Höga priser på tobaksprodukter är en effektiv metod att samtidigt både få ner tobaksanvändningen och förbättra folkhälsan i ett land. Dessutom leder det även till skatteintäkter för landet och lägre kostnader för sjukvård.

Men höjda priser är ett hot mot tobaksindustrin, vars intresse är att så att många som möjligt har råd att använda deras produkter.

När höjda skatter och prishöjningar på tobak är på tal som tobakspreventiva åtgärder brukar industrins argument höras från olika grupper och individer som medvetet eller omedvetet agerar som tobaksindustrins frontfigurer.

Ett vanligt argument är då att höjda priser leder till ökad smuggling och illegal handel med tobaksprodukter. Det argumentet stämmer inte. I själva verket är det många andra faktorer som påverkar den illegala handeln, vilket Tobaksfakta har tagit upp i ett faktablad från april 2019, Olaglig handel med tobaksprodukter.

Olaglig handel förekommer i både lågskatte- och högskatteländer, men är i allmänhet högre i länder med svaga rättssystem och hög grad av korruption.

Om det finns bra lagregleringar, höga böter för smuggling, ingen korruption, bra gränskontroll och effektiva tillsynsmyndigheter blir det mindre smuggling även om priset är högt.

Låg- och medelinkomstländer har en högre andel olagliga cigaretter i cirkulation och effekterna av den olagliga handeln drabbar dessa länder mest. Ungefär 10 procent av handeln med cigaretter är illegal i höginkomstländer, medan den är cirka 17 procent i låginkomstländer.

Erfarenheten visar att olaglig handel med tobaksprodukter bäst bekämpas genom:

  • licensiering av alla aktörer som deltar från produktion till försäljning
  • ett spårnings- och märkningssystem av alla produkter
  • effektivare tull och brottsbekämpning
  • transparanta system så att tobaksindustrin inklusive dess allierade inte kan påverka systemen och beslut om folkhälsan, och
  • hårdare straff för överträdelser

Statens kostnad för tobaksbruk: 75 miljarder

Ett annat argument från tobaksindustrin är att punktskatten bidrar med skatteintäkter. I Sverige får statskassan in cirka tolv miljarder kronor per år från tobaksskatten, medan enligt nya beräkningar är kostnaderna cirka 75 miljarder kronor per år.

I faktarutan nedan kan du läsa fler myter och hur det egentligen förhåller sig.

– Tobaksindustrins skrämsel inklusive överdrifter om omfattningen av illegal handel får inte leda till att våra politiker låter sig luras och därför tvekar om att använda ett av de mest effektiva verktygen för att minska tobaksbruket, nämligen skattehöjningar, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

Kriminell verksamhet som illegal handel ska lösas med stränga straff internationellt samarbete och inte skatteinstrumentet, anser hon.

–Skattehöjningar på tobak leder till bättre folkhälsa och att färre barn börjar med tobak, och också mer skatteintäkter av tobak, men däremot inte till ökad illegal handel. Varför tvekar våra politiker? Snart har Sverige det lägsta cigarettpriset i Norden, vilket knappast gynnar folkhälsan utan bara tobaksindustrin, säger Margaretha Haglund.

 

Läs mer:

Ross H and Blecher E. Illicit Trade in Tobacco Products Need Not Hinder Tobacco Tax Policy Reforms and Increases.
Tobacconomics Policy Brief. Chicago, IL: Tobacconomics, Health Policy Center, Institute for Health Research and Policy, University of Illinois at Chicago, October 2019.

World Bank Group: Confronting Illicit Tobacco Trade, A Global Review of Country Experiences, February 2019.

 

Sex vanliga myter från tobaksindustrin:

Myt 1:
Högre tobaksskatt minskar inte konsumtionen.

Fakta: Konsumenter är priskänsliga och det är väl belagt att beskattning både leder till att mängden tobak som konsumeras och andelen av befolkningen som använder tobak minskar.

Men tobaksindustrin gör sitt bästa för att stoppa den här sortens skattepolitik.

Myt 2:
Högre tobaksskatt resulterar i mer illegal handel med tobaksvaror.

Fakta: Sambandet mellan pris på tobaksvaror och illegal handel med tobaksprodukter är begränsat. Faktorer som bidrar till smuggling och illegal handel är däremot hur stabilt ett lands rättssystem är, det totala tobaksbruket, omfattningen av brottsligheten, medborgarnas skattemoral och geografiska förhållanden.

Dessutom har tobaksbolagen själva varit involverade i den illegala handeln genom att underlätta och främja smuggling av egna produkter.

Myt 3:
Högre tobaksskatt skadar de fattiga mest.

Fakta: Personer med låga inkomster är mer känsliga för prishöjningar. Ett högre pris på tobaksprodukter innebär att tobakskonsumtionen i denna grupp minskar, vilket leder till bättre hälsa i den gruppen. Ett högre pris bidrar alltså till att minska den ojämlika hälsan, som är ett stort samhällsproblem idag.

Myt 4:
Tobaksskatt är ett verktyg för ”statlig mobbning”.

Fakta: Tobaksbeskattning gynnar samhället som helhet, både ekonomi, folkhälsa och individer.

Myt 5: Tobaksindustrin betalar punktskatt och bidrar till stor del till nationella budgetar.

Fakta: Skatten, inklusive moms, är konsumtionsskatter och betalas helt av konsumenterna, inte av tobaksindustrin. /

Myt 6:
Tobaksskatt förstör jobb vilket skadar jordbrukare.

Fakta: Minskningen av tobaksförbrukningen har begränsad påverkan på sysselsättningen inom tobakssektorn och därtill hörande industrier.

Källa: Smoke Free Partnership

 

 

Läs vidare