Dansar väljare och partier i takt? Det var temat för Tobaksfaktas digitala seminarium Digi-dalen den 16 juni. Riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Miljöpartiet deltog, och de fick svara för sina respektive partiers inställning till tobaksförebyggande åtgärder. Efter seminariet stod det klart att åtminstone ett parti verkar ha en representant som vill mer än det egna partiet.

Vill ha exponeringsförbud för tobaksprodukter

Kristina Ahlström, kommunikatör på Tobaksfakta, inledde med att redogöra för fyra av frågorna i Tobaksfaktas Kantar Sifoundersökning, där 2000 representativt utvalda personer över 18 år under april och maj fick svara på ett antal frågor om deras inställning till tobak och olika tobakspreventiva åtgärder.

Enligt undersökningen tycker 87 procent av deltagarna att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att Sverige arbetar mer aktivt med de åtgärder som föreslås i Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005. 78 procent tycker att samhället ska upplysa rökare om deras möjligheter att minska risken för sämre hälsa, till exempel i samband med ett virusutbrott. 77 procent säger ja till mer åtgärder när det gäller tobaksanvändning och samhällets kostnader. 72 procent tycker att det ska finnas ett exponeringsförbud mot all tobak till exempel cigaretter, snus och e-cigaretter i butiker i Sverige.

Kvinnor är generellt mer positivt inställda till tobakskontroll än män, liksom äldre mer än yngre, icke-rökare och icke-snusare mer än de som använder tobak, och väljare som skulle rösta på Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna mer än dem som röstar på Sverigedemokraterna och Moderaterna.

”Dansar hyggligt i takt”

Moderator Marianne Rundström, känd tv-journalist, inledde med att fråga partiföreträdarna om deras respektive partier dansar i takt med sina väljare.

”Delvis” blev svaret från Centerpartiets Solveig Zander. ”Vi kan göra mer för att föra upp folkhälsofrågor och rätten till en rökfri miljö på agendan”, sa Sofia Westergren, Moderaterna. Vänsterpartiets Karin Rågsjö tyckte att partiet var i ”hygglig takt” med väljarna och Cecilia Engström från Kristdemokraterna svarade ”Absolut, men vi kan göra mer.”

Moderaterna sa nej

Väljarna vill alltså ha exponeringsförbud för tobaksprodukter, men när riksdagen röstade igenom den nya tobakslagen i december 2018 blev det inget exponeringsförbud, trots att utredaren hade föreslagit det och majoriteten av remissinstanserna också var stödjande.

Moderaterna var ett av partierna som sa nej till det.

–Vi värnar marknadskrafter och rätten att marknadsföra produkter, men vi kan göra mer och ta större hänsyn till dem som har slutat röka. Vi kan göra skillnad på produkter som skadar och skapar ett beroende – då har man som brukare inte ett fritt val längre, sa Sofia Westergren (M).

–Det verkar som om det är du som inte dansar i takt med ditt parti, kommenterade Marianne Rundström och frågade därefter Karin Rågsjö (V) varför det var så självklart för hennes parti att så kraftfullt ta ställning för ett exponeringsförbud.

–Marknadsföring av tobaksprodukter har stor betydelse för att fånga unga till ett tobaksbruk. Vi vet från länder där de har exponeringsförbud att det fungerar riktigt bra för att hindra unga från att börja använda tobak. För oss är det självklart och när alla är överens om att man vill skydda barn och unga trodde jag inte att det skulle bli en så stor fråga som det blev i riksdagen.

Även Mats Wiking, Socialdemokraterna, blev överraskad över motståndet mot exponeringsförbud när lagförslaget förbereddes i riksdagens socialutskott.

Kristdemokraterna röstade emot exponeringsförbud, för partiet vill skilja på olika tobaksprodukter, förklarade Cecilia Engström.

–Vi vill ha exponeringsförbud för röktobak, men inte för snus, som är en mindre skadlig produkt, sa hon.

Moderatorn Marianne Rundström undrade varför det är så svårt att komma överens om ett exponeringsförbud i Sverige.

–Frågan om exponeringsförbud är väldigt känslig, många vill inte komma på kant med snusindustrin, sa Mats Wiking (S).

Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert, påminde om att syftet med ett exponeringsförbud är att skydda ungdomar från att börja använda tobak:

–Det finns studier, bland annat från Kanada, där exponeringsförbudet infördes successivt i alla 13 delstater, där andelen unga rökare sjönk efteråt, eftersom betydligt färre började röka. Exponeringsförbud har effekt när det gäller barn och ungdomar, liksom för dem som försöker sluta, sa hon och berättade att frågan i undersökningen gällde all tobak, och att det inte är tillåtet vare sig enligt EU-lagstiftningen eller Tobakskonventionen att särskilja olika tobaksprodukter.

