Hans Gilljam, professor emeritus i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, KI, är den som har tagit fram de nya siffrorna om rökningens kostnader för samhället. Här kommenterar han partiernas svar:

– Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, är påläst och har stora, breda kunskaper om tobaken. Företrädarna för Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Liberalerna är också kunniga och engagerade. MP, FI och Centern tar upp tobakskonventionen vilket är viktigt. Moderaterna lägger mest energi på att försvara snuset och det känner vi igen. Men man vill inte ha större ingrepp mot rökningen heller om det inte sker på ett ”smidigt” sätt. Min fråga blir: är hanteringen av de tobaksrelaterade sjukdomarna ett ”smidigt” sätt att hantera saken? Det humanaste sättet är väl att tillämpa de förebyggande åtgärderna som vi vet fungerar. Kristdemokraterna vill också rädda snuset men Tobaksfaktas nuvarande kampanj om rökningens kostnader handlar inte om snus. KD talar också om att man inte vill ha totalförbud men det handlar kampanjen inte heller om.
–Socialdemokraterna varnar för smugglingen men det är ett problem som har lösts på flera ställen i världen och de bestämmelser som regeringen tog i höstas om märkning gör smugglingen till ett ännu mindre problem. SD svarar oengagerat och konstaterande. Det verkar saknas intresse för frågan och någon policy kan jag inte spåra. Detta är en icke-fråga för SD, kommenterar Hans Gilljam.

Tobaksfakta ställde följande frågor till de politiska partierna i riksdagen, samt Feministiskt initiativ.

1) Kan du kommentera den nya siffran?
2) Ett vanligt argument när det gäller tobaksbruk är individens rätt att göra dåliga val. Med utgångspunkt i kostnaden 75 miljarder kronor per år -–hur tänker ditt parti kring individens rätt kontra samhällets kostnader, som alla, oavsett om man använder tobak eller ej, är med och betalar?
3) Hur vill ditt parti arbeta för att minska tobaksbruket?
4) Tobaken skördar 12000 personers liv varje år i Sverige – att jämföra med trafikens 250. Hur kommer det sig att arbetet med att få ner tobaksbruket går så trögt och har så låg prioritet tror du?

Nedan kan du se de utförliga svar från alla partier:

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet (V)
1. Inte förvånad. Till kostnader för exempelvis sjukdom läggs produktionsbortfall, kostnader för hemtjänst etc. Att KOL kostar så mycket handlar om att just KOL är en utbredd sjukdom.
2. V företräder folkhälsa, inte näringslivets intressen i den här frågan. De som ska betala är inte de individer som använder tobak. Självklart inte. I så fall ska vi ha register på människor som röker dricker för mycket eller är överviktiga. Mer än varannan rökare dör av sina cigaretter och i genomsnitt förlorar varje rökare mer än tio år av sitt liv.
Att minska rökningen ger vinster för såväl individen som samhället. Nu får vi fler rökfria miljöer; uteserveringar, entréer till rökfria lokaler kollektivtrafiken, busshållplatser, lekplatser. Det är bra. Passiv rökning minimeras i miljöer. oerhört bra. Det blir normerande. Bra.
3. Fortsatt arbete för att tobak ses som en folkhälsofråga inte en näringsfråga.
Det finns en annan fråga som tickar. Synen på marknadsföringen av cigaretter och snus. Vi vill ha en lagskärpning vad gäller exponering och marknadsföring av tobaksvaror. För tobaksindustrin är barn och ungdomar en viktig målgrupp då de allra flesta börjar röka i tonåren. Att begränsa tillgängligheten är en självklarhet i förebyggande syfte likaså marknadsföringen.
Vår utgångspunkt är att ingen människa ska bli nikotinberoende av någon produkttyp. Den som är beroende av nikotin genom andra tobaksprodukter än cigaretter får möjligen inte lika allvarliga skador som den som röker, men det rör sig likväl om ett beroende och hälsan riskerar att påverkas negativt.
Självklart ska vi lyssna på forskare. Lita på evidens. Stora undersökningar från Australien och USA visar att marknadsföring av tobaksprodukter har en mycket stor inverkan för att få unga att börja röka. Slutsatsen blev att barn som frekvent ser tobaksvaror i butiker har 1,6 högre risk att testa rökning och 1,3 högre risk att börja röka regelbundet än dem som mer sällan utsätts för tobaksskyltning Vänstern vill införa ett exponeringsförbud för tobaksprodukter.
Ett flertal länder har redan infört sådana regler för tobaksförsäljningen. Till dessa hör våra nordiska grannländer Island, Norge och Finland. Island var först i världen år 2001. Andra länder som infört exponeringsförbud för tobak är till exempel Kanada, Irland, Storbritannien, Frankrike, Kroatien, Nya Zeeland, Australien. Erfarenheter i dessa länder visar att lagarna fungerar som det var tänkt. Unga röker mindre och lagen underlättar för de personer som försöker sluta med tobak.
Dold försäljning av tobaksprodukter innebär att produkterna inte får exponeras på försäljningsstället, vilket skulle medföra att kunden aktivt måste fråga efter produkterna.
Snusindustrin jublar nog och snus framställs ju nästan som en ren hälsoprodukt. Det saknas vetenskapligt stöd för att rekommendera snus som rökavvänjningsmetod. Det finns fyra publicerade vetenskapliga studier på området. ”Rökavvänjning med snus” klassificeras som någonting som vården inte ska göra i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
Barn ska inte utsättas för tobaksindustrins marknadsföring. Just därför är det så viktigt att även rikta in sig mot marknadsföringen av tobaksprodukter.
4. Tobaksindustrins inflytande på politiker.

