Riksdagsbeslutet föregicks av en debatt den 11 december. Att röktobak är livsfarligt och ett folkhälsoproblem var alla partier överens om. Om rökningens skadeverkningar likaså: Kostnaderna för samhället, 31,5 miljarder kronor per år, minst 10000 dödsfall och 100000 insjuknade i rökrelaterade sjukdomar.

Den skarpa skiljelinjen gick i synen på snuset. Regeringen föreslog i propositionen att det inte längre ska vara tillåtet att marknadsföra tobak, och att självbetjäning av snus inte ska vara tillåtet, åtgärder som oppositionen röstade emot.

Snus är mindre hälsofarligt än cigaretter och en bra rökavvänjningsmetod, tyckte de borgerliga debattörerna. Det är fortfarande hälsofarligt och gynnar inte folkhälsan på sikt, sa representanter för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Många har blivit hjälpta av snuset när de vill sluta röka, hävdade till exempel Johan Hultberg, Moderaterna. Han ansåg att propositionen inte tillräckligt tydligt beaktade olika tobaksprodukters olika hälsoeffekter.

–Moderaterna prioriterar att minska rökningen och värnar det svenska snuset. Sverige har EU:s lägsta tobaksrelaterade dödlighet. En förklaring är snuset, många snusar istället för att röka. Snuset räddar liv. Socialdemokratarna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycks blunda för detta, men tack och lov har snusförnuftet segrat, sa han.

En fråga återkom han med till samtliga talare från regeringssidan:

–Vad vill ni göra, minska tobaksanvändningen eller minska tobakens skadeverkningar?

–Vi vill minska tobakens skadeverkningar genom att minska tobaksbruket. Hur ska man annars göra? svarade Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.

Istället för att ta upp erfarenheter från andra länder tyckte Johan Hultberg (M) att man ska se på Sverige som ett gott exempel.

–Vi har färre rökare och färre rökrelaterade sjukdomar på grund av att vi har fler snusare, sa han.

Karin Rågsjö (V) protesterade skarpt:
–Nu är du ute och cyklar. Att vi har färre rökare beror på att vi har en skarp folkhälsopolitik, och det gör oss unika inom EU. Det är inte snusets förtjänst utan lagarnas, sa hon.

–Nu måste jag vara brutalt ärlig. Den här debatten är fördummande, svarade Johan Hultberg. Forskningen är enormt tydlig med hur farligt det är med rökning, men det finns inte motsvarande forskning när det gäller snus. Vi är för verkningsfulla åtgärder för att minska tobaksbruket men inte för att detaljreglera snus. Det saknas det vetenskapligt underlag för.

Även Kristdemokraternas Michael Anefur jämförde skillnaden i hälsorisker mellan snus och rökning.

–Det är mindre risker med tuggtobak och snus än med röktobak, vilket borde framgå tydligt av lagstiftningen. För folkhälsan skulle ett större bruk av snus istället för röktobak vara ett stort steg framåt, sa han.

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, tog upp den påverkan som tobaksindustrin utövar på beslutsfattarna.

–Jag har haft en enda princip och det är att inte öppna dörren för lobbyister, och under den här resan med propositionen har jag blivit flitigt uppvaktad av tobaksindustrin. Men jag har valt att lyssna på läkare, forskare och patienter. Jag företräder folkhälsoperspektivet, inte tobaksindustrin. Snusindustrin jublar idag, ni får det att låta som om snus är en hälsoprodukt, men snus innehåller 3000 farliga ämnen, varav 28 är cancerframkallande, sa hon.

Olika syn på marknadsföring

Alla var också överens om vikten av att skydda barn och ungdomar från att börja röka. Men medan regeringspartierna vill ta bort marknadsföringen som idag är tillåten på försäljningsställena, vill de borgerliga partierna behålla nuvarande lydelse i lagstiftningen.

–Det som skiljer oss och de borgerliga partierna är synen på marknadsföring av cigaretter och snus. För tobaksindustrin är barn och ungdomar en viktig målgrupp och marknadsföring av tobaksprodukter har stort inflytande på barn och unga. Vi hade gärna infört exponeringsförbud som redan finns i våra grannländer Norge och Finland, sa Karin Rågsjö, Vänsterpartiet.

–Vår utgångspunkt är att ingen människa ska vara beroende av någon tobaksprodukt, och det är beklagligt att de borgerliga partierna inte har varit beredda att stödja förslaget fullt ut, sa Lena Emilsson (S).

–Moderaterna vill minska rökningen och utveckla den svenska tobakspolitiken. Men man bör utgå från skademinimering. Förbud och andra inskränkningar måste vara proportionerliga, och där brister det i propositionen, sa Johan Hultberg, (M).

–Det finns inte ett företag i världen som lägger pengar på marknadsföring om de inte tjänar på det. Varför ska vi inte göra det svårare för tobaksbolagen att tjäna pengar på att förstöra människors liv, sa Åsa Lindhagen, Miljöpartiet.

Bengt Eliasson, Liberalerna, tog upp vikten av förebyggande arbete mot tobaksbruk.

