• Rökfritt på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, hållplatser och perronger samt vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.
  • Krav på tillstånd för att få syssla med partihandel och detaljhandel med tobak.
  • Skärpta straff för olovlig tobaksförsäljning.

– Ytterst beklagligt, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

På fredagen var en lång väntan över när regeringen presenterade det planerade innehållet i sin kraftigt försenade tobaksproposition. Socialminister Annika Strandhäll, S, höll pressträff på en tågperrong på Stockholms Central, sannolikt för att knyta an till förslaget om rökförbud även utomhus på platser som är avsedda för dem som reser med inrikes kollektivtrafik. Om detta förslag går igenom blir det från och med 1 januari 2019 förbjudet att röka på perronger och hållplatser. Rökförbud införs även på uteserveringar, lekplatser och idrottsplatser samt vid entréer till lokaler för allmänheten. Förbuden ska även gälla bland annat e-cigaretter och örtcigaretter.

– Det är dags att ta ytterligare krafttag för att minska rökningen, sade Annika Strandhäll vid pressträffen.

På fredagen skickades den planerade propositionen även på remiss till lagrådet. Av lagrådsremissen framgår att regeringen föreslår att riksdagen klubbar igenom en helt ny lag som ska ersätta tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Regeringen vill samla bestämmelserna om tobak och tobaksliknande produkter i en och samma lag. De flesta av de nuvarande bestämmelserna ska föras över till den lagen.

Dessutom föreslår regeringen de nya rökförbuden och ett antal andra nya bestämmelser som syftar till att minska användningen av tobak. Bland dessa finns kravet på licens för dem som handlar med tobak och möjlighet att dra in licensen för handlare som missköter sig. En annan nyhet är att regeringen vill skärpa straffskalan för olovlig tobaksförsäljning så att nivån blir densamma som vid olovlig alkoholförsäljning. Det innebär att maxstraffet höjs från sex månaders till två års fängelse och att maxstraffet för grov olovlig tobaksförsäljning blir sex års fängelse. Dessutom föreslår regeringen en regel om att förpackningar med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner. Något förbud mot smaktillsatser i snus – en åtgärd som bland andra Tobaksfakta har efterlyst för att skydda barn – föreslås dock inte.

Inget exponeringsförbud
Inte heller tänker regeringen följa den statlige utredarens rekommendation genom att föreslå exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen. Utredaren Göran Lundahl framhöll att denna åtgärd kan bidra till minskat tobaksbruk och åtgärden rekommenderas även i riktlinjerna till WHO:s tobakskonvention. Regeringen nöjer sig dock med att föreslå att det ska bli förbjudet med kommersiella meddelanden (reklambudskap) inne i vanliga butiker som säljer tobak. Förpackningarna ska däremot få visas. I specialbutiker för tobak tillåts även kommersiella meddelanden.

– Vi bedömer att förbud mot kommersiella meddelanden i vanliga affärer för närvarande är en tillräcklig åtgärd för att bidra till att minska tobaksanvändningen, men vi kommer att följa utvecklingen, sade Annika Strandhäll.

Tobaksfaktas expert Margaretha Haglund välkomnar licensplikten och de nya rökförbuden, bland annat på uteserveringar.

– Däremot är det med stor besvikelse vi konstaterar att trotsövertygande vetenskapligt underlag om att exponeringsförbud behövs för att skydda barn mot tobaksdebut,verkar regeringen nu mest värna om tobaksindustrins fortsatta exponering av sina ohälsoframkallade varor på bästa platsen i många butiker, säger hon.

– Det är ytterst beklagligt att tobaksindustrins hälsa sätts före våra barns hälsa. Att förbjuda tobaksreklam inne på försäljningsställena är förstås bra, men utan ett exponeringsförbud blir detta en halvmesyr.

I lagrådsremissen lämnar regeringen även förslag på genomförande av reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv. Regeringen föreslår också att riksdagen ska godkänna att Sverige ratificerar (ansluter sig till) tobakskonventionens protokoll om åtgärder mot illegal handel.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmelserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror.

Läs lagrådsremissen:https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/lag-om-tobak-och-liknande-produkter/

Läs vidare