Mats Wiking, Socialdemokraterna
1. Jag har inte haft möjlighet att sätta mig in i de här nya beräkningarna och vill därför inte kommentera de enskilda siffrorna, men sedan tidigare är det väl belagt att rökningen medför såväl stora samhällskostnader som mycket lidande för enskilda människor. Det räcker för att se behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att minska rökningen – och allra viktigast – att se till att unga människor inte börjar röka.
2. Vi vet alla att rökningen orsakar sjukdomar och död och stora kostnader för samhället. Därför finns det alla skäl att fortsätta arbetet med att begränsa rökningen i samhället och se till att människor har rätt att slippa utsättas för tobaksrök. Jag tror på att ge människor bra förutsättningar för att göra goda val. I grund och botten handlar det om att rökfrihet ska vara det normala. De flesta rökare blir beroende före 18 års ålder, så att skydda barn och unga är oerhört viktigt för framtiden.
3. Vi vill minska rökningen genom en bred palett av åtgärdsförslag. Nyligen har vi beslutat att skärpa tobakslagstiftningen – och därigenom förbjuda rökning på uteserveringar och allmänna platser såsom busshållplatser, perronger, lekplatser, utanför bostadsentréer med mera från 1 juli 2019. Det är ett bra steg. För barn och unga hade det varit bra om reklam, marknadsföring och självbetjäning hade begränsats. Tyvärr röstade de borgerliga partierna ned det förslaget. Vi är också beredda att öka informationsinsatserna om riskerna med rökning gentemot olika grupper – inte minst ungdomar. Vi är även beredda att förändra beskattningen i syfte att minska rökandet. Det är viktigt att de förslag som genomförs har en bred acceptans hos allmänheten. Därför måste förändringarna ske i en takt och på ett sätt så att vi inte riskerar bakslag genom exempelvis ökad försäljning av smuggelcigaretter m.m. Det som är glädjande under senare år är att i takt med minskat antal rökare så har acceptansen för var man får röka minskat hos allmänheten. Rökare måste i dag ta hänsyn på ett sätt som man inte behövde göra för 30–40 år sedan. Den utvecklingen ser vi gärna att den fortsätter.
4. För oss socialdemokrater har frågan inte haft låg prioritet. Det var vi som drev igenom förslaget om förbud mot rökning på restauranger och barer 2005 och det är vi som har varit pådrivande för att det senaste riksdagsbeslutet om förbud mot rökning på uteserveringar kan bli verklighet i sommar. Tyvärr hände det dock inte så mycket under de åtta åren med borgerlig regering.

