Här hemma i Sverige inleddes 2015 med ännu en höjning av tobaksskatten – en välkänt effektiv åtgärd för att minska efterfrågan på tobak särskilt bland unga. En månad senare lämnade tobaksutredaren Göran Lundahl ett viktigt delbetänkande till regeringen. Det handlade om hur Sveriges lagar behöver ändras när vi genomför EU:s nya tobaksproduktdirektiv. Delbetänkandet resulterade sedermera i ett lagförslag som ska behandlas av riksdagen i början av 2016. Genomförandet av tobaksproduktdirektivet kommer genom riksdagsbeslutet att ge oss en rad skärpningar av tobakslagen 20 maj 2016:

FÖRÄNDRADE FÖRPACKNINGAR
En tydlig förändring blir de större och mer iögonenfallande hälsovarningarna på cigarettpaketen och på förpackningar med rulltobak och tobak till vattenpipa. Storleken på varningarna ökas och de ska inte längre bara bestå av text utan av en kombination av text och bild. På fyrkantiga paket ska de kombinerade hälsovarningarna täcka 65 procent av fram- och baksidan. Dessutom ska 50 procent av sidoytorna täckas med en allmän varningstext och en informationstext. Konsumenterna ska få information om både hälsorisker och tobaksavvänjning. På snus eller annan rökfri tobak krävs inte 65-procentiga text- och bildvarningar. Förpackningar med rökfri tobak ska dock ha varningstexten ”Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande.”

Snusdosor, cigarettpaket och andra tobaksförpackningar får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter. Märkningen får inte antyda att en viss produkt har miljöfördelar och inte heller ange hur mycket nikotin, tjära eller kolmonoxid produkten innehåller. Kravet på innehållsförteckning tas bort. På alla tobaksvaror utom snus blir det även förbjudet att hänvisa till smak, doft eller tillsatser. Produkter som redan finns ute på marknaden när lagen träder i kraft får säljas under en övergångsperiod, men inte längre än till 20 maj 2017.

PRODUKTERNAS INNEHÅLL REGLERAS HÅRDARE
En annan lagskärpning blir att det som kallas karaktäristiska smaker förbjuds i cigaretter och rulltobak. Dessa produkter får därmed inte innehålla ämnen som ger dem smak eller doft av till exempel frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj.

Smakförbudet gäller inte snuset. Det gör däremot en annan ny regel. Den förbjuder alla tillsatser i tobaksvaror som inte är nödvändiga för tillverkningen av dessa. Det kan exempelvis handla om tillsatser som är till för att göra en tobaksprodukt mer beroendeframkallande eller mer lockande för vissa målgrupper. Systemet för att bedöma vilka smaker och andra ämnen som ska förbjudas är ännu under uppbyggnad. Det har både en nationell nivå och en EU-gemensam nivå. I Sverige blir det Folkhälsomyndigheten som meddelar föreskrifter om vilka tobaksvaror som har en förbjuden smak och vilka andra tillsatser som ska förbjudas.

ANDRA NYHETER
Från 20 maj 2016 införs också en ökad rapporteringsskyldighet för tobaksföretagen. De måste rapportera mer till Folkhälsomyndigheten än tidigare om produkternas ingredienser och dessas hälsoeffekter. Tillverkare och importörer av tobaksvaror blir även skyldiga att i förväg anmäla till Folkhälsomyndigheten nya tobaksvaror som de planerar att marknadsföra.

När det gäller örtprodukter för rökning införs ett krav på hälsovarning och samma tillsynsregler som för tobaksvar

FLER SKÄRPNINGAR UTREDS
Delbetänkandet följdes ett par veckor in i februari 2015 av ett nytt utspel av folkhälsominister Gabriel Wikström, S, och hans regering. Regeringen vill ha fler lagskärpningar än de som följer av tobaksproduktdirektivet och gav därför tobaksutredare Lundahl ett tilläggsdirektiv. Senast 1 mars 2016 ska utredningen ge sin syn på att införa fler lagstadgat rökfria miljöer, exponeringsförbud för tobaksvaror på försäljningsställen, neutrala tobaksförpackningar, förändrad snusreglering och tillståndskrav för tobaksförsäljning i vårt land.

I juni reflekterade Göran Lundahl över sitt utredningsuppdrag i en stor intervju på www.tobaksfakta.se.Senare skrev han till regeringen och förvarnade om att det enligt utredningens uppfattning kan krävas ändringar i tryckfrihetsförordningen för att införa neutrala paket i vårt land.

