultat visar att de som använde snus hade en större sannolikhet att inte lyckas sluta röka, jämfört med de som inte använder snus. Det gäller både för män och kvinnor. Resultaten indikerar att rökare bör varnas om att snus kan förhindra ett rökstopp.

Det säger Inger Thorild Gram, i ett pressmeddelande från Nasjonalt senter for e-helseforskning, dit hon är knuten.

Inger Thorild Gram säger vidare att detta är motsatsen till vad som har sagts angående rökstopp i många år och att det är därför att viktigt att informationen når rökare. Inger Thorild Gram är en av dem som drivit på för den norska appen slutta.no som finns på den nationella norska hälsoportalen Helsenorge.no.

Enligt Nasjonalt senter for e-helseforskning är studien den första där sambandet mellan snusbruk och rökslut hos rökare blir undersökt i en så stor grupp och med så lång uppföljningstid som sex månader.

I övrigt visade studien att kvinnor och personer med längre utbildning hade större sannolikhet att lyckas sluta röka än män och personer med kortare utbildning. Studenter hade större sannolikhet att misslyckas med att sluta röka jämfört med personer som arbetar heltid.

Hela forskningsrapporten

Pressmeddelande om rapporten

Läs vidare