Åsa Lindhagen, Miljöpartiet
1. Jag är inte på något sätt förvånad om siffran nu visar sig vara mycket högre än vad man tidigare trott. Jag skulle heller inte vara förvånad om den stiger ytterligare utifrån ny forskning framöver, i samband med att vi får mer kunskap om sjukdomsorsaker och hur de samvarierar. Att rökningen kostar samhället enorma belopp och orsakar stort mänskligt lidande är uppenbart.
2. Varje människa fattar sina egna beslut om tobaksbruk, men det är oerhört viktigt att försvåra för tobaksbolagen att locka in människor i tobaksanvändning. Kostnaderna för samhället är givetvis ett viktigt skäl till detta, men än viktigare är folkhälsoperspektivet. Tobaksanvändningen orsakar stort mänskligt lidande och kostar tusentals människor livet. Jag anser att det är politikens uppgift att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa. Det finns många exempel på förändringar som stött på motstånd hos enskilda och som inledningsvis upplevts som en inskränkning i individens frihet, men som senare uppfattats som positivt av de allra flesta. Lag på bilbälte är ett sådant exempel. Det initiala motståndet mot rökning på krogen och andra inomhusmiljöer är ett annat.
3. Miljöpartiet vill successivt arbeta vidare för att genomföra förslagen i WHO:s tobakskonvention, exempelvis exponeringsförbud. Vi är bedrövade över att den proposition som regeringen nyligen lade fram för att minska tobaksbruket inte gick igenom fullt ut pga att flera partier inte gav den sitt stöd. De framtagna förslagen om förbud mot självbetjäning som nu avslogs hade varit viktigt att genomföra. För oss är det svårt att förstå att detta skulle vara särskilt kontroversiellt. Regeringen ville också vara skarpare när det gäller marknadsföring än vad som blev utfallet. Vi hoppas kunna återkomma till frågorna framöver och att de då ska få stöd i riksdagen.
4. Det finns tyvärr ett inbyggt motstånd genom tobaksbranschen som förstås vill att människor fortsätter använda tobak. Insatser för att förebygga offer i trafiken har inga givna motparter och det är därför också få som ifrågasätter nya åtgärder. Politiker måste sätta folkhälsoperspektivet främst, tyvärr gör inte alla det.

Anders W Jonsson, Centerpartiet
1. Att kostnaden för sjukdom orsakad av tobak är hög är inget nytt. Den största kostnaden drabbar individen men även samhällets kostnader är höga.
2. För oss är det självklart att vi ska ha en solidariskt finansierad sjukvård. Att individens kostnad ska relateras till i vilken socioekonomisk grupp man föds, vilka livsval man gör eller vilket riskbeteende man uppvisar är oacceptabelt.
3. Centerpartiet har tagit ställning för Världshälsoorganisationen WHO:s målsättning. Riksdagen har nyligen fattat beslut om skärpningar av tobakslagen. Det är viktigt att implementeringen av den nya lagen sker så bra som möjligt. Därefter finns säkert ytterligare åtgärder som behöver vidtas.
4. Jag delar inte uppfattningen att arbetet med att minska tobakskonsumtionen skulle vara lågt prioriterat.

