Ungefär 135 000 vuxna i Stockholms län är vanerökare. De flesta vill sluta röka och varje år försöker varannan rökare att göra det, men bara knappt åtta procent lyckas förbli rökfria långsiktigt.

I dagsläget får den som vill sluta till stor del själv betala för nikotinläkemedel. Om samhället istället stod för den kostnaden skulle fler klara av att sluta, skriver författarna till rapporten ”Kostnadsfritt nikotinläkemedel som stöd till rökstopp. En hälsoekonomisk analys.” 

En av utgångspunkterna för slutsatsen i rapporten är den starka evidens som finns för att nikotinläkemedel är ett effektivt stöd vid rökstopp. Det gäller oavsett om läkemedlen används som enda stöd eller i kombination med rådgivning. I rapporten refereras till en metaanalys av 133 studier som skattade att sannolikheten att lyckas sluta röka ökade med 55 procent om man använde nikotinläkemedel, jämfört med placebo.

Genom att subventionera nikotinläkemedel görs en hälsovinst per individ på 0,04 kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) , ett mått där man både ser på livslängd och hur frisk man är under tidsperioden.Kostnaden beräknades till 4 500 kronor per person vilket anses lågt för den hälsovinst det ger.

För samhället blir det också en ekonomisk vinst. Den är beräknad till drygt 2 000 kronor per person som får subventionen. Vinsten uppstår bland annat tack vare att personerna kan arbeta längre och bidra till samhället när de inte drabbas av sjuklighet på grund av rökningen.

Läs vidare