På uppdrag av USA:s myndighet för livsmedels- och hälsofrågor, FDA, har en amerikansk expertkommittén tittat på olika hälsoeffekter av användning av e-cigaretter. Deras slutsatser presenterades 2018 och anses vara det som ger den bästa överblicken av forskningsläget just nu.

En av de saker som de har tittat på är om e-cigaretter är en bra väg för att få rökare att sluta med vanliga cigaretter.

E-cigaretter attraherar främst tonåringar och unga vuxna. När människor i mer mogen ålder använder e-cigaretter är skälet ofta att de ser det som en väg att sluta röka eller som ett sätt att hitta ett alternativ till vanliga cigaretter. (Annual review, Stanton A Glantz & David Bareham, E-cigarettets: Use, Effects on Smoking, Risk, and Policy Implications).

Effekt av dubbelbruk svår att tyda

Trots att det kan finnas hälsorisker med e-cigaretter på lång sikt som ännu inte är kända anser kommittén att det ändå går att utgå ifrån att de som byter från vanliga cigaretter till e-cigaretter utsätts för färre hälsorisker. Om man däremot går över till dubbelbruk är hälsoeffekterna svårare att tyda. Risken finns att mängden av vanliga cigaretter inte minskar och att man då istället utsätter sig för ännu fler hälsorisker genom att använda e-cigaretter. Kommittén skriver att det i dagsläget saknas kunskap om mönstren bland de som ägnar sig åt dubbelbruk och att det inte finns några bevis för att dubbelbruket skulle ge några hälsovinster i jämförelse med att bara röka vanliga cigaretter.

Dubbelbruk är mycket vanligt men förhållandena ser olika ut i olika länder. Siffror från 2014 visar att i USA var 93 procent e-cigarettrökarna samtidigt rökare av vanliga cigaretter, i Frankrike var det 83 procent och i Storbritannien 60 procent. (Annual review, Stanton A Glantz & David Bareham, E-cigarettets: Use, Effects on Smoking, Risk, and Policy Implications).

Olika resultat visar åt olika håll

Glantz & Bareham skriver i ansedda Annual Reviews of Public Health att det skulle kunna vara så att många rökare attraheras av e-cigaretter för att de tror att det ska få dem att sluta röka, men att det minskar sannolikheten att de ska lyckas. De hänvisar till en systematisk utvärdering av 38 studier, där man såg att bland dem som både brukade vanliga cigaretter och e-cigaretter var oddsen att de skulle sluta röka 28 procent lägre än bland de rökare som inte använde e-cigaretter.

Den amerikanske expertkommittén ser i sin utvärdering däremot positiva resultat. Man beskriver kort den senaste stora studien i USA med uppgifter om 160 000 personer genomförd 2014 – 2015. Den visar att bland dem som hade använt e-cigaretter de senaste 12 månaderna var chansen större att de hade försökt att sluta röka och också att de hade lyckats med minst tre månaders uppehåll, i jämförelse med dem som inte hade använt e-cigaretter.

Zhu med flera, som gjorde denna undersökning, har också tittat på hur hög andel rökare som har slutat genom att gå igenom resultat från tvärsnittsdata från 2001 – 2002 fram till 2014 – 2015. Den procentuella nivån vad gäller att sluta röka ökade från 4,5 procent till 5,6 procent från 2010 till 2015. Det var samtidigt som användningen av e-cigaretter ökade i befolkningen. Forskarna går noga igenom om det kan finnas några andra orsaker till att fler sluta röka, men landar i att det är svårt att se någon annan förklaring än förekomsten av e-cigaretter. ( Zhu, S. H., Y. L. Zhuang, S. Wong, S. E. Cummins, and G. J. Tedeschi. 2017. E-cigarette use and associated changes in population smoking cessation: Evidence from U.S. current population surveys. BMJ 358:j3262.)

Dessa resultat stämmer med det som kommit fram i en liknande studie i England.
Nyare studier visar ett mer positivt samband mellan e-cigaretter och minskat rökande jämfört med äldre studier, skriver kommittén. Det kan bero på olika saker, som att e-cigarettanvändare nu kan få i sig mer nikotin än vad man kunde med den första generationen e-cigaretter. Det finns måttliga bevis (moderate evidence) för att en högre mängd nikotin ökar chansen att sluta röka.

Samtidigt finns det osäkerhet även i de nya forskningsresultaten, skriver kommittén. Det kan finnas en risk att det inte är e-cigaretterna som har fått rökarna att fimpa. Det kan ha börjat använda e-cigaretterna efter att de har slutat röka. Det saknas också information om vilken typ av e-cigarett som använts, och om de som använde e-cigaretter var mer motiverade att sluta.

Trots bristerna gör kommittén en sammanfattande bedömning att det finns måttliga bevis (moderate evidence) från observationsstudier för att ökat användande av e-cigaretter är förknippat med ökad sannolikhet att sluta röka vanliga cigaretter.

När det gäller att använda e-cigaretter som medel för att sluta röka finns begränsade bevis för det (limited evidence). En stor brist är att det saknas forskning som jämför resultatet för godkända hjälpmedel och metoder för rökavvänjning med användning av e-cigaretter.

Det är mycket viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att utröna vilken roll e-cigaretter har när det gäller att minska rökandet av vanliga cigaretter, skriver kommittén och föreslår att det prioriteras i forskningen.

Kommittén vill se väldesignad forskning där man jämför e-cigaretter med andra behandlingar för att sluta röka, särskilt vill man se randomiserade studier (med slumpmässigt utvalda kontrollgrupper). Forskningen ska inrikta sig på rökare i allmänhet men också på grupper som kan vara svåra att nå med andra metoder för rökavvänjning. Forskningen ska också särskilt rikta in sig på de som är svåra nå med andra hjälpmedel mot rökning och de som far särskilt illa av rökning. Förutom att se på e-cigaretters potential när det gäller rökavvänjning vill kommittén också att forskarna ska jämföra vilken medicinsk betydelse det har om man använder sig av e-cigaretter för att sluta röka eller andra produkter.

Fotnot:

Måttlig bevisning (moderate evicence): Det finns flera stödjande resultat från studier med få eller inga trovärdiga motsatta resultat. En allmän slutsats kan göras, men det går inte att utesluta resultaten kan beror på slump och andra faktorer.
Begränsad bevisning (limited evidence): Det finns resultat från ganska pålitliga studier som talar för ett visst resultat, eller blandade resultat som går mest i en riktning. En slutsats kan dras, men det finns betydande osäkerhet om resultaten beror på andra faktorer än det som var syftet att undersöka.

Expertkommittén för e-cigaretter arbetade för The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine som är en oberoende institution för analyser och rådgivning för viktiga samhällsfrågor. Expertkommitténs fullständiga namn är: Committee on the Review of the Health Effects of Electronic Nicotine Delivery Systems.
Rapporten heter Public Health Consequences of e-cigarettes.

Läs vidare