Upphettade tobaksvaror, Heated tobacco Products, HTP,  är ett nytt sätt att använda tobak. I stället för att förbränna tobaken, som i traditionella cigaretter, värms tobaken upp och bildar en nikotinhaltig ånga. För att leva upp till krav från EU-direktiv har regeringen lagt en proposition om ändringar i tobakslagen som innebär förbud mot karakteristisk smak på HTP och hälsovarningar på paketen.

Regeringens proposition ska härnäst hanteras av riksdagens socialutskott. Miljöpartiet har lagt en riksdagsmotion för att det ska bli fler åtgärder mot tobaks- och nikotinprodukter än vad regeringen föreslår. Sverigedemokraterna däremot önskar bromsa lagstiftningen.

Miljöpartiet skriver i sin motion att det är en svårläst proposition. Det är inte helt lätt att begripa definitionerna och hur produkterna egentligen ser ut och används. Det är flera remissinstanser som har tyckt detsamma.

I regeringens proposition finns inte någon definition av vad en upphettad tobaksvara är. Det har bland annat länsstyrelserna i Jönköping och Norrbotten och Stockholms kommun reagerat på. Regeringen svarar att det är i linje med hur man gjort tidigare när EU:s direktiv överförts till svensk lagstiftning. Man behöver inte belasta den svenska lagen med definitioner av tobak och olika tobaksprodukter, som regeringen uttrycker det.

EU-kommissionen ställer också krav på hälsovarningar för HTP. I propositionen står att förpackningar till upphettade tobaksvaror för rökning bör förses med hälsovarningar. Detta har länsstyrelserna i Jönköping och Norrbotten reagerat över. De vill att det klargörs vad som avgör om det är en tobaksvara för rökning eller inte. Regeringen svarar att bedömningen måste göras utifrån de definitioner som finns i direktivet från EU. Det är därför bättre att överlåta till Folkhälsomyndigheten och kommunerna, i egenskap av tillsynsmyndigheter, och domstolar att utveckla praxis kring vilka egenskaper som avgör om en upphettad tobaksvara ska anses vara för rökning eller inte.

Cancerfonden skriver i sitt remissvar att alla upphettade tobaksvaror bör förses med informationstext och kombinerade hälsovarningar. Det ska inte spela någon roll om det är produkter för rökning eller inte. Regeringen svarar att det skulle vara att gå längre än EU:s direktiv och det finns det inte förutsättningar för.

Detta är en av de punkter där Miljöpartiet inte är enig med regeringen. Miljöpartiet anser att Cancerfondens förslag ska följas. Om det finns juridiska hinder bör regeringen undersöka hur man kan ta sig bortom de hindren.

Miljöpartiet vill också att regeringen gör mer än reglera HTP. Det behövs åtgärder för att stoppa det ökande användandet av vitt snus bland unga, anser MP. Partiet vill att regeringen snabbutreder vad som krävs för att förhindra att minderåriga börjar använda tobaks- och nikotinprodukter och presenterar ett sammansatt svar.

Miljöpartiet vill alltså se mer åtgärder, Sverigedemokraterna däremot vill se färre. Sverigedemokraterna skriver i sin motion bland annat: Att EU-direktivet innefattar nya krav på upphettade tobaksvaror anser vi är ett steg i fel riktning. Vi befarar att det kan leda till negativa effekter på folkhälsan då det direkt berör många människors alternativ till rökning.

Sverigedemokraterna anser att det är av stor vikt för folkhälsan att bevara den svenska snusbranschen och att man kan erbjuda mindre skadliga alternativ till rökning, som snus, upphettade produkter och andra nikotinprodukter. SD skriver i sin motion att direktivet kommer att innebära konsekvenser för svenska företag, producenter och importörer som tillverkar och säljer HTP. Därför behövs en uppföljning för att bevaka konsekvenser och ökade ekonomiska kostnader för berörda företag.

Källa:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/betankande/genomforande-av-nya-krav-pa-upphettade-tobaksvaror_hb01sou9/

Läs vidare