Barbro Westerholm, Liberalerna
1. Den är skrämmande hög men den innehåller en del antaganden som gör att man måste betrakta den som ungefärlig. Oavsett om det rör sig om 30 eller 75 miljarder så motiverar siffrorna ordentliga satsningar på att få så många ungdomar att inte börja röka och så många rökare att sluta.
2. Siffran är inte diskuterad på partinivå. Den kommer säkert upp på nästa landsmöte som äger rum i höst. Själv anser jag att individers rätt till olika val är kopplade till ansvar för de konsekvenser handlingarna för med sig. Här innebär det att hälso- och sjukvårdens redan idag otillräckliga resurser måste tas i bruk för sådant som vi skulle kunnat förebygga.
3. Hittills har fokus legat främst på att förebygga att framför allt ungdomar börjar röka – skolan har här en viktig roll liksom organisationer som riktar sig till ungdomar. Idrotten har ett stort ansvar. Sedan är det viktigt att hälso- och sjukvården erbjuder rökavvänjning. Företagshälsovården är också viktig i sammanhanget. Skattehöjningar är också tänkbara.
4. Prioriteringen av det tobaksförebyggande arbetet varierar över landet. Där det finns eldsjälar ligger det högt på listan, där sådana inte finns går det trögare. Höstens riksdagsbeslut är jag personligen mycket nöjd med, röstade för det, men den liberala riksdagsgruppen var av annan uppfattning. På lokal nivå håller många liberaler med mig. Jag tror man måste få fram tydligare att bli beroende av nikotin innebär ofrihet. Man blir nikotinets fånge och det borde vara skäl nog för liberaler att bekämpa den fångenskapen.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
1. Mycket intressant och uppseendeväckande. Den nya siffran är högst anmärkningsvärd och skiljer sig påtagligt från tidigare kända uppgifter. Vi kommer noga ta del av och analysera de nya uppgifterna. Vi har använt oss av fakta som pekat på att rökningens kostnader ligger runt 31,5 miljarder kronor per år.
2. Tobaksrökning är bokstavligt talat livsfarligt. Nio av tio fall av lungcancer är relaterade till tobaksrökning. Fler konkreta åtgärder krävs för att motverka att människor blir sjuka eller avlider av tobaksrökning, samtidigt har individen själv ett stort ansvar för sitt beslut att röka. Vi tror inte på pekpinnar och totalförbud. Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten inom EU. Över 1 miljon svenskar snusar dagligen, drygt 800 000 röker varje dag. Det är ett långsiktigt arbete att minska tobaksrökningen och samtidigt tillåta att till exempel bruk av snus kan ske på ett smidigt sätt. Det råder inga tvivel om att snus inte är en hälsoprodukt. Det är alldeles självklart bäst för den personliga hälsan att avstå från allt tobaksbruk. Samtidigt måste människor få fatta sina egna beslut och livsval. Samhället ska stötta och underlätta sunda levnadssätt, men avstå från orealistiska förbud och ondgöra sig över dåliga val.
3. Mer än varannan rökare avlider till följd av sin tobaksrökning. Vi står bakom riksdagens beslut om bland annat ett utvidgat rökförbud vid platser avsedda för idrottsutövning, lekplatser och andra allmänna platser så som busshållplatser och perronger. Vi är därtill för ett utvidgat proaktivt arbete för en förbättrad folkhälsa utan pekpinnar med en positiv grundton som kan hjälpa och ge stöd till människor att förbättra och utveckla sundare levnadsvanor. Vi vill därutöver se tydligare skrivningar i kommande ANDT-strategi som gör tydlig åtskillnad på farlighet av tobaksrökning kontra till exempel bruk av snus. Det måste dras en tydlig skiljelinje inom ANDT-strategin mellan tobaksrökning och bruk av snus. Vilket sedan ska återspeglas i kommande lagstiftning gällande tobaksrökning. Att minska tobaksrökningen kommer medföra omfattande positiva effekter för såväl enskilda individer som den totala folkhälsan. Det är vår viktigaste prioritering när det gäller frågan om att minska bruket av tobak.
4. Det är förfärande många liv som varje år går till spillo. Däremot delar jag inte helt uppfattningen att arbetet har så låg prioritet. Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten inom EU. Den är fortfarande tyvärr väldigt hög, men utvecklingen går åt rätt håll. Vi är beredda att i riksdagen medverka till fler aktiva åtgärder för att minska tobaksrökningen. Vi tror dock inte på totalförbud eller pekpinnar utan på stödjande och motiverande positiva åtgärder.

