Enligt tobakskonventionsens artikel 5.3 bör politiker och tjänstemän inte ha kontakt med eller låta sig påverkas av tobaksbolagen, vars intressen går på tvärs emot folkhälsan. Det innebär att industrin ofta är utestängd från de beslutande rummen där de själva direkt har möjlighet att argumentera mot tobaksprevention. Därför använder de i stor utsträckning frontgrupper, ofta libertarianska och marknadsliberala tankesmedjor, för att indirekt få ut sina argument utan att själva synas.

Dessa organisationer kan ytligt sett verka oberoende, men är på olika sätt finansierade av tobaksindustrin. Denna finansiering är inte öppen, och den kan ske i flera led, vilket gör att organisationerna kanske inte alltid själva är medvetna om vad de är språkrör för.

–Frontorganisationerna har enorm påverkan på frågor som rör tobakskontroll och folkhälsa, säger Phil Chamberlain vid University of Bath, ansvarig redaktör för Tobacco Tactics, en databas som publicerar forskning om tobaksindustrin, dess metoder, viktiga aktörer och grupper som de med säkerhet vet är kopplade till tobaksindustrin. Han är också en av organisationens STOP:s –  Stopping Tobacco Organization and Products  – partners.

Det som publiceras i Tobacco tactics databas är resultat av forskning som har gått igenom en akademisk granskningsprocess. Transparens och öppenhet om källor och finansiering är viktigt, poängterar han, eftersom de vet att deras resultat kommer att möta motstånd från tobaksindustrin.

–Vi har ungefär hundra aktörer kartlagda i ett första skede i databasen. Det är tankesmedjor som arbetar globalt, regionalt eller på nationell nivå. Vi räknar med att nästa månad lägga till några dussin till, berättar han på telefon.

Utmanar folkhälsopolitiken

Den svenska tankesmedjan Timbro finns med i databasen genom sitt medlemskap i Epicenter, ett europeiskt nätverk av tankesmedjor som startade 2014. Det amerikanska tobaksbolaget Philip Morris International har bekräftat medlemskap i nätverket.

–Timbro är genom sitt medlemskap en del av ett nätverk av tankesmedjor som opponerar sig emot, utmanar eller underminerar folkhälsopolitik, särskilt gällande tobak. Ett av problemen med dessa organisationer är att veta vem de får bidrag ifrån och vad deras agenda är, säger Phil Chamberlain.

Epicenter finansieras helt av Institute of Economic Affairs, IEA, en brittisk tankesmedja som i sin tur får bidrag från tobaksindustrin.

Epicenter och dess medlemmar är partners med Atlas Network, ett globalt nätverk med närmare 500 medlemmar i 94 länder, som tidigare har angett att de har fått bidrag från tobaksindustrin.

IEA och Atlas Network har samma grundare. I en artikel med rubriken “Why Business Needs Think Tanks” förklarar två höga chefer på Atlas syftet med tankesmedjorna: ”De kan vara de mest effektiva men ändå subtila verktygen för att påverka utvecklingen av den allmänna politiken och regeringarnas överläggningar genom att försöka vinna respekt hos journalister och tjänstemän och förändra opinionen till förmån för marknadskrafterna.”

I detta fall alltså tobaksindustrin.

–Dessa tankesmedjor verkar vara oberoende, men när man tittar på argumenten som de framför tenderar dessa att vara ett eko av tobaksindustrins argument. Kanske är det bara ett sammanträffande, eller kanske de bara tycker likadant, men det underlättar förståelsen att se att tobaksindustrin i något läge sätter in pengar och i ett annat läge får ut sina argument, säger han.

Hökmark talade på Epicenterkonferens

Phil Chamberlain tar upp Nanny State Index, som publiceras av Epicenter, som ett exempel på ett verktyg att attackera folkhälsopolitik, vilket sedan förs vidare genom nätverket. Nanny State Index från 2017 presenteras på Timbros hemsida, där den har hashtaggen #förmynderi:

”Sverige är ett av de länder i Europa som har mest skatter och förbud på vardags- och nöjesliv, visar nya Nanny State Index 2017 som rankar EU-länderna efter hur mycket de försöker styra människors livsstil.” /…/ ”The Nanny State Index är den första översiktliga sammanställningen av livsstilsreglering i Europa. Genom 32 kriterier från områdena mat, läsk, alkohol, tobak och e-cigaretter identifieras de bästa och värsta länderna att äta, dricka, röka och röka e-cigaretter i.”