Karin Rågsjö (V) sa att tobaksindustrin utövar ett starkt tryck på politikerna.

–Snusindustrin är extremt ”på” för att få kontakt med oss politiker. De får det att verka som om snus är lika nyttigt som kruska, sa hon.

–Frågan är om snus orsakar cancer eller inte. Men snus är ändå ingen hälsoprodukt, sa Solveig Zander (C).

–Många i mitt parti värnar snuset, men även om snuset är mindre farligt än cigaretter tror jag inte att snuset tillför folkhälsan något, sa Sofia Westergren (M).

”Tillräckliga rön”

Ett 40-tal personer deltog i seminariet, bland dem Helen Stjerna från A Non Smoking Generation. Hon frågade vilken forskning som visar att vissa produkter är mindre farliga, men det kunde inte panelen riktigt svara på, så Göran Boëthius, pensionerad lungläkare och ordförande för Tobaksfakta, tog till orda.

–De rön som finns är tillräckliga, det är inga bagateller som snuset för med sig, det handlar om att det bland annat påverkar ämnesomsättningen och ger en större risk för diabetes. Det är också större risk att fostret skadas om mamman snusar under graviditeten. Vi ska inte heller glömma nikotinberoendet. Det är inte särskilt listigt av samhället att skicka in barn och unga i ett starkt och livslångt beroende, sa han.

Snusindustrin för ofta fram att snuset är ett alternativ till cigaretter. Margaretha Haglund, Tobaksfakta, berättade att åtta av tio som börjar med tobak är tonåringar.

–De flesta som snusar har aldrig rökt. Kvinnor som slutar röka klarar att göra det utan snus. Ett exponeringsförbud handlar om att skydda barnen – det drabbar varken vuxna etablerade snusare eller rökare, sa hon.

Sofia Westergren (M) tyckte att exponeringsförbud är en bra idé.

–Mitt eget parti har haft en annan ståndpunkt, men jag kommer att jobba för ett exponeringsförbud, för jag tycker att det är viktigt att våra barn och ungdomar skyddas mot exponering och att bli fast i ett beroende, sa hon.

Eget bruk påverkar inställning

Marianne Rundström tog upp frågan om det egna tobaksbruket påverkar hur politiker ser på tobakspolitiken.

–Det är ett större tryck inom partiet om fler använder tobak, men det påverkar inte partilinjen i stort, sa Cecilia Engström (KD).

–Det spelar alldeles för stor roll, man har en starkare förnekelse om man är fast i ett beroende. Men min uppfattning är att den nuvarande partiledningen är ganska fri från tobaksbruk, sa Sofia Westergren (M).

Hur viktig är då tobaksfrågan i partipolitiken?

–Det är mycket viktigt, eftersom det är en klassfråga. Det är de som har låga inkomster som röker idag, sa Karin Rågsjö (V).

Övriga var överens om att tobaksbruk är en del av folkhälsopolitiken som kan lyftas mer.

Miljöaspekten lyser med sin frånvaro

Flera deltagare i publiken tog upp tobakens miljöpåverkan, något som partiföreträdarna medgav knappt fanns med i partiernas tobaksdiskussioner.

–När vi pratar om miljö är det rökfria miljöer, men aldrig om klimatpåverkan och skogsskövling, sa Solveig Zander (C).

–Frågor kommer och går i politiken. Vi måste jobba mer effektivt för att få upp tobaken på dagordningen, och miljö- och klimatperspektivet kan vara ett sätt att få med unga och nå längre, sa Karin Rågsjö (V).

–Vi skulle kunna göra mycket mer för att hjälpa odlarna att hitta andra produkter än tobak att odla. Och med klimatperspektivet skulle vi kunna få extra skjuts i arbetet med att få ner tobaksproduktionen, sa Mats Wiking (S).

–Klimatperspektivet lyfts nästan aldrig, vi pratar mest nedskräpning av luft, trottoarer och parker, sa Bengt Eliasson, Liberalerna.

Snuslobbyn ligger på

Enligt Tobakskonventionens artikel 5.3 ska tobaksindustrin inte kunna påverka folkhälsopolitiken, och kontakter med industrin ska undvikas. Marianne Rundström frågade panelen hur deras kontakter med tobaksindustrin ser ut.