Michael Anefur, Kristdemokraterna
1. Svårt att ta ställning till själva siffran men det räcker att konstatera att kostnaderna är väldigt höga.
2. KD vill inte förbjuda tobaksförsäljning. Visst vore det allra bästa om ingen använde tobak men för att nå dit krävs andra medel än förbud. När det gäller att alla är med och betalar skadorna via skattsedeln är detta inte unikt för just rökningens konsekvenser. Även i en sådan positiv sak som idrott och träning tillkommer stora kostnader för de som skadar sig på olika sätt. Vi har gemensamt beslutat om det välfärdssystem vi har och vi står bakom detta.
3. Det handlar i grunden om upplysning och information. Utöka ANDTS-undervisningen i skolan. Påtala hälsoriskerna med att röka under graviditet och att röka i närheten av barn och unga. Inte minst viktigt är att idoler av olika slag tar aktivt avstånd från rökning så att deras följare (ofta unga) följer deras exempel. En faktor är att beskatta tobak vilket redan görs och det är bra att styckeförsäljning av tobak inte är tillåtet. Viktigt att samhället hela tiden gör kontroller av försäljningsställen som säljer tobak så att lagar och regler följs. Ingen tobak är nyttig men snus/tuggtobak har betydligt färre risker än röktobak.
4. En orsak är säkerligen det långsamma förloppet där konsekvenserna av rökning inte märks på många år, vilket får människor att förminska eller negligera riskerna.

Christina Östberg, Sverigedemokraterna
1. Det är en enorm kostnad som tobaksbruket är för Sverige och befolkningen behöver få information om den. Rökning är något man börjar med självmant, ingen som tvingar en att börja. Konsekvenserna är stora, inte bara för den enskilde, utan för samhället i stort.
2. Det är så inom flera områden, att man är med och betalar för något man inte nyttjar. Det förebyggande arbetet måste prioriteras så att fler inte börjar med tobak och fler slutar med den skadliga röktobaken.
3. Vi anser att man bör jobba mer förebyggande så att inte unga börjar med tobak. Att de unga verkligen får vetskap om vad rökning ger för följdskador. Det förebyggande arbetet mot tobak måste prioriteras.
Det finns lagar idag som man bör bli bättre på att följa, speciellt de som riktar sig mot unga.
Den nya lagen som träder i kraft i sommar kommer också påverka för rökare. Sämre möjligheter att röka på allmänna platser kan komma att bidra till att det blir mindre attraktivt att röka.
4. Det är väl det att man inte vill göra allt för stora inskränkningar i den enskildes liv och bestämma över dess fria vilja.

Farida al-Abani, Feministiskt initiativ
1. Det är positivt att det fortsatt görs uppdateringar på vad dessa kostnader är så vi inte enbart utgår från gammal statistik. Jag blir klart chockad över hur hög kostnaden är och ledsen över att den ligger på en dubbelt så hög nivå än vad vi innan anat. Detta är viktigt att sprida så att fler förstår hur alarmerande kostnaderna är och hur akut frågan om tobakspolitik är. Den är inte en sidofråga utan en viktig socialpolitisk fråga som vi inte ska släppa taget om. Den nya lagen är bra, men vi behöver lägga i en ännu högre växel för att få ner kostnaderna rejält.
2. Vår syn på socialpolitik och förebyggande arbete är att det är samhällets ansvar att lösa strukturella problem och tobaksbruket är ett problem på strukturnivå. När vi vet att de som börjar är under 18 år och att industrins påverkan på reklam och sociala medier har stor påverkan så har vi ett stort ansvar att vända detta så vi kan rädda liv och minska industrins påverkan.
3. Vi ska klubba ny politik på området i vår kongress i februari och kan då förhoppningsvis säga mer efteråt, men utifrån vår ideologi kan jag säga att vi ser till folkhälsa före industri och där vi bland annat ser vikten av tobaksskatt och förebyggande arbete samt vård för dem som vill sluta. Sverige har skrivit under på tobakskonventionen och följer vi de rekommendationer som finns i den så har vi kommit en bra bit på vägen.
4. Det handlar nog om industrins påverkan, att vi har snus gör att tobakspolitiken blir mer komplex och nya förslag bromsas upp, samt att tobaksbruket av många ännu ses som ett individuellt problem.

Läs vidare