Det fastslår den amerikanska expertkommittén som har utvärderat all forskning som är tillgänglig. Det tog många årtionden innan det stod klart hur hälsofarliga vanliga cigaretter är. E-cigaretter har inte funnits på marknaden så länge, i USA sedan år 2006. Vad händer om man använder e-cigaretter i tio, tjugo och trettio år? Det frågar sig den amerikanske expertkommittén som på uppdrag av FDA, USA:s läkemedels- och livsmedelsmyndighet, har analyserat hälsoriskerna med e-cigaretter.

Med utgångspunkt i alla hälsorisker som finns med vanliga cigaretter har kommittén utvärderat vad som är vetenskapligt känt om e-cigaretternas hälsorisker inom samma områden. Här följer en sammanfattning av deras slutsatser.

Cancer

En av de största hälsoriskerna med vanliga cigaretter är att drabbas av cancer. Är det samma sak med e-cigaretter?

Den allmänna slutsatsen från experterna är att den forskning som hittills gjorts inte ger någon vägledning. Det finns få studier och ännu färre av god kvalitet, och de resultat som presenterats är motsägelsefulla.

Kommitténs inställning är ändå att riskerna bör vara mindre än för vanliga cigaretter. E-cigaretter kan visserligen innehålla nikotin men inte alla de andra beståndsdelarna i tobaksrök. Det bör göra att användaren utsätts för lägre nivå av cancerframkallanden ämnen. Den mängd nikotin som finns i röken från e-cigaretter innehåller därför inte tobaksspecifika nitrosaminer i någon avsevärd utsträckning, det bildas inte heller andra förbränningsprodukter.

Men det finns osäkerheter. Man vet inte i vilken grad andra substanser i e-cigaretten kan vara cancerframkallande och orsaka genetiska mutationer. Det gäller exempelvis förångningen av fuktighetsbevarande ämnen och smakämnen. Dessutom har man upptäckt cancerframkallande ämnen som formaldehyd och arsenik i e-cigarettröken, men man vet inte om det är i så höga nivåer att det skulle kunna leda till ökad risk att få cancer.

Luftvägssjukdomar (respiratory diseases)

När det gäller alla sjukdomstillstånd kopplade till andning och luftvägar går det inte att säga vad som händer på lång sikt eftersom e-cigaretter har använts så kort tid. Men det finns en del oroväckande resultat om vad som händer på kort sikt. Det sammantagna forskningsläget visar att det finns måttliga bevis (moderate evidence) för att unga som använder e-cigaretter har ökad risk att drabbas av hosta och/eller symtom på astma.

Man har bland annat sett att unga som har använt e-cigaretter har drabbats av symtom på kronisk bronkit och ökad skolfrånvaro på grund av astmatiska besvär. Det är oroväckande eftersom det finns ett samband mellan bronkit och astma i unga år och en minskande lungfunktion som vuxen.

Expertkommittén har också tittat på vad som händer om de som tidigare rökt vanliga cigaretter går över till e-cigaretter eller fortsätter röka båda.

Det finns flera observationsstudier som visar att rökare förbättrar sin hälsa av att gå över till e-cigaretter, men samtidigt visade den enda studien där det fanns en randomiserad kontrollgrupp ingen skillnad mellan de som rökte e-cigaretter och de som rökte vanliga cigaretter efter tolv veckor.

Expertgruppens helhetsintryck är därför att bevisningen för att det ger förbättrad lungfunktion att gå över till e-cigaretter hittills är begränsad (moderate evidence).

KOL

KOL orsakar cirka tre miljoner dödsfall per år i världen. Rökning är den största riskfaktorn för att få KOL. Expertkommittén har utvärderat om rökare skulle minska risken för KOL genom att gå över till e-cigaretter, men har kommit fram till att utfallet är ovisst. Det finns en risk att e-cigaretter gör att rökaren fastnar i dubbelbruk istället för att sluta helt med tobaksprodukter. Å andra sidan kan e-cigaretter vara till nytta för dem som inte lyckas sluta med hjälp av nikotinersättning eller andra avvänjningsmetoder.

En annan aspekt är risken för att övergången till e-cigaretter gör att man utsätter sig för inflammationer i luftvägar som redan är skadade av tobaksrök. Det finns i dagsläget inte några studier som ger svar på om bruket av e-cigaretter kan orsaka nedre luftvägsinfektion hos friska vuxna eller påverka luftvägsinfektioner hos vuxna med KOL.

Om det skulle vara så att e-cigaretter kan minska risken för lunginflammation förutom att man utsätts för färre toxiska ämnen så skulle det vara fördelaktigt för KOL-patienter. Det saknas säkra svar. Det experterna vågar säga utifrån forskningsgenomgången är att det finns begränsade bevis (limited evidence) för att KOL-patienter har minskad risk att sjukdomen ska förvärras om de går över till e-cigaretter, helt eller delvis.