–Nästan ingen börjar röka i vuxen ålder. Det är viktigt att sätta in alla klutar för att förebygga rökning bland unga. Vi ska ha höga krav på dem som säljer tobak och att följa upp den lagstiftningen måste få en större del i det förebyggande arbetet, liksom arbetet i skolan, på mödravårdscentraler, barnhälsovården för att nå föräldrarna. Men anledningen till att framför allt unga flickor börjar röka är mer komplex än att man bara kan lösa den med förbud mot marknadsföring och reklam, sa han.

När det kom till rökfria uteserveringar var varken Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna eller Liberalerna med på tåget.

– Regeringen drivs av moralism i tobakspolitiken. Det måste vara en balans när det gäller åtgärder. Att lagstifta om rökförbud på uteserveringar inskränker på äganderätten och näringsfriheten, sa Johan Hultberg (M).

Centerpartiet välkomnade den nya lagen, men hade också invändningar.

–Med den här lagen kommer att vi att flera viktiga steg framåt och Centerpartiet har bara tre reservationer: Det är inte nödvändigt att lagstifta om rökfria uteserveringar, allt fler restaurangägare väljer att ha rökfria uteserveringar för att gästerna efterfrågar det. Det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att utvidga rökförbudet till örtprodukter och e-cigaretter, och vi behöver inte lagstifta om hur stora snusförpackningarna ska vara, sa Sofia Nilsson (C).

Inte heller Kristdemokraterna ville lagstifta om rökförbud på uteserveringar.

–Vi var för att förbjuda rökning inomhus, men i utomhusmiljö är läget annorlunda. Risken för att utsättas för passiv rökning är mindre. Man kan använda lokala ordningstadgar istället och låta den lokala restaurangägaren avgöra om restaurangen ska vara rökfri. Allt som man tycker illa om lämpar sig inte att lagstifta om, sa Michael Anefur.

Karin Rågsjö (V) tyckte att de borgerliga partiernas inställning till rökförbud på uteserveringar var aningslös.

–Jag tror inte att det är problem för restaurangägarna. I New York har man rökförbud, det fungerar utmärkt. Alla vet vad som gäller.
Sverigedemokraterna föreslog särskilda utrymmen för rökning som en lösning på problemet med rökning utomhus.

–Ingen ska ofrivilligt behöva utsättas för passiv rökning, speciellt inte barn. Uteserveringar skulle kunna ha områden där man kan röka med samma krav på de områden där man kan röka inomhus, liknande rökrum, och det skulle kunna vara en lösning även för tågperronger och entréer, sa Christina Östberg, SD.

Frihet att göra dåliga val

Bengt Eliasson (L) tog upp individens frihet att göra dåliga val i livet, ett ämne som Joar Forssell (L), spann vidare på. Han menade att svenska folket har rätt att göra saker som också är farliga. Det är snart jul och människor kommer både att äta mättat fett och dricka alkohol. Låt dem luta sig tillbaka i soffan efter maten och ta en prilla, sa han.
–Snus är en utkörsport från rökning och inte en inkörsport till den. En del här har velat göra det hela till en demokratifråga, och säger att 90 procent inte röker. Jag är själv uppvuxen med astma och tillhör de 90 procenten men jag vill att man ska värna om minoriteten. Chilla och ta en prilla och låt människor bestämma över sina egna liv, sa han.

I en kommentar till debatten och beslutet i riksdagen säger Tobaksfaktas tobaksexperter Göran Boëthius och Hans Gilljam att åsiktsutbytet i riksdagen var förväntat.

–Liksom tidigare var ledamöterna överens om cigarettrökningens oacceptabla effekter och att dessa måste åtgärdas. Hur dessa åtgärder ser ut är den stora skillnaden mellan regeringspartierna och oppositionen. Det förra lägret hävdar tobakskonventionens linje med en rad hälsopolitiska åtgärder som syftar till långsiktig minskning av allt tobaksbruk. Det andra lägret hävdar tobaksindustrins linje som huvudsakligen innebär skademinimering genom att främja övergång till produkter som hävdas vara mindre skadliga, det vill säga snus, e-cigaretter och en rad andra produkter om vilka man i dag inte kan uttala sig avseende dess långsiktiga verkningar. Den minskade regleringen man kräver av dessa nya produkter får genom EU-regelverket ironiskt nog effekter också på regleringen av cigaretter, säger Göran Boëthius, Läkare mot Tobak.

–Vår vardagliga erfarenhet av rökningens effekter på människors hälsa och vår insikt att politiska beslut är nödvändiga för att långsiktigt fasa ut rökningen gör att vi förstås hävdar tobakskonventionens linje. Dagens omröstning är glädjande avseende främst utökade rökfria miljöer med dess normerande signal. Vi ser fram mot nya tag när det gäller politikens okunskap om tobakskonvention och behovet av att välja folks hälsa framför tobaksindustrins intressen, säger Hans Gilljam, professor emeritus och ordförande i Läkare mot Tobak.


Fakta

Lag om tobak och liknande produkter
Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:
• Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror
• Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning
• Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
• Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
• Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019
• Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019
Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Läs vidare