–Vi kommer att ha information på vår webbplats, men som det ser ut nu har Folkhälsomyndigheten inte förutsättningar att finansiera en informationskampanj till allmänheten, säger Josefin Jonsson, som arbetar med tobaksprevention på Folkhälsomyndigheten.

Inför den nya lagen hade Folkhälsomyndigheten ett regeringsuppdrag att göra en utredning om de föreslagna nya bestämmelserna om utökat rökförbud.

–Vi var i kontakt med andra länder som har infört liknande regler och utifrån deras erfarenheter var aktiv information till allmänheten en tydlig framgångsfaktor. Men en sådan informationskampanj kostar och vi har inte fått några särskilda medel för detta, så vi har inga förutsättningar att bedriva ett aktivt informationsarbete mot allmänheten, säger Josefin Jonsson.

På socialdepartementet säger man att information till allmänheten är en del av ANDT-strategin, där tobaksinformation ingår, och att regeringen inte har gett något särskilt uppdrag till Folkhälsomyndigheten för att informera om nyheterna i tobakslagen.

De medel som finns i ANDT-strategin för 2019 är dock redan uppbundna på andra aktiviteter, enligt Josefin Jonsson. Anledningen till detta är att riksdagsbeslutet om den nya tobakslagen kom sent på året, i december 2018.

–Innan det fanns ett beslut var det svårt att planera åtgärder, det var ju oklart vad den nya lagen skulle innehålla. De medel som finns inom ANDT-strategin planerades under hösten och vi har inte möjlighet att göra några större omprioriteringar inom strategin. Vi har varit tydliga mot socialdepartementet att en informationsinsats riktad till allmänheten kräver särskilda medel, säger hon.

Risk att lagen inte efterlevs

Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobaksexpert, tycker att det är ytterst beklagligt att regeringen inte försäkrar sig om att allmänheten har goda kunskaper om varför förbudet införs och var det kommer att vara förbjudet att röka.

– Saknas kunskap hos allmänheten om vad som kommer att gälla, liksom förståelse om varför reglerna införs, riskerar denna viktiga lagstiftning att inte få den efterlevnad som behövs. Informationsinsatser måste alltid vara en väsentlig del av införande av nya lagar på tobaksområdet. På så sätt medverkar nya lagar också till att ytterligare påverka allmänheten för till exempel att ett rökfritt Sverige 2025 ska kunna bli mer än en välvillig målsättning, säger hon.

Hon jämför med de informationsinsatser som gjordes när serveringarna blev rökfria 2005.

– När Folkhälsomyndigheten då informerade om de rökfria inomhusserveringarna var insatser mycket kostnadseffektiva och alla möjligheter togs till vara för att allmänheten skulle få veta vad som gällde. Till exempel fick alla länsstyrelser i samband med utbildningsträffar även lära om vikten av att de skulle bidra med information till allmänheten via alla möjligheter man hade. Inget tillfälle fick missas av någon statlig eller kommunal aktör.

–Att regeringen inte heller aktivt engagerar sig för att förenkla införandet av lagen är ännu mera beklagligt. Just nu känns det inte som någon har ansvaret för allmänheten och det kan ju inte vara rimligt att frivilliga organisationer med skrala personella och ekonomiska resurser ska ta över regeringens och myndigheters uppgifter, säger Margaretha Haglund.

Tillstånd krävs för tobaksförsäljning

Den nya tobakslagen innebär förutom rökförbud på bland annat uteserveringar, perronger, idrottsarenor och lekplatser, även att det krävs tillstånd att sälja tobaksprodukter, att tobaksprodukter ska vara spårbara genom unika id-märkningar och att snusförpackningar måste innehålla minst 20 prillor.

Kommuner och länsstyrelser ansvarar för tillståndshantering och tillsyn.  Folkhälsomyndigheten prioriterar information för dessa uppgifter. 

– Vi prioriterar att stötta våra primära målgrupper, som är kommuner och länsstyrelser, där det finns stora behov av kunskapsstödjande insatser och vägledning om den nya lagen. Vi behöver ha fokus på föreskrifter, att ta fram informationsmaterial och blanketter så att kommunerna kan ta emot ansökningar och hantera dem, säger Josefin Jonsson.

Margaretha Haglund påminner om tidigare dåligt införda lagar.

–Visst är det viktigt att kommuner och länsstyrelser vet vad som kommer att gälla men det är helt otillräckligt. Vi vill väl inte att efterlevnaden för den nya lagen ska bli lika dålig som efterlevnaden av rökfria skolgårdar och åldersgränsen för inköp som vi kämpar fortfarande med dryga 20 år efter det att den infördes, utan någon som helst information till allmänheten? Bara tobaksindustrin tjänar på dylika felgrepp.

 

Fakta

Lag om tobak och liknande produkter
Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:

  • Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, hållplatser, taxizoner, lekparker med flera platser. Rökförbudet utvidgas även till att gälla vattenpipor, elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det är den som ansvarar för lokalerna som är skyldig att se till att rökförbudet efterlevs.
    • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning. Tillstånd ansöks om hos kommunen som bland annat ska göra en prövning av sökandens lämplighet. 

Försäljarna har fyra månader på sig att hos kommunen ansöka om tillstånd efter det att lagen träder i kraft 1 juli.

  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror
    • EU:s tobaksproduktdirektivs regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019. Syftet är att motverka den illegala handeln med tobaksprodukter. Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som gör det möjligt att fastställa bland annat datum och plats för tillverkningen och leveransvägen. Utöver detta ska alla styckförpackningar med tobaksvaror vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte och ska därför inte gå att manipulera. Kommunerna får tillsynsansvar för spårbarhets- och säkerhetsmärkningen i detaljhandeln.

Läs mer om de nya reglerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

 

Läs vidare