Befintliga rökplatser har tagits bort och några fimpa här-stolpar har placerats i ytterkant av sjukhusets geografiska områden.

”Några undantag har gjorts för psykiatrin, men vi kommer att arbeta långsiktigt för att också ge dessa patienter stöd för rökfrihet. Under 2019 införs rökfria utomhusmiljöer i regionen – vi tar bara lagbeslutet ytterligare ett steg”, skriver Yvonne Wiklund, som arbetar med tobaksprevention och är projektledare för RUM, i ett mejl till redaktionen. 

RUM introducerades på Tobaksfria dagen den 31 maj i Region Västerbotten som en del av det hälsofrämjande arbetet.

Inför den nya skärpta tobakslagen har regionen genomfört utbildnings- och informationsinsatser och bland annat tagit fram en broschyr som kan ges till personer som röker på fel ställe. 

Tillsammans med universitetet, Akademiska hu och Umeå kommun arbetar man för att ytterligare utvidga de rökfria områdena. Universitetets campus gränsar till sjukhuset i Umeå. Kommunen äger marken och ansvarar för busshållplatser vid både universitetet och sjukhuset, som ju också omfattas av rökfrihet från första juli. I höst kommer man bland annat att vända sig till studenterna och erbjuda tobaksavvänjning. 

Information och utbildning

Om den nya lagen ska få effekt handlar det om att allmänheten och alla olika aktörer, som till exempel fastighetsägare och försäljare av tobaksvaror får kunskap om den. Det är de regioner och länsstyrelser, som har svarat på Tobaksfaktas lilla enkät om hur de förberett sig inför den nya lagens ikraftträdande, överens om. Och information och utbildning har de ägnat sig åt, till exempel genom sociala medier, workshops, informationsfilmer, tobaksträffar och konferenser. Kommunens tillsynshandläggare, restaurangägare, tobaksförsäljare, polisen, chefer för olika verksamheter och egna medarbetare är några grupper som har nåtts.

”Utöver möten, träffar och utbildningar, har vi även tagit fram en hel del stödmaterial. Bl.a informationsmaterial om respektive rökfri miljö, som kommunerna kan använda till sina hemsidor, eller i kommunikationen med de som är ansvariga för någon rökfri miljö. Jag har även tagit fram en matris, som stöd för kommunerna i deras arbete med implementering av de rökfria miljöerna. De har även fått ett informationsmaterial att skicka till de som ska ansöka om tillstånd. Utöver detta har de fått checklistor och mallar vid tillståndsgivningen”, skriver Annette Ludvigsson, Länsstyrelsen i Blekinge län.

Hon vidarebefordrar också ett problem som kommunerna har:

”För kommunerna är det ett bekymmer att de har tillsynsansvar över rökfria miljöer, men kan inte ta ut någon avgift för sådan tillsyn.”

Flera nämner att det skulle ha varit bra med mer samordnade informationsinsatser.

”Vi har sett ett behov av ett större nationellt grepp i frågan, bland annat vad gäller stöd för kommunikationsinsatser i ett tidigare skede, innan regionerna och andra berörda redan själva har omhändertagit frågan. Det är viktigt att våra medarbetare och invånare känner till vad som gäller och varför reglerna införs – all tidigare erfarenhet visar att det är en förutsättning för att nya lagar och regler följs”, skriver till exempel Louise Ingman, Region Halland.

Det finns också vissa oklarheter kring lagen. 

”Det kommer självklart uppstå flera frågor, i och med att det en ny lag som ska implementeras, de får vi hantera allteftersom tillsammans med kommunerna men även i det nätverk vi har tillsammans med landets länsstyrelser. En fråga som diskuteras mycket är rökförbudet vid entréer och hur många meter från entrén detta rökförbud gäller”, skriver David Engstrand, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs mer: Folkhälsomyndigheten har gjort ett faktablad om den nya tobakslagen och svarar även på de vanligaste frågorna om vad lagen innebär. 

 

 

 

 

Läs vidare