När Nanny State Index för 2017 presenterades i Bryssel i maj 2017 var Gunnar Hökmark, dåvarande EU-parlamentariker för Moderaterna, en av talarna vid evenemanget, som hette “The Best and Worst Countries to Eat, Smoke and Vape in the EU”.

Även Gunnar Blix, riksdagsledamot för Moderaterna under åren 2006–2014, har talat vid ett av Epicenters evenemang, ”Innovation in harm reduction”, i oktober 2016.

–En sak som är problematiskt med tankesmedjorna är bristen på transparens när det gäller finansiering och agenda. En annan sak är att WHO i tobakskonventionen har slagit fast att det inte är legitimt att besluta om regler och lagar som rör folkhälsopolitik med tobaksindustrin närvarande. Industrin har i decennier försökt underminera politik och lagar som skulle begränsa deras aktiviteter. Genom att använda sina allierade kommer industrin tillbaka in i de beslutande rummen, säger Phil Chamberlain.

En del av organisationerna som för tobaksindustrins argument vidare är kanske inte medvetna om att det är det de gör.

–Det är inte alla som kan granska argumenten kritiskt eller har resurser att ta reda på var de ursprungligen kommer ifrån. Men vad som händer är att de därigenom ger trovärdighet till tobaksindustrins påståenden, vilket kan bli väldigt problematiskt. Man behöver göra en kritisk utvärdering av dessa påståenden, istället för att bara upprepa dem som fakta. Industrin är så duktig på att formulera fraser som stärker deras påståenden om skatter, marknadsföring eller illegal handel med tobaksprodukter, och de kommer att använda alla verktyg som de har för att få ut dessa påståenden. Företagarorganisationer behöver vara noga med att kontrollera fakta, för att undgå att användas som frontgrupper, säger Phil Chamberlain.

–Tobaksindustrin har en produkt som dödar användarna, och de använder desinformation för att fortsätta kunna göra det. Andra organisationer behöver tänka en extra gång innan de involverar sig med tobaksindustrin, för den kommer inte att agera ärligt eller hederligt. Det är därför vi publicerar forskningsrapporter för att göra den här informationen tillgänglig. Det är viktigt att de som formulerar politiken är välinformerade för att kunna hantera tobaksindustrin.

Vilket inflytande har tobaksindustrins allierade?

–Den är enorm – de tillåter tobaksindustrin att vara med där besluten fattas och påverka dem, när de egentligen borde vara helt uteslutna från sådana platser. De sprider tvivel och desinformation, vilket sedan länge är en taktik som industrin använder, för att orsaka förvirring bland beslutsfattare. Om ett land vill skärpa lagarna för marknadsföring eller höja skatter på tobaksprodukter dyker det upp allierade som framför tobaksindustrins argument. Det blir svårt för beslutsfattare och andra att veta vilka det är som talar egentligen, säger Phil Chamberlain.

Välrenommerad tobaksgrupp

Tobacco Control Research Group vid Bath-universitetet finns under institutionen för hälsa, men det är inte medicinska frågor som står i fokus för forskningen.

–Vi bedriver akademisk forskning på tobaksindustrins aktiviteter, ibland i samarbete med andra institutioner. Vi tittar på till exempel på investeringar, personer som är involverade, vad de gör med vinsten, som de flyttar omkring för att undgå skatt, hur interagerar de med regeringar, myndigheter, olika organisationer och gör en politisk analys. Vi tittar på smuggling, mutor, marknadsföring, strategier, berättar Phil Chamberlain.

Tobacco Control Research Group har uppmärksammats internationellt på grund av bredden i forskningen.

