Den 20 september besökte 18 elever från klass 9A2, tillsammans med representanter från A Non Smoking Generation, hälsominister Lena Hallengren. Under besöket framförde eleverna att en lag om ”tobaksfri skoltid” bör fungera bättre än den gamla om ”rökfri skolgård”. De ställde också frågor och berättade om varför de vill ha en tobaksfri skoltid. 

– Nästa år börjar vi gymnasiet. Vi har många kompisar som går gymnasiet nu som röker. Vi vill inte känna trycket att börja röka och snusa på våra nya skolor. Varför gör politikerna inte mer för att skydda oss i skolan? (Elev i klass 9A2 på Myrsjöskolan)

Var tredje elev i årskurs två på gymnasiet har börjat använda tobak under sin skoltid. För att bättre förstå varför och hur det kan förhindras gör A Non Smoking Generation genom Novus en årlig undersökning av ungas attityder till tobak. 83% av alla tobaksdebuter sker i tonåren och nio av tio 14-18-åringar anger kompisars påverkan som främsta skäl till att börja med tobak. Tobaksbruk smittar och många lär sig röka och snusa i skolan. För att slippa känna grupptrycket att börja med tobak vill sju av tio ungdomar införa tobaksfri skoltid. 

Forskning visar att samtliga tobaksprodukter medför allvarliga hälsorisker. Trots det finns i nuläget ingen lag som skyddar skolbarnen från att utsättas för tobak under skoltiden. Lagen om rökfri skolgård omfattar bara cigaretter och reglerar bara skolgården.  

– Alla vet att man inte får röka på skolgården, men om man vill röka kan man bara gå in i skogen bakom skolan. Vissa skolor har inte ens en skolgård. Varför finns det inte tillräcklig lagstiftning för att skoltiden ska vara tobaksfri? (Elev i klass 9A2 på Myrsjöskolan)

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • En lag om tobaksfri skoltid
  • Krav på ett utbilda om nikotinets och tobakens hälsoeffekter
  • Krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv

Klassbesöket hos Lena Hallengren skall följas upp med olika insatser riktade till allmänheten och politiker för att lyfta betydelsen om en lagstiftning för tobaksfri skoltid. 

Klassens frågor till Lena Hallengren
Se inslag från SVT 
Läs mer om en tobaksfri skoltid
Läs mer om Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025

Kontaktperson vid frågor om besöket:

Helen Stjerna, generalsekreterare, tel: 0733-393644, e-post: helen@nonsmoking.se

Nicole Tallberg, kommunikationsansvarig, tel: 08-109300, e-post: nicole@nonsmoking.se

Tobaksfri skoltid - en del av strategin för Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Att förhindra att barn lär sig röka och snusa under skoltid är en av de viktigaste strategierna i satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, som är en svensk utfasningsstrategi som initierades av Tobaksfakta 2013. Målet är att halvera rökningen i Sverige och regeringen har bifallit det målet, men inte tagit beslut om de nödvändiga åtgärder som behövs för att nå dit. I samarbete med Yrkesföreningar mot Tobak, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och A Non Smoking Genereation analyserar Tobaksfakta de faktorer som bedöms utgöra särskilda svårigheter för att få till nödvändiga politiska beslut. I ett första steg ligger fokus på det faktum att barn lär sig röka och snusa i skolan. Inom ramen för utfasningsstrategin görs också analyser kring tobakens roll när det gäller ojämlik hälsa, ekonomi och hållbar utveckling, samt nya tobaks- och nikotin-produkter. Att det är viktigt att inkludera alla tobaksprodukter i den svenska utfasningsstrategin har även WHO poängterat.

Läs vidare