Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005, är tobaksprodukter så farliga att de inte får marknadsföras. För att skydda barn och ungdomar från tobaksbruk är det idag förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter i de flesta länder. Måttlig produktinformation är dock tillåten på säljställen.

Synlig tobak i butikerna är reklam enligt tobakskonventionens riktlinjer. Förpackningarna är också en viktig marknadsföringskanal för tobaksindustrin, som lägger ner mycket möda på att utforma dem på ett sätt som lockar nya kundgrupper.

Olika former av tobaksreklam och tobaksexponering innebär en risk för att den som utsätts för exponeringen själv börjar använda tobak.

Måttlig marknadsföring tillåtet på försäljningsställen

I Sverige blev det förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter på 1990-talet. Begränsad marknadsföring får ske i butiker men den måste vara placerad vid produkterna, vara neutral och inte påträngande eller uppmuntra till användning. Detta undantag från reklamförbudet syftar till att existerande tobakskonsumenter ska kunna göra informerade val och köp.

Övriga nordiska länder har redan infört eller är på väg att införa exponeringsförbud – Sverige släpar alltså efter grannländerna.

Tobakskonventionens artikel 13 handlar specifikt om marknadsföring och har också åtgärder som de parter som har skrivit under konventionen ska vidta. Där ingår exponeringsförbud.

Politikerna har hittills tvekat att fullfölja det som Sverige har åtagit sig när tobakskonventionen ratificerades, trots att det finns ett stort stöd för exponeringsförbud bland invånarna. I A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning svarar 84 procent av unga och 80 procent av vuxna att de är positiva till ett exponeringsförbud av tobak i butiker.

Även i Tobaksfaktas undersökning från våren 2020 uttrycker sju av tio av de tillfrågade stöd för exponeringsförbud av tobaksprodukter. När Tobaksfaktas undersökning diskuterades i ett webbinarium med riksdagspolitiker från alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Miljöpartiet, var samtliga deltagare överens om att exponeringsförbud är rätt väg att gå.

–Vi ska angripa alla sätt som används för att locka unga att börja använda tobak. En åtgärd är att ta bort smaktillsatser och införa exponeringsförbud. Vi behöver bli mycket mer militanta och hårdare med vad som ska göras, sa Solveig Zander (C) till exempel.

När Tobaksfakta nu kontaktar deltagarna på webbinariet för att höra hur det har gått med det partiöverskridande arbetet att få till ett exponeringsförbud visar det sig att man inte har agerat ännu.

”Nej, vi har inte hunnit skriva oss samman. Vi har fullt upp med de problem som pandemin förorsakar”, skriver Barbro Westerholm (L) i ett mejl.

”Riksdagen fungerar inte bra på distans. Tyvärr finns inget nätverk än. Planerar att ta tag i det”, skriver Sofia Westergren (M).

”Nej det har inte hänt något mer i frågan. Men vi ska snart ha debatt om ANDTS-frågor. I april är det tänkt att debatten ska vara”, skriver Lena Emilsson (S).

Forskningen stödjer tobakskonventionens åtgärder

Exponeringsförbud är ett effektivt sätt att skydda barn och ungdomar. Det visar erfarenheter från de länder som har infört åtgärden. Men exponeringsförbud är inte bara bra för barnen, det stödjer även dem som vill sluta använda tobak.

Enligt en metaanalys från 2015 av 13 olika studier publicerade mellan 1990 och 2014 har barn och ungdomar som oftare utsätts för tobaksreklam i butiker en högre sannolikhet att ha provat att röka och ökad risk att ta upp rökning i framtiden, jämfört med dem som är mindre utsatta. Resultaten indikerar starkt att lagstiftning som förbjuder tobaksmarknadsföring på försäljningsställen effektivt kommer att minska rökning bland unga, enligt analysen.

En annan metaanalys, över 20 olika studier mellan 2008 och 2013 fann att samtliga rapporterade en positiv koppling mellan exponering för tobaksprodukter och att vara öppen för rökning.

Enligt en amerikansk studie är exponering av tobaksprodukter vid försäljningsställen förknippad med lägre chanser att lyckas med sitt rökstopp.

Erfarenheter från fyra länder

Den synliga exponeringen av tobaksprodukter är förbjuden i närmare 40 länder i världen. Där förvaras förpackningarna utom synhåll och tas fram när kunderna frågar efter dem.

Som första land i världen införde Island år 2001 exponeringsförbud på tobaksvaror. Även Norge och Finland har infört exponeringsförbud och i Danmark är det redan innan lagstiftningen har införts många handlare som frivilligt har försäljning av tobaksvaror under disk och där finns också exponeringsförbudet i landets handlingsplan för en rökfri generation.