–Snuslobbyn ligger på mycket och vill ha möten, sa Mats Wiking (S).

Även Bengt Eliasson (L) vittnade om denna aktivitet.

–Det är mejl, telefon, inbjudningar, de vill ha personliga möten, sa han.

Nyligen deltog en representant från Liberalerna i ett möte om fimpavfall som tobaksbolaget Philip Morris arrangerade.

–Jag vet inte varför den enskilde ledamoten deltog i mötet, men det är väl bra att lyssna och lära av andra sidan. Det är viktigt att delta i debatten och vara på plats, sa Bengt Eliasson (L).

Karin Rågsjö (V) drar en tydlig gräns i sina möten med företag.

–Jag träffar gärna marknaden, men jag har en princip, jag träffar inte tobaks- och alkoholbolag. När man jobbar med politik ska man akta sig för att hamna i olyckliga situationer och det är jättefarligt att öppna dörrarna för tobaksindustrin och samtidigt arbeta med folkhälsopolitik. Det kan snabbt bli platt fall, sa hon.

–Det är olämpligt att vara på ett seminarium med Philip Morris, sa Sofia Westergren (M), som inte hade fått något direktiv från sin partiledning om att undvika kontakter med till exempel snusindustrin.

Margaretha Haglund, Tobaksfakta, trodde inte att politiker förstår Tobakskonventionens artikel 5.3.

–Sverige brister i genomförandet, det saknas etiska riktlinjer för kontakter med tobaksindustrin. Snusindustrins intensiva lobbyarbete har gjort industrin mer rumsren, men det är inte de enskilda riksdagsledamöterna som ska bestämma om förhållningssättet, sa hon.

Slut på tobaksbruk till 2025

Sverige ska fasa ut tobaksbruk till 2025 – men hur ska det gå till, undrade Marianne Rundström.

–Sjukvården måste arbeta mer förebyggande för att få människor att förstå vad de själva kan göra för sin hälsa, föreslog Solveig Zander (C) och berättade om ett lyckat projekt i Västerbotten där hälsosamtal genomfördes med 40-, 50- och 60-åringar.

Hon tog också upp pensionsfondernas betydelse.

–Hur placerar vi våra pensionspengar? Fortfarande ofta i tobaksindustrin, sa hon.

Mats Wiking (S) lyfte skolans roll.

–Genom skola och fritidsverksamhet och andra ställen där ungdomar träffas kan man nå ut med information till ungdomar. Men man måste ta ansvar för att informationen når alla elever, idag finns det vissa skolor som fungerar förträffligt, och andra som inte fungerar alls, sa han.

Även politiker behöver utbildas, tyckte han, och tog också upp frågan om högre skatt och exponeringsförbud.

Information i all ära, men det behövs mer än så, tyckte Karin Rågsjö (V).

–Det behövs strukturella åtgärder som till exempel exponeringsförbud parallellt med information till unga, sa hon.

Solveig Zander (C) efterlyste mer samarbete över partigränserna.

–Den här skulle kunna vara en fråga för ett brett tvärpolitiskt samarbete för att ta fram en gemensam handlingsplan för hur och var och när vi ska sätta in stötarna för att nå målet till 2025, sa hon.

Från åhörarna kom förslag på tobaksfri skoltid, som i Norge fick ner rökningen bland eleverna från sju procent till 0,4 procent när den genomfördes, och att använda prishöjningar på tobaksprodukter, så som man har gjort i Norge och Danmark. Det var ett förslag som Sofia Westergren (M) nappade på.

–Priset är avgörande för att få unga att låta bli tobak. Cigaretterna ska bära sina kostnader, sa hon.

–Vi har inte varit främmande för att beskatta det som är skadligt och dåligt tidigare, sa Bengt Eliasson (L).

Filmklipp från Digidalen

Tobaksfrågan är viktig
Solveig Zander (C) vill uppmärksamma den viktiga tobaksfrågan och Karin Rågsjö (V) tror på ”hardcore politik”.  Se filmen

Skydda ungdomarna
Karin Rågsjö (V) konstaterar på Tobaksfaktas Digi-Dalen den 16 juni att det är ”dags att börja arbeta effektivt med tobaksfrågan”. Se filmen

Undersökningen

Här kan du läsa delar av Tobaksfakta/Kantar Sifo undersökningen om ”Allmänhetens inställning till tobaksförebyggande åtgärder”

Tobaksfakta återkommer i höst med fler frågor ur Kantar Sifoundersökningen.

Läs vidare