MÅNGA FRÅGETECKEN KRING E-CIGARETTER
E-cigaretterna var en medieföljetong under året som gick. I Sverige vill Läkemedelsverket läkemedelsklassa dem och därmed förbjuda marknadsföring av icke läkemedelsgodkända e-cigaretter med nikotin. Ett företag har överklagat Läkemedelsverkets beslut i flera instanser och frågan ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande. Regeringen vill avvakta domen och föreslår därför inget införande av tobaksproduktdirektivets e-cigarettreglering i svensk lagstiftning. Skulle Högsta förvaltningsdomstolen inte finna att e-cigaretter med nikotin är läkemedel, kommer tobaksproduktdirektivets e-cigarettbestämmelser att behöva införas i Sverige. Det gäller bland annat hälsovarningar och marknadsföring. Beträffande e-cigaretter utan nikotin anser regeringen att det behöver utredas närmare vad som bör gälla, och denna fråga skjuts på framtiden.

Under tiden fortsätter den oreglerade försäljningen av e-cigaretter i vårt land.

Runt om i världen pågår samtidigt intensiv diskussion och forskning om e-cigaretterna ur folkhälsoperspektiv. I USA och Kanada ökar användningen av e-cigaretter bland tonåringar lavinartat och hälsomyndigheter och forskare varnar för att e-cigaretterna kan skapa nikotinberoende och bli en inkörsport till vanliga cigaretter. E-cigaretternas förespråkare hävdar å sin sida att de kan hjälpa rökare att avstå från tobak.

Även produktsäkerhetsfrågor kring e-cigaretterna har diskuterats livligt. Exploderande e-cigarettbatterier, barn som blir förgiftade av nikotinvätskan och fynd av hälsofarliga ämnen i e-cigarettångan har uppmärksammats.

INTERNATIONELLA FRAMSTEG
Internationellt sett var 2015 året då tobaksfrågan för första gången tydligt lyftes fram i arbetet för hållbar utveckling. När FN:s nya hållbarhetsmål (som efterträder millenniemålen) antogs, nämndes nödvändigheten av att genomföra den internationella tobakskonventionen uttryckligen under det mål som handlar om hälsa. 2015 var också året då sagda konvention – Framework Convention on Tobacco Control – fyllde tio år och hade ratificerats av 180 länder. Den 16:e världskonferensen om Tobak ELLER Hälsa arrangerades under året i Abu Dhabi. I avslutningsresolutionen rekommenderar världskonferensens deltagare att alla länder som ännu inte anslutit sig till den internationella tobakskonventionen ska göra det till 2018. Målet ska vara ett tobaksfritt samhälle under 2000-talet.

NEUTRALA PAKET PÅ FRAMMARSCH
Även om en del anser att utvecklingen går för långsamt, har tobakskonventionen på många håll drivit på processen att få fram en starkare tobaksförebyggande lagstiftning. Detta gäller bland annat införandet av neutrala, standardiserade tobaksförpackningar – en åtgärd som rekommenderas i de riktlinjer som kompletterar tobakskonventionen. Att ta bort tobaksbolagens möjlighet till marknadsföring genom paketens design, är ett värdefullt verktyg i den tobaksförebyggande verktygslådan.

Australien blev 2012 först i världen med att införa neutrala paket och har noterat en tydlig minskning av rökningen sedan åtgärden genomfördes. Under 2015 har även Irland, England och Frankrike beslutat om neutrala paket, som i samtliga tre länder införs om fyra månader, i maj 2016.

Dessutom har både Kanada och Ungern under senare delen av 2015 meddelat att de kommer att införa neutrala paket.

Flera andra länder har tagit de första stegen för införande av neutrala paket. I Sverige ska alltså tobaksutredningen offentliggöra sin granskning av frågan i början av 2016. I Norge är ett lagförslag under bearbetning. Finland, Nya Zeeland och Singapore har också tagit inledande steg. Dessutom diskuteras neutrala paket på hög politisk nivå i Sydafrika, Panama, Chile, Burkina Faso och Turkiet.

I slutet av året nåddes vi dessutom av det glädjande beskedet att Australiens neutrala paket räddats av en skiljedomstol där regeringen vann en stor seger mot tobaksjätten Philip Morris. PM hade, i enlighet med välkänd tobaksindustritaktik, stämt Australiens regering för de neutrala paketen. Tobaksindustrin fortsätter dock på andra fronter att använda rättsliga medel för att försöka stoppa eller försena neutrala paket.

TOBACCO ENDGAME – RÖKFRITT SVERIGE 2025
Även för Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – har 2015 varit ett intensivt år, fyllt av informationsspridning och opinionsbildning där vi glädjande nog också funnit allt fler samarbetspartners. Det märks inte minst i den opinionsskapande satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 som syftar till att få fram ett nationellt beslut om ett måldatum då rökningen ska vara nere under 5 %. I början av året hade 60 organisationer ställt sig bakom kravet. Nu står nästan 90 organisationer – däribland två landsting och en kommun – på listan. Folkhälsominister Gabriel Wikström har också i flera sammanhang uttalat att regeringen ser positivt på målet om ett rökfritt Sverige 2025. Även i denna fråga har 2016 alla förutsättningar att bli ett verkligt intressant år!

Läs vidare