Dessutom har Reuters grävande reportrar lyckats få intervjuer med både tidigare och nuvarande anställda i bolaget. Intervjuerna och de hemliga dokumenten ger tillsammans en tydlig bild av bolagets målmedvetna satsning för att undergräva genomförandet av världshälsoorganisationen WHO:s internationella tobakskonvention. Reuters beskriver satsningen som en offensiv som sträcker sig över hela världen.

Ett av de många olika sätt som Philip Morris arbetar på är att försöka påverka partskonferenserna där tobakskonventionens partländer samlas. Vid dessa konferenser utarbetas bland annat riktlinjer för det fortsatta praktiska genomförandet av tobakskonventionen så att dess artiklar kan bli verklighet genom lagstiftning eller på andra sätt. Philip Morris´ mål är att påverka besluten i så tobaksvänlig riktning som möjligt. En av de metoder som avslöjats är att genom lobbying få länderna att skicka delegater som inte arbetar med folkhälsa eller kommer från hälsodepartementen. Bolaget försöker i stället få länderna att skicka delegater från till exempel jordbruks- och handelsdepartementen. Dessa företrädare antas nämligen prioritera tobakskatteinkomster högre än hälsofrågor.

Reuters undersökning visar också att bolagets ansträngningar verkar ha varit framgångsrika i åtminstone detta avseende. Andelen delegater från andra departement än hälsodepartementen har ökat vid partskonferenserna sedan tobakskonventionen trädde i kraft 2005.

Tobakskonventionen kom till för att länderna tillsammans ska kunna stoppa den dödliga tobaksepidemin. Den har hjälpt till att stärka tobakslagstiftningen i många av världens länder vilket enligt WHO har resulterat i att över 53 miljoner människor i 88 länder slutat röka (2007-2014). Miljontals tobaksrelaterade dödsfall förhindras. Men WHO konstaterar också att konventionens genomförande går alldeles för långsamt. Ett av de främsta skälen är enligt WHO tobaksindustrins massiva satsning för att bromsa och stoppa konventionens förverkligande.

Läs mer om Reuters avslöjande

Tobaksfaktas nya skrift om tobakskonventionen

Läs vidare