Är e-cigaretter en inkörsport till vanliga e-cigaretter? Det är en fråga som länge har varit kontroversiell. Den amerikanska expertkommittén som ska vägleda den amerikanska livsmedelsmyndigheten när det gäller e-cigaretter har analyserat de olika hypoteser som har funnits när det gäller koppling mellan e-cigaretterna och vanliga cigaretter. Kommittén har tittat på följande hypoteser:

Kan e-cigaretter ha en avledande effekt genom att högriskbenägna personer istället använder e-cigaretter?

Kan e-cigaretter fungera som katalysatorer – genom att locka lågrisktagare som annars inte skulle ha börjat röka?

Har e-cigaretter inte någon påverkan alls på användningen av vanligae- cigaretter?

Expertkommitténs slutsats är att forskningen stöder hypotesen om att– e-cigaretterna fungerar som katalysatorer. De lockar personer som annars inte hade varit benägna att röka och den gör att människor blir mer positivt inställda till att röka än de annars hade varit.

Det finns väsentliga (substantial) bevis för att det är den här hypotesen som stämmer.
I de sju uppföljningsstudier som motsvarade expertkommitténs krav är resultatet genomgående detsamma. De som har använt e-cigaretter är mer benägna att röka vanliga cigaretter. Studierna har gjorts med ungdomar där ingen hade rökt från början medan en del testat e-cigaretter.

Efter en viss tidsperiod har forskarna undersökt hur många som röker vanliga cigaretter.

Resultatet varierar från 7,9 procent till 40,4 procent rökare bland dem som använt e-cigaretter.

För dem som inte använt e-cigaretter varierar resultatet från 3,0 procent till 10,6 procent rökare.

Skillnaderna är alltså stora i dessa studier, och det är också en hög andel som har rökt av e-cigarettanvändarna om man jämför med andra uppföljningsstudier av rökning hos ungdomar och unga vuxna.

Positiva till cigaretter

Expertkommittén menar att det inte kan finnas någon annan förklaring än just användningen av e-cigaretter. Det handlar till exempel inte om att det är en viss typ av unga som använder e-cigaretter. Kommittén har hittat åtta långtidsstudier som visade att e-cigaretter ökar risken att röka bland dem som traditionellt har låg benägenhet att göra det (exempelvis har få vänner som röker). Det finns också andra långtidsstudier som visar att de som använder e-cigaretter utvecklar en mer positiv syn på vanliga cigaretter än vad de annars hade gjort.

Övertygelsen om resultatens pålitlighet stärks också av att tendensen är likadan oavsett var studierna har genomförts. Det finns exempel från olika delar av USA, Kanada, Skottland och England.

En hypotes var ju att e-cigaretter ger avledning för högrisktagare och därför minskar risken för att röka. Kommittén har frågat sig om det kan ha förbisett denna hypotes när de har valt att titta på studier där man bara haft med sådana som aldrig rökt cigaretter vid studiens början. Men man har kommit fram till att det inte går att hitta något som talar för det. Trots det skulle det bästa vara om man kunde göra studier som började i tidigare ålder, runt tio år, då knappast någon ännu testat vare sig vanliga cigaretter eller e-cigaretter. Kommitténs förslag till framtida forskning handlar bland annat om att man ska göra uppföljningsstudier som börjar när rökningen ännu inte är aktuell, i tioårsåldern och så följer man barnen långt upp i vuxen ålder. E-cigaretterna är så pass nya på marknaden att det ännu inte har varit möjligt att göra sådana studier.

Annat minskar rökningen

En sak som talar emot samband mellan e-cigaretter och vanliga cigaretter är studier av trender. De visar inte att ökad användning av e-cigaretter leder till att fler röker. Kommittén skriver att å andra sidan har förekomsten av e-cigaretter inte fått rökandet att minska i USA. Det kan vara andra saker som styr användningen i stort. Chapman, Bareham och Maziak går i sin artikel igenom olika argument för att e-cigaretter är inkörsport till vanliga cigaretter. När det gäller frågan om förändringar i trender av rökandet skriver de att e-cigaretter kan vara en inkörsport till cigaretter samtidigt som rökandet generellt inte ökar. Det beror på många andra faktorer som motverkar rökandet, som avgifter, kampanjer mot rökning, hälsovarningar etc.

I undersökningen av sambandet mellan e-cigaretter och vanliga cigaretter har forskningsfrågan varit om e-cigaretter lett till att man rökt över huvudtaget (ever use). Man har då inte intresserat sig för hur mycket och hur regelbundet personen röker.

En annan forskningsfråga berör just det, hur e-cigaretterna påverkar frekvens och intensitet i användning av vanliga cigaretter.

Verkar röka mer

Det finns forskning som även talar för att användning av e-cigaretter leder till att man röker mer, men bevisen är i detta fall inte lika starka skriver kommittén. Bevisen är karaktäriserade som måttliga (moderate) för att man röker mer och begränsade (limited) bevis för att man röker under en längre period. Åt andra hållet är bevisningen mer övertygande. Det finns inte något som tyder på att e-cigarettanvändare röker i mindre utsträckning än de som inte prövat e-cigaretter. Det motsäger hypotesen om att e-cigaretter skulle ha en skyddande effekt och locka unga som vill testa nya saker för att sedan bli uttråkade och sluta med cigaretter

Sambandet mellan e-cigaretter och hur mycket man röker är ett av de forskningsområden som kommittén vill att man prioriterar.

Trots de starka bevisen för att e-cigaretter ökar risken för att gå över till vanliga cigaretter så vill inte kommittén föreslå några åtgärder mot användning av e-cigaretter. Det behövs mer forskning för att se helheten när det gäller e-cigaretterna, enligt kommittén. Samtidigt som ungdomars användande är oroväckande så behöver man veta mer om e-cigaretternas betydelse när det gäller att få vuxna att sluta röka.

American Academy of Pediatrics, en nationell organisation för barnhälsovård i USA, anser däremot att myndigheterna behöver agera genast. FDA, myndigheten för livsmedels- och hälsofrågor bör genast införa samma regler för e-cigaretter som för vanliga cigaretter. Annars riskerar man att montera ned 50 år av framgångsrikt arbete av att avglorifiera, begränsa och minska användningen av tobaksprodukter, skriver företrädarna för barnläkarna.

Fotnot:

Expertkommittén för e-cigaretter arbetade för The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine som är en oberoende institution för analyser och rådgivning för viktiga samhällsfrågor. Expertkommitténs fullständiga namn är: Committee on the Review of the Health Effects of Electronic Nicotine Delivery Systems.
Läs hela rapporten: Public Health Consequences of e-cigarettes.

 

Läs vidare