Sjukdomar i munhålan

Expertkommitténs samlade bedömning, av studier på människor och laboratoriestudier, är att röken från e-cigaretter kan skada munhälsan genom att människor drabbas av tandköttsinflammation. Laboratoriestudier tyder på att röken från e-cigaretter kan orsaka celldöd och DNA- skador på epitelceller. De bedömer bevisnivån till begränsad (limited evidence).

I jämförelse mellan de som använder vanliga cigaretter och e-cigaretter är slutsatsen att e-cigaretter verkar vara mindre skadliga för munhälsan.

Det finns begränsade bevis (limited evidence) för att rökare som går över till e-cigaretter kommer att få mindre besvär av paradontala sjukdomar (sjukliga processer i bl.a. tandkött, käkben,och tandcement).

Graviditet

Gravida kvinnor uppmanas sluta röka eftersom det är känt att rökning innebär hälsorisker för fostret. Vad exakt i tobaksröken som kan skada mamman och fostret vet man inte, men troligtvis är nikotin en av riskfaktorerna för fostret. Många e-cigaretter innehåller nikotin vilket gör det relevant att fråga sig om även e-cigaretter kan vara skadliga. Däremot är det andra beståndsdelar i tobaksröken som e-
cigarettanvändare inte utsätts för, exempelvis kolmonoxid och tobaksspecifika nitrosaminer. Det är möjligt att kemikalier som är unika för e-cigaretter skulle kunna vara skadliga.

När det gäller e-cigaretter, graviditet och foster finns i dagsläget inte någon forskning att luta sig emot konstaterar kommittén. Kommittén skriver: Även om den omfattande forskningen kring rökning och graviditet och den begränsade forskningen vad gäller bara nikotin och graviditet också ger vägledning kring potentiella effekter av e-cigaretter så behövs direktutvärdering av e-cigaretter.

E-cigaretter väldigt olika

Värderingen av e-cigaretters hälsofarlighet försvåras av att e-cigarettanvändning kan se så olika ut. Det finns avgörande bevisning (conclusive evidence) för att mängden och karaktären på de toxiska substanser som kommer från en e-cigarett beror på vilken utrustning och på vilken e-vätska man använder.

Hälsofarligheten påverkas i många led. En e-cigarett består oftast av ett batteri, ett pizo-elektriskt element eller spole, som förvandlar e-vätskan till en rök, en patron som innehåller vätskan och ett munstycke. Varje komponent påverkar utfallet var för sig, men de kan också interagera vilket påverkar vad e-cigarettanvändaren får i sig.

Exempelvis visar en studie att när man bytte från ett batteri med 3.2 volt till ett batteri med 4.8 volt i en utrustning så blev nivåerna av de cancerframkallanden ämnena formaldehyd och acetaldehyd nästan 200 gånger högre.
Ett annat exempel på hälsorisk är när utrustningen inte hindrar att e-vätskan kommer i direkt kontakt med värmespolen. Det kan leda till att röken innehåller metaller och annat som inte var mening att användaren skulle andas in.

Innehållet i e-vätskan kan variera stort. Förutom nikotin kan en mängd andra kemikalier finnas i e-vätskan. Det har upptäckts kemikalier som inte ens finns med i innehållsförteckningen.

Smaksättningar är en av de saker som expertgruppen tittat på. Det finns över 7 000 olika typer av smaksatta e-vätskor, och vad smaksättningarna består i framgår ofta inte. Många är godkända som tillsatser i föda, men det betyder inte att man vet vad som händer när man förångar samma ämnen och andas in dem. Det är oroväckande, påpekar kommittén.

Generellt konstaterar kommittén att det finns avgörande bevisning (conclusive evidence) att de flesta e-cigaretter innehåller substanser som potentiellt är giftiga, även utöver nikotin. Samtidigt finns väsentliga bevis (substantial evidence) att nikotinnivåerna är mycket lägre än för vanliga cigaretter. (sedan rapporten skrevs har vissa tillverkare ökat koncentrationen av nikotin i sina vätskor och det är möjligt att marknadskrafterna styr mot högre halter generellt)

Tickande hälsobomb?

Utöver expertkommittén är det också andra som har tittat på hälsoeffekter av e-cigaretter. Stanton A Glantz och David W Bareham skriver i Annual Review of Public Health (2018) att även om e-cigaretter innehåller färre cancerframkallande ämnen än vanliga cigaretter så utsätts användaren för höga nivåer av ultrafina partiklar och andra toxiner som kan leda till ökad risk för hjärt –och kärlsjukdomar
och även lungsjukdomar. Artikelförfattarna skriver att två-tredjedelar av fallen med för tidig död bland rökare är kopplade till hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar, som inte beror på cancer.

Det skulle därför inte vara förvånade om e-cigaretter långsiktigt innebär hälsorisker som motsvarar 50 procent, eller mer, av risknivån som gäller för vanliga cigaretter, menar Stanton A Glantz och David W Bareham.

Fotnot:

Expertkommittén för e-cigaretter arbetade för The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine som är en oberoende institution för analyser och rådgivning för viktiga samhällsfrågor.
Expertkommitténs fullständiga namn är: Committee on the Review of the Health Effects of Electronic

Läs vidare