–Vi tillhandahåller information som politiker, myndigheter, journalister och andra kan använda för beslutsfattande eller i sitt arbete. Vi har ett strikt akademiskt förhållningssätt, och vi gör en rigorös analys som gör att folk kan förstå tobaksindustrin. Det är en industri som är värd över 700 miljarder dollar globalt. Cigarettkonsumtionen har gått ner med 20 procent de senaste tjugo åren, men nedgången är koncentrerad till höginkomstländer. I låginkomstländer har den gått upp med åtta procent. Det här kommer även fortsättningsvis att vara en viktig hälsofråga i väldigt många länder, säger han.

Tobacco Control Research Group använder förutom forskare även undersökande journalister.

–Vi arbetar strikt akademiskt, men håller ett högt tempo, och det är väl där journalistiken kommer in. Den kommer även in genom att vi tänker på vår publik och försöker se till att våra resultat är relativt lätt tillgängliga för en bred allmänhet. Tobaksindustrin är mäktiga spelare som politikerna behöver ta hänsyn till. De har pengar, de kan påverka, och det är därför vår forskning är så viktig, att visa att de inte agerar utifrån det allmännas bästa, utan utifrån sitt eget bästa.

Han tar smuggling som exempel.

–Tobaksindustrin är mycket involverad i den illegala handeln med smuggelcigaretter, men de väljer att säga att de är en del av lösningen. Regeringar känner sig tvungna lyssna på dem, men de fastnar i en väldigt komplicerad relation. Det är samma med Swedish Match i Sverige. Jag är säker på att de gör sitt bästa för att politikerna ska känna sig väl omhändertagna.

Läs mer om hur tobaksindustrin arbetar strategiskt

Nyhetsbyrån Reuters avslöjade 2017 hur Philip Morris International för att underminera och urvattna förslag om tobakskontroll.

Här kan du läsa de läckta dokument som Reuters hänvisar till i artikeln ovan.

Rapporten Dödligt inflytande – tobaksindustrins sista strid

 

Tobaksindustrins nätverk och tankesmedjor

Atlas Network

Atlas Network grundades 1981. I nätverket ingår cirka 490 tankesmedjor i 94 länder. Atlas får mellan 9 och 15 miljoner US-dollar varje år i donationer, och har tidigare år angett att bidragen kommer från bland andra British American Tobacco, Japan Tobacco International och Philip Morris International.

Här kan du läsa mer Atlas Network i Tobacco Tactics

 

Institute of Economic Affairs, IEA

En brittisk tankesmedja som grundades 1955, och som sedan länge har fått finansiering från tobaksindustrin. Philip Morris International betraktade redan 1995 IEA som ”särskilt användbart för PM”, som en av sju grupper som ”proaktivt skulle vidarebefordra våra positioner”.

I läckta dokument från Philip Morris International 2012 betraktade tobaksföretaget IEA som en potentiell budbärare till medier i sin strategi för att förhindra lagstiftningen om standardiserade neutrala tobaksförpackningar i Storbritannien. IEA var också mycket aktivt i och deltog i aktiviteter för att påverka opinionen och beslutsfattare och skapa tvivel om oberoende vetenskapliga bevis.

IEA debatterade också emot rökförbudet på pubar vilket tankesmedjan hävdade var en attack mot medborgerliga friheter.

Här kan du läsa mer om Insitute of Economic Affairs i Tobacco Tactics

 

Epicenter

Grundades 2014 av IEA (Institute of Economic Affairs) med sex medlemmar, däribland svenska Timbro. Philip Morris International har sagt att de är medlemmar. Finansieras helt av IEA. Ger sedan 2016 ut Nanny State Index, som rankar EU-länderna efter hur mycket de ”försöker styra människors livsstil”. Nanny State Index verkar vara ett motinitiativ till Tobacco Control Ranking Scale, ett initiativ som startades av European Cancer Leagues 2006, och som övervakar genomförandet av tobakskontrollpolitiken på nationell nivå över hela Europa.

Här kan du läsa mer om Epicenter i Tobacco Tactics

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs vidare