Folkhälsomyndighetenföljer våra tobaksvanor inom ramen för folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, som genomförs vartannat år.Årets undersökning visar på en fortsatt positiv utveckling. År 2007 rökte 14 procent av Sveriges invånare 16-84 år varje dag, för två år sedan var andelen drygt 9 procent, och i år landar den på 7 procent. Räknar man in de som röker då och då så har vi 13 procent rökare i Sverige 2018.

Snusning bland män fortsätter på en hög nivå, 18 procent uppger att de snusar dagligen. Användning av e-cigaretter är med i undersökningen för första gången i år. Här finner du resultaten för tobaksvanor 2018.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, frågar varje år ett representativt urval av skolelever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 om bland annat deras tobaksanvändning.Rapporten från 2018visar att den nedåtgående trend som hittills rått under 2000-talet har avstannat något, vilket har sin orsak i dels att andelen snusare ligger kvar på en stabil nivå samtidigt som användandet av e-cigaretter ökar stort – 41 procent av eleverna på gymnasiet har nu prövat e-cigaretter. Vad gäller rökning så uppgav 11 procent av niondeklassarna och 23 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet att de röker.

Hos Psykologer mot tobak hittar du en sammanställning över den aktuella tobaksstatistiken från dessa och flera andra undersökningar.

Den första svenska undersökningen om andelen rökarebland svenskarnagjordes 1946. Då rökte 50 procent av männen och 9 procent av kvinnorna i den vuxna befolkningen. Ungefär samma proportioner är idag vanliga i många låginkomstländer.

Läs vidare