Det var många representanter från Yrkesföreningar mot Tobak (YmT) på plats i Almedalen och de bar knappar och ryggsäckar med Tobacco Endgame-loggan för att sätta fokus på tobaksfrågan. Flyers och faktablad kring olika tobaksfrågor delades också ut vid bland annat seminarierna. Två dagar under veckan lyftes tobaksfrågan vid Donnersplats med gästtalare som Farida Albani, partiledare i Fi, Henrik Ripa, riksdagsledamot och styrelseledamot i VISIR,  samt Carl Schlyter, före detta politiker för Miljöpartiet,  på plats.  

Många delar av tobaksfrågan belystes och diskuterades under veckan. Vi Som Inte Röker (VISIR) hade ett seminarium på temat nya nikotinprodukter, A Non Smoking Generation (NSG) och Psykologer mot Tobak (PmT) deltog i Almedalsloppet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) presenterade hur tobaksvanorna utvecklats över tid och Unga drogförebyggare och YmT genomförde en ungdomspolitisk debatt där representanter från flera partier var på plats. 

– Många av våra ungdomspolitiker har mycket att lära, så att de inte enbart förlitar sig på industrins lobbyister, säger Lena Sjöberg, kanslichef på YmT. 

Psykologer mot Tobak (PmT) anordnade seminariet Nya rökfria utemiljöer – möjliga effekter på kommuners folkhälsa? Josefin Jonsson, Enhetschef tobaksprevention Folkhälsomyndigheten, Farida al-Abani samt Suzanne Bengtsson från VISIR medverkade. Panelen diskuterade bland annat hur väl förberedda Sveriges entréer är, om alla målgrupper nås, implementeringsprocessen, allmänhetens möjliga reaktioner, uppföljning från FoHM:s sida, i vilken omfattning tillsyn kommer att utföras, kostnader för kommuner samt koppling till Agenda 2030, tobakskonvention och Barnrättslagen.

Tobaksindustrin bidrar inte till hållbar miljö eller ekonomi
Några frågor som lyftes i högre grad än tidigare år är tobakens negativa inverkan på miljö och klimat, samt hur viktigt det är att inte investera i tobaksindustrin. 

– Det är positivt att frågan om tobak inte enbart utgår från individens egna hälsoval utan att vi också poängterar samhällets ansvar, säger Vidar Albinsson från Psykologer mot Tobak (PmT), styrelseledamot i Tobaksfakta och folkhälsostrateg i Hässleholms kommun.

Tandvård Mot Tobak (TmT)  genomförde ett seminarium där Nicklas Malmberg från VISIR lyfte fram tobakens miljöpåverkan utifrån rapporten Tobaksindustrins miljöpåverkan – en genomgång av forskningsläget 2018. Det är ytterligare ett bra argument i diskussioner om tobak med bland annat patienter. 

Lärare mot Tobak (LärmT) och Tobacco Free Portfolios genomförde tillsammans seminariet “Tobacco is not a Sustainable investment”. Mats Andersson, vice ordf. Global Challenges Foundation och tidigare ordförande för 4:e AP fonden, var moderator. Seminariet inleddes med att Rachel Melson, director Europa för Tobacco Free Portfolios, lyfte de negativa effekterna av tobak på människors hälsa, miljön och samhällsekonomin. Hon menar att tobaksindustrin inte står för de kostnader de förorsakar.

Därefter berättade paneldeltagarna Lars-Göran Orrevall, VD Scandias Kapitalförvaltning och Fredric Nyström, chef för Ansvarsfulla investeringar Öhman, om sina erfarenheter från resan mot tobaksfria investeringar. Ewa Axelsson, chef för hållbarhetsanalys Robur, Swedbank, annonserade att de nu nått målet. Anette Andersson,  hållbarhetsexpert SEB, berättade att de just påbörjat resan. Mats Andersson lyfte att AP-fonderna nr 1, 2 och 4 har “signat upp” för tobaksfria investeringar. De inspirerande exemplen gjorde att Naventi Fonder senare meddelade att de anslutit sig.

Prof. Fred Nyberg U-Fold tog upp diskussionen om investeringar i marijuana som görs av bland annat pensionsfonder.

 – Det var ett välbesökt seminarium där även Handelsbanken var representerat, ytterligare investerare, politiker,  myndigheter och NGO. Det känns positivt att allt fler investerare helt avstår från investeringar i tobak och arbetar för de globala målen i Agenda 2030, säger Ingrid Talu, ordförande för Lärare mot Tobak.

Lena Sjöberg tycker att årets Almedalsvecka var lyckad. 

– Sammanfattningsvis är vi nöjda med vår insats och att tobaksfrågan lyftes på så många olika sätt av flera aktörer. Vi är redan igång och planerar för nästa år. 

Vill du ha ett mer ingående referat från de olika seminarierna? Då kan du kontakta: 

Lena Sjöberg på YmT
Vidar Albinsson PmT
Ingrid Talu, LmT

Ett av de faktablad som delades ut:
SNUS Faktablad Pop 19

Skyltar
Skylt_A5_liggande
Skylt_A5_liggande_entre

 

 

 

 

Läs vidare