Ett annat land som har exponeringsförbud är Australien, som är ett av de länder i världen som har gått längst med åtgärder för tobakskontroll.

I WHO-rapporten Best practices on implementation of the tobacco advertising and display ban at point of sale (Article 13 of the WHO FCTC) A four-country study: Ireland, Norway, Finland and the United Kingdom studeras implementeringen och erfarenheter av exponeringsförbudet i fyra länder: Irland, Norge, Finland och Storbritannien. Utredaren har tittat på exponeringsförbudet ur allmänhetens, rökarnas och handelns perspektiv och om införandet innebar några hinder från exempelvis tobaksindustrin.

I samtliga länder finns det något undantag från exponeringsförbudet i till exempel specialaffärer för tobaksprodukter – det är inte i något av länderna ett totalt förbud för marknadsföring av tobak.

I samtliga länder utom Finland mötte exponeringsförbudet på olika former av juridiska utmaningar från tobaksindustrin, som fördröjde men inte hindrade införandet.

De farhågor som företagsorganisationer framförde före exponeringsförbudet antingen uteblev eller löstes snabbt. Kostnaderna för det nya försäljningsarrangemanget var blygsamma och täcktes ofta i viss utsträckning av tobaksindustrin. Det fanns inga belägg för att butiksinnehavarna hade lidit ekonomiska förluster till följd av exponeringsförbudet.

Exponeringsförbudet hade inte heller försvårat för rökare att köpa tobak. Resultaten tyder på att åtgärden kan vara till nytta särskilt för dem som nyligen har slutat använda tobaksprodukter, enligt rapporten.

Allmänhetens stöd för exponeringsförbudet var högt redan före införandet och efterlevnaden av den nya lagstiftningen var hög.

Utredningens förslag ströks

Den senaste utredningen om tobakslagen föreslog att exponeringsförbud för tobaksprodukter skulle införas i Sverige. I regeringspropositionen hade dock exponeringsförbudet strukits och lagen antogs i december 2018 utan exponeringsförbud.

Annika Strandhäll (S), folkhälsominister då den nya tobakslagen arbetades fram, är stolt över att det blev en skärpning av tobakslagen, med bland annat rökfria platser utomhus, men beklagar att man inte nådde ända fram:

–Det var en kraftig envishet från några av oss i förhandlingarna och internt lobbyarbete för att manövrera igenom frågan. Tidsaspekten spelade roll, vi ville få ett beslut före valet, eftersom vi inte visste om det blev regeringsskifte. Det var intensiva förhandlingar och exponeringsförbudet var en fråga vi fick ge oss på. Jag önskar att vi hade gjort ännu mer, men man får ta det successivt, sa hon till Tobaksfakta i en artikel hösten 2020.

Faktaruta Tobakskonventionens artikel 13

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen, trädde i kraft 2005. Den handlar om hur världens länder tillsammans ska kunna hejda tobaksepidemin. Sverige ratificerade konventionen 2005.

Tobakskonventionens artikel 13 tar upp marknadsföring av tobaksprodukter.

Tobakskonventionens parter är överens om att ett totalförbud mot reklam, marknadsföring och sponsring minskar tobaksbruket. Parterna ska därför inom fem år efter ratificeringen införa totalförbud mot reklam, marknadsföring och sponsring för tobak, och införa totalförbud mot gränsöverskridande reklam, marknadsföring och sponsring för tobak.

Om landets grundlag inte medger ett totalförbud ska landet införa mycket starka restriktioner för all reklam, marknadsföring och sponsring.

Ett heltäckande reklamförbud ska enligt tobakskonventionen gälla alla kommersiella aktiviteter som syftar till att direkt eller indirekt marknadsföra en tobaksvara eller tobaksanvändning. Aktiviteten behöver inte ha detta uttalade syfte – det räcker att det är sannolikt att den leder till marknadsföring av tobak.

Parterna rekommenderas att införa bland andra följande åtgärder:

  • Förbjuda exponering av tobaksvaror i butiker och på övriga säljställen.
  • Lagstifta om standardiserade, reklamfria (”neutrala”) tobaksförpackningar.
  • Förbjuda internetförsäljning av tobak.
  • Förbjuda tobaksbolag att ägna sig åt social sponsring.
  • Förbjuda “brand stretching” (varumärkesexpandering) och “brand sharing” (delande av varumärke) med anknytning till tobaksprodukter.
  • Förhindra att den fria mediedebatten utnyttjas för marknadsföring av tobak.
  • Sätta upp regler för hur tobak får visas i underhållningsmedier som TV-program, filmer, datorspel och på teater.

Källa: Tobaksfaktas skrift Tobakskonventionen … från individens livsstil till samhällets ansvar…

 

 

Läs vidare