Kanske är Örebro representativt fördet tobakspolitiska läget i Sverige?

Matz Larsson, överläkare, och Monika Randén, sjukgymnast, båda vid Universitetssjukhuset i Örebro, och båda engagerade i tobaksfrågan, berättar här om de resultat som de hittills kan se av den enkätundersökning som de gjort bland Örebro-regionens riksdagskandidater, och om de krav som de hoppas att vi alla vill ställa på politiker från våra respektive regioner. Arbetet utgör en del av projektet ”Vi har ett val”, som i sin tur ingår i Tobaksfaktas projekt Tobaksfria Barn 2018.

Målet om en radikalt minskad rökning borde vara rimligt för alla politiska partier, men politiker i Sverige glömmer ofta bort tobakens hälso- och miljörelaterade problem. I den intervjustudie som Tobaksfakta utfört inför valet vill alla partier se en minskad rökning – men inget parti har ett helt konsekvent tobaksförebyggande program.

Under augusti skickade vi ett brev med frågor om tobakspolitik till Region Örebro läns alla riksdagskandidater som står på valbar plats. Förhoppningen är förstås att öka politikernas intresse för tobakspolitiken och väcka tankar om möjliga lösningar i dessa frågor.

I skrivande stund har 51 procent av kandidaterna svarat, och minst en från varje parti. Svaren bekräftar att vissa olikheter finns men att egentliga partilinjer saknas:

  • Mer än 90 procent önskar utökade rökfria miljöer inom – och utomhus.
  • Ungefär 70 procent vill arbeta för en höjning av tobaksskatten.
  • Drygt 90 procent vill arbeta för tydliga hälsovarningar i text och bild på alla nikotinprodukter.
  • 95 procent önskar en fortsatt dialog kring tobaksfrågor.

Hjalmar Bergman skrev 1922: ”Den jätte som vill känna Moder Svea på pulsen, borde lägga handen just över Örebro”. Så med reservation för bortfall och fördröjda svar, kanske enkäten säger lite om det tobakspolitiska läget i Sverige?

Samtliga Landsting och Regioner i Sverige har tagit beslut om att stödja Rökfritt Sverige 2025, dvs. att minska andelen vuxna dagligrökare från 10 procent till under 5 procent till år 2025. Men om vi ska lyckas med det så krävs också handling – politiska insatser och lagstiftning.

Vi i Örebro uppmanar härmed all hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige att påbörja en dialog med sina folkvalda. Vi är många som dagligen ser konsekvenserna av rökning – vad ämnar din riksdagskandidat göra i tobaksfrågan? Politiska insatser mot cigarettrökning och tobak kan förbättra miljön lokalt och globalt, öka jämlikhet, förbättra hälsa, sänka sjukvårdskostnader – och rädda liv.

Matz Larsson, överläkare, Hjärtlungfysiologi-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro och docent vid Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande Vård, Lunds Universitet

Monika Randén, leg sjukgymnast och specialist inom tobaksavvänjning, Hjärtlungfysiologi-kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Tobaksfakta kommer att rapportera mer om enkätundersökningen i Örebro längre fram, när de slutgiltiga resultaten presenteras.
Läs vidare