När e-cigaretterna kom ut på marknaden fick de snabbt en stor spridning, inte minst bland unga, trots att inga omfattande tester gjorts på effekterna på andningsorganen. I rapporten “What are the respiratory effects of e-cigarettes?” har forskare granskat en stort mängd vetenskapliga publikationer som undersöker effekterna av e-cigarettanvändning på andningsorganen. Publikationer fram till september 2019 har inkluderats vilket innebär att information kring de allvarliga insjuknandena i samband med användning av e-cigaretter i USA under september månad tagits med i resultatet. Även studier finansierade av tobaksindustrin har inkluderats.

Genomgången visar att det är svårt att uttala sig om hälsoeffekterna eftersom man inte har kunskap om hur andningsorganen påverkas på lång sikt.  Årtionden av rökning behövs för att utveckla sjukdomar som lungcancer eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) så befolkningseffekterna av e-cigarettanvändning kan inte förväntas bli tydliga förrän om flera årtionden. E-cigaretter är en så pass ny produkt att några studier på långtidsanvändning inte varit möjliga att göra.

Forskarna bakom rapporten drar därför slutsatsen att kunskapen om hälsoeffekten av användning av e-cigaretter är för otillräcklig för att i dagsläget kunna avgöra om effekterna på andningsorganen är mindre än effekterna av brännbara tobaksvaror, till exempel traditionella cigaretter.

E-cigaretternas funktion som hjälpmedel för rökstopp och producenternas påstående att de är mindre skadliga är därför något som kan ses som mycket kontroversiellt, menar forskarna